Loading...

Κατηγορίες

Πέμπτη 02 Δεκ 2021
Η Κομισιόν εγκαλεί την Ελλάδα για σειρά σοβαρών θεμάτων
Κλίκ για μεγέθυνση

Photo 54699668 © Cosmin Iftode | Dreamstime.com

02.12.2021, 15:56
 

Σειρά αυστηρών συστάσεων για διάφορα θέματα απευθύνει η Κομισιόν στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες, προκειμένου να μην παραπεμφθεί στο ευρωπαϊκό δικαστήριο. Η Επιτροπή προειδοποιεί για τα αστικά λύματα, την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση, τις σιδηροδρομικές μεταφορές, ενώ αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει για την καταπολέμηση της απάτης.

Καταπολέμηση της απάτης

Ειδικότερα, η Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας, της Κροατίας, της Λετονίας, του Λουξεμβούργου, της Πορτογαλίας, της Φινλανδίας, της Λετονίας, του Λουξεμβούργου, της Πορτογαλίας, της Ρουμανίας και της Ισπανίας, επειδή δεν μετέφεραν ορθά τους κανόνες της Ε.Ε. για την καταπολέμηση της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης μέσω του ποινικού δικαίου (οδηγία (ΕΕ) 2017/1371). 

Οι εν λόγω κανόνες, οι οποίοι αποτελούν μέρος της συνολικής στρατηγικής της Επιτροπής για την καταπολέμηση της απάτης, προστατεύουν τον προϋπολογισμό της ΕΕ με την εναρμόνιση των ορισμών, των κυρώσεων, των κανόνων δικαιοδοσίας και των περιόδων παραγραφής που σχετίζονται με την απάτη και άλλα αδικήματα εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ. Η ορθή μεταφορά των κανόνων αυτών από τα κράτη μέλη είναι απαραίτητη για να μπορέσει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να διεξάγει αποτελεσματικές έρευνες και διώξεις. 

Η προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο έληξε στις 6 Ιουλίου 2019. Στην έκθεσή της σχετικά με τη μεταφορά της οδηγίας στις 6 Σεπτεμβρίου 2021, η Επιτροπή εντόπισε ορισμένα ζητήματα συμμόρφωσης. Δείχνει ότι απαιτούνται βελτιώσεις, ιδίως για να εξασφαλιστεί η συνεπής μεταφορά των ορισμών των ποινικών αδικημάτων και της ευθύνης - και των κυρώσεων - των νομικών και φυσικών προσώπων. 

Τα οκτώ κράτη μέλη που κοινοποιήθηκαν σήμερα από την Επιτροπή έχουν πλέον δύο μήνες στη διάθεσή τους για να διευκρινίσουν τα μέτρα που έχουν λάβει για να διασφαλίσουν την ορθή και πλήρη μεταφορά της οδηγίας.

Αστικά Λύματα

Η Επιτροπή καλεί την Ελλάδα να συμμορφωθεί με τους κανόνες της ΕΕ για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου). Σύμφωνα με την οδηγία, οι πόλεις και οι κωμοπόλεις υποχρεούνται να δημιουργήσουν τις απαραίτητες υποδομές για τη συλλογή και την επεξεργασία των αστικών λυμάτων τους. Τα μη συλλεγμένα ή ανεπεξέργαστα λύματα μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και να μολύνουν λίμνες, ποτάμια, εδάφη και παράκτια και υπόγεια ύδατα. Η Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα για το θέμα αυτό τον Μάιο του 2020.

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία στοχεύει να κατευθύνει την ΕΕ προς τη φιλοδοξία μηδενικής ρύπανσης, η οποία ωφελεί τη δημόσια υγεία, το περιβάλλον και την κλιματική ουδετερότητα.

Τα στοιχεία που παρέσχε η Ελλάδα αποκάλυψαν ότι, τα αστικά λύματα δεν συλλέγονται ούτε υποβάλλονται σε κατάλληλη επεξεργασία πριν από την απόρριψή τους σε 209 οικισμούς. Η Ελλάδα βασίζεται επίσης σε υπερβολικό βαθμό σε ατομικά και κατάλληλα συστήματα (π.χ. σηπτικές δεξαμενές) χωρίς να πληροί τα πρότυπα της οδηγίας.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα, δίνοντάς της προθεσμία δύο μηνών για να διορθώσει την κατάσταση. Σε αντίθετη περίπτωση, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τη χώρα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ενεργειακή απόδοση

Η Επιτροπή αποφάσισε επίσης σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες στην Ελλάδα και τη Ρουμανία λόγω μη μεταφοράς της τροποποιητικής οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση (οδηγία (ΕΕ) 2018/2002) στην εθνική τους έννομη τάξη. 

Η εν λόγω οδηγία αποσκοπεί στη θέσπιση ενός κοινού πλαισίου μέτρων για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και θέτει δεσμευτικό στόχο ενεργειακής απόδοσης για την ΕΕ για το 2030 ύψους τουλάχιστον 32,5%. 

Τα κράτη μέλη όφειλαν να θέσουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την εν λόγω οδηγία το αργότερο έως τις 25 Οκτωβρίου 2020. Ούτε η Ελλάδα ούτε η Ρουμανία ενημέρωσαν την Επιτροπή για τις διατάξεις που θεσπίστηκαν για τη μεταφορά της οδηγίας. Ως εκ τούτου, απεστάλη προειδοποιητική επιστολή και στα δύο κράτη μέλη τον Νοέμβριο του 2020 και τώρα αποστέλλονται οι αιτιολογημένες γνώμες, δεδομένου ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν κοινοποιηθεί στην Επιτροπή μέτρα μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο. Εάν δεν υπάρξει ικανοποιητική απάντηση εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει τις υποθέσεις αυτές στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ενιαίος σιδηροδρομικός χώρος

Η Επιτροπή καλεί την Ελλάδα, την Αυστρία, το Λουξεμβούργο και την να μεταφέρουν και να εφαρμόσουν ορθά διάφορες διατάξεις που αφορούν τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό Χώρο.

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες στις τέσσερις χώρες καλώντας τις να μεταφέρουν και να εφαρμόσουν ορθά την οδηγία 2012/34/ΕΕ. Οι διατάξεις αφορούν την πρόσβαση στη σιδηροδρομική υποδομή, συμπεριλαμβανομένης της χρέωσης, στις εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης και στους ρυθμιστικούς φορείς και τα καθήκοντά τους. 

Η οδηγία προβλέπει επίσης τη σύναψη συμβατικής συμφωνίας μεταξύ της αρμόδιας αρχής και του διαχειριστή υποδομής. 

Καθώς η Αυστρία, η Ελλάδα, το Λουξεμβούργο και η Ισπανία δεν έχουν ακόμη συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις τους, η Επιτροπή αποστέλλει τώρα αιτιολογημένη γνώμη σε κάθε κράτος μέλος. Σε χωριστές υποθέσεις παράβασης, έχουν επίσης αποσταλεί αιτιολογημένες γνώμες στην Αυστρία και το Λουξεμβούργο, καθώς πολλά άρθρα της οδηγίας 2012/34/ΕΕ δεν έχουν μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο. 

Τα κράτη μέλη έχουν προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα, διαφορετικά η Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
πηγη: https://www.efsyn.gr

 
© Copyright 2011 - 2022 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου