Loading...

Κατηγορίες

Τρίτη 27 Μάι 2014

 

 

καὶ νὰ μεταδίδουν στοὺς πινώντας καὶ διψώντας παπικοὺς καὶ προτεστάντες τὰ νάματα τῆς Ὀρθοδοξίας

 

(καὶ ὄχι νὰ γίνωνται μιμητικὲς μαϊμοῦδες τοῦ κάθε ξενόφερτου καὶ κάθε ἀνήθικης καὶ ἀντιχριστιανικῆς ἰδεολογίας).

 

Τελείωσαν καὶ οἱ Εὐρωεκλογές.

 

Ἄς ἐλπίζουμε, οἱ Ἕλληνες Εὐρωβουλευτὲς νὰ σταθοῦν στὸ ὕψος τῶν ἀναγκῶν καὶ τῶν περιστάσεων. Διότι, καλῶς ἤ κακῶς, οἱ ἀποφάσεις τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Κοινοβουλίου εἶναι, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ὑποχρεωτικὲς γιὰ τὰ κράτη-μέλη καὶ καθίστανται μείζονος σημασίας.

Πρῶτα πρέπει νὰ αἰσθάνωνται σὰν Ἕλληνες καὶ μετὰ σὰν Εὐρωβουλευτές.

Πρέπει νὰ πάψουν νὰ ἔχουν τὶς κομματικὲς παρωπῖδες καὶ ὅλοι μαζί, ὅλων τῶν κομματικῶν ἀποχρώσεων, νὰ ὑπερθεματίζουν σὲ «…ὅσα ἀληθῆ, ὅσα σεμνά, ὅσα δίκαια, ὅσα ἁγνά, ὅσα προσφιλῆ, ὅσα εὔφημα» (Φιλιππησίους 4, 8).

Πρὸς τοῦτο ἐμεῖς θὰ τοὺς εἴμεθα πάντοτε ἔνθερμοι συμπαραστάτες.

Μέχρι τώρα οἱ περισσότεροι Ἕλληνες Εὐρωβουλευτές, δυστυχῶς, ὄχι μόνον πρωτοβουλίες δὲν ἀνέπτυξαν καὶ δὲν ἐσχημάτιζαν συμμαχίες γιὰ τὴν ἀξιοποίησι τοῦ ἑλληνοχριστιανικοῦ πολιτισμοῦ, ὥστε ἡ Ἑλλάδα νὰ εἶναι ὁ πνευματικὸς φάρος τῆς ἀνθρωπότητος, ἀλλά, δυστυχῶς, καὶ ὅταν προτάσεις προήρχοντο ἀπὸ ἄλλους Εὐρωβουλευτές (ὅπως στὴ περίπτωσι προτάσεων τῶν Βάσκων Καταλανῶν καὶ λοιπῶν ἑλληνιστῶν ὑπὲρ τῆς διαδόσεως καὶ ἐμπεδώσεως τῆς Ἑλληνικῆς γλώσσης ἀνὰ τὴν ὑφήλιο) δὲν τὶς ὑποστήριζαν ἀλλὰ ἀντιθέτως τὶς περιγελοῦσαν τὰ γελοῖα αὐτὰ ὑποκείμενα…

Ἔτσι ἐφαρμόζεται τὸ ἀρχαῖο ρητό : «γελᾶ ὁ μωρός, ἄν μὴ κὰν γελοῖο εἴη…».

 

Ὡς πρὸς τὴν ἀδιαντροπία τῶν γυμνιστῶν, τοὺς ἀνώμαλους καὶ τοὺς κίναιδους, Ἕλληνες Εὐρωβουλευτὲς δὲν συνετάχθηκαν μὲ τὴν συντηρητικὴ πρότασι Οὔγγρων, Πολωνῶν καὶ Γερμανῶν Εὐρωβουλευτῶν, ἀλλὰ ἀπεναντίας τὴν κατεψήφισαν.

Καὶ ἡ ἑλληνίδα «βολευτὴς» κ. Καραμάνου ἤθελε καὶ πρωτοστατοῦσε νὰ μετατρέψῃ τὸ Περιβόλι τῆς Παναγιᾶς, τὸ Ἅγιο Ὄρος, σὲ Πομπηία.

 

Ἄν οἱ Ἕλληνες Εὐρωβουλευτὲς ἐμφοροῦντο ἀπὸ τὶς ἀθάνατες ἠθικὲς ἀξίες τῆς Ὀρθοδοξίας καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ, θὰ παρακαλοῦσαν τὴν πνευματικὴ και θησκευτικὴ ἡγεσία (ἄν ὑπῆρχε, φυσικά, ἐλευθέρα και ζῶσα Ὀρθοδοξία καὶ οἱ πνευματικοὶ ταγοὶ δὲν «ἐρωτοτροποῦσαν» μὲ τοὺς παπικούς, πρωτεστάντες κ.λπ. οἰκουμενιστές) νὰ τοὺς συντάσσουν ἐμπεριστατωμένα ὑπομνήματα καὶ θὰ διαφώτιζαν τοὺς πεινῶντας καὶ διψώντας τὰ νάματα τῆς Ὀρθοδοξίας.

 

Ἔτσι θὰ δημιουργοῦσαν συνεχῶς Φιλέλληνες, δηλαδὴ πρεσβευτὲς καὶ ἀποστόλους τῶν ἑλληνικῶν θέσεων καὶ ἀπόψεων καὶ δὲν θὰ εἴμαστε «καρπαζοεισπράκτορες» ἀνὰ τὴν ὑφήλιο.

 

Κάποτε ὁ ἐθνικός μας ποιητὴς ἀναφωνοῦσε: «Φιλέλληνες, σώσατε τὴν Ἑλλάδα ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες».

 

Τώρα ὄχι μόνον οἱ Φιλέλληνες ὀλιγοστεύουν ἀλλὰ δυστυχῶς καὶ Ἕλληνες μὲ ἀκραιφνῆ Ὀρθόδοξη πίστι καὶ ἐθνικὴ συνείδησι σπανίζουν.

 

Πρέπει νὰ λάβουμε τὰ μέτρα μας γιὰ νὰ μὴ χρειασθῆ νὰ ἐπαναλάβουμε τὸ τελευταῖο στίχο τοῦ Σουρῆ:

«Ὦ Ἑλλὰς ἡρώων χώρα, τὶ γαϊδάρους βγάζεις τώρα; »

 

Ἔτσι δὲν θὰ ὑπῆρχαν παραπλανημένοι ἄνθρωποι ὅπως ὁ Ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν τῆς Σουηδίας Κάρλ Μπίλντ, ποὺ διατείνεται:

«Ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἡ κυρία ἀπειλὴ γιὰ τὸν δυτικὸ πολιτισμό»

 

Λυπούμεθα σφόδρα γιὰ τὸ μέγα αὐτὸ ψεῦδος.

 

Ἐν πρώτοις ὅλες οἱ παγκόσμιες ἀξίες, ποὺ περιλαμβάνονται καὶ στὴν Διακήρυξι τῶν Δικαιωμάτων τοῦ Ἀνθρώπου ἀπὸ τὸ 1948, ἤτοι μετὰ ἀπὸ δύο παγκόσμιους πολέμους, εἶναι ὑποσύνολο τοῦ Συνόλου τῶν Ἀληθειῶν τῆς Ὀρθοδοξίας.

 

Καμμία σχέσι δὲν ἔχουν οἱ Ἀλήθειες τῆς Ὀρθοδοξίας μὲ τὴν γεωπολιτικὴ σκακιέρα, ἄν τυχὸν ὁποιοιδήποτε χρησιμοποιοῦν τὴν Ὀρθοδοξία γιὰ ὅποιους στρατηγικοὺς καὶ ἄλλους στόχους τους. Αὐτοὶ εἶναι κάπηλοι τῆς Ὀρθοδοξίας,

«τό γάρ ὄνομα τοῦ Θεοῦ δι' ὑμᾶς βλασφημῆται ἐν τοῖς ἔθνεσι» (Ρωμ. 2, 24).

 

Λυπούμεθα ποὺ Σουηδὸς Ὑπουργὸς πιστεύει ὅτι οἱ ἀλήθειες τῆς Ὀρθοδοξίας πλήττουν ὁποιονδήποτε πολιτισμό.

 

Οὐδεμία ἀλήθεια βλάπτει, ἀλλὰ φωτίζει καὶ ἐλευθερώνει («γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς», Ἰωάν. 8, 32), Κύριε Ὑπουργὲ καὶ πρώην Πρωθυπουργὲ τῆς Σουηδίας.

 

Ἀλλά, ἄν ἐπιμένετε προσωρινὰ ἢ συνεχῶς στὴν ἄποψί σας, παρακαλοῦμε, μάθετε πρῶτα τὶς μεγάλες ἀλήθειες τῆς Ὀρθοδοξίας, ἐπισκεφθεῖτε τὸ Περιβόλι τῆς Παναγιᾶς, τὸ Ἅγιο Ὄρος, καὶ τὸν Πανάγιο Τάφο τοῦ Κυρίου Ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ κατὰ τὴν Ἀνάστασι.

- Δεύτε λάβετε Ἅγιον Φῶς ἐκ τοῦ Παναγίου Τάφου - ἀνάψτε τὴν λαμπάδα σας καὶ δεῖτε ὅτι τὸ φῶς της τὰ πρῶτα δευτερόλεπτα δὲν καίει, τίποτα.

Καὶ ὕστερα ἐλᾶτε νὰ μαθητεύσετε, ἄν θέλετε γιὰ περισσότερα.

 

Ὑπῆρξαν ἄλλοι Φιλέλληνες καὶ Φιλορθόδοξοι Ἡγέτες ὅπως καὶ ὁ Πρωθυπουργὸς τῆς Σουηδίας Οὔλοφ Πάλμε.

 

Μήπως ἐκεῖνος εἶχε ἐρευνήσει περισσότερες ἀλήθειες ;

 

Καλοῦμε καὶ προσκαλοῦμε Ἐπισκόπους, γνῶστες καὶ ἀπολογητὲς τῆς Ὀρθοδοξίας νὰ μᾶς στείλουν τὴν δική τους σύντομη ἀντίκρουσι - ἀπάντησι πρὸς τὸν Κὰρλ Μπίλντ γιὰ δημοσίευσι ἐπώνυμα ἢ καὶ μὲ ψευδώνυμο ἢ ἄλλο ἐπιθυμητὸ χαρακτηριστικό, γιατὶ ἡ ἀλήθεια δὲν θὰ νικηθῇ ποτὲ ἀπὸ τὸ ψεῦδος.

 

Καὶ ἴσως γίνει εὐκαιρία νὰ κάνουμε καὶ αὐτὸν τὸν διώκτη – Σαῦλο, νέο Παῦλο - Ἀπόστολο τῶν Ἐθνῶν.

 

Ἀναμένοντες καὶ τὶς ἀπαντήσεις σας, σᾶς εὐχαριστοῦμε.

Χριστὸς Ἀνέστη.

 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

 

 

http://www.fotgrammi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=839:26514-a-&catid=28:2009-07-31-01-41-51

 

 
© Copyright 2011 - 2024 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου