Loading...

Κατηγορίες

Τρίτη 19 Σεπ 2017
Σχέδιο νόμου για τη διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων
Κλίκ για μεγέθυνση


Σχέδιο νόμου κατέθεσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τίτλο «Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις».

Με το υπόψη σχέδιο νόμου το οποίο αποτελείται από τέσσερα (4) κεφάλαια, ρυθμίζονται διάφορα θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ). Μεταξύ άλλων:

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α΄ αυτού αντιμετωπίζονται, μεταξύ άλλων, θέματα που αφορούν καθυστερήσεις πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές για νωπά και ευαλλοίωτα προϊόντα. Ειδικότερα:

Καθορίζονται:

α.Οι βασικές έννοιες για την εφαρμογή των σχετικών ρυθμίσεων.

β. Το χρονικό διάστημα (60 ημέρες από την έκδοση του σχετικού τιμολογίου) εντός του οποίου πρέπει να εξοφλήσει ο έµπορος τον παραγωγό.

γ. Τα σχετικά με τη συναλλαγή στοιχεία που υποχρεούται να προσκοµίζει ο παραγωγός στην αρµόδια αρχή. Με κ.υ.α. ρυθμίζεται κάθε Θέμα σχετικά με τη διαδικασία των ελέγχων εξόφλησης τιμολογίων και επιταγών, το ύψος της προκαλούμενης δαπάνης από τη διενέργεια των ελέγχων κ.λπ. (άρθρα 1-3)

Ορίζονται:

Οι επιβαλλόμενες κυρώσεις στους παραβάτες διατάξεων σχετικά µε το χρόνο εξόφλησης του τιμολογίου, την αμέλεια προσκόμισης των προβλεπόμενων στοιχείων στην αρµόδια αρχή κ.λπ.

Το όργανο επιβολής τους και ο Φορέας στον οποίο θα αποδίδονται τα οριζόμενα πρόστιμα (Ταμείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας). (άρθρο 4)

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την υποχρεωτική αναγραφή προέλευσης του γάλακτος και του γάλακτος ως συστατικού γαλακτοκομικών προϊόντων καθώς και του κρέατος.

Ειδικότερα μεταξύ άλλων προβλέπονται τα ακόλουθα:

1.α. Καθίσταται υποχρεωτική η επισήμανση προέλευσης του γάλακτος καθώς και του γάλακτος ως συστατικού στα γαλακτοκοµικά προϊόντα και ορίζονται κατά περίπτωση οι σχετικές ενδείξεις.

β. Καθορίζεται το νομοθετικό πλαίσιο βάσει του οποίου θα διενεργούνται οι σχετικοί έλεγχοι και θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις (πρόστιµο από 500 - 30.000 ευρώ) στις επιχειρήσεις, που δεν τηρούν τα προαναφερθέντα.

γ. Ορίζεται η Διεύθυνση Κτηνοτροφικών Υποδομών και Μεταποίησης Ζωικών Προϊόντων του ΥΠΑΑΤ ως αρμόδια υπηρεσία για την αξιολόγηση της αποτελεσματικής εφαρμογής των ως άνω διατάξεων και υποβολής προτάσεων στον αρµόδιο Υπουργό. (άρθρα 5 - 8)

Καθίσταται επίσης υποχρεωτική και για τα κρεοπωλεία και τα καταστήματα λιανικής πώλησης που έχουν τμήμα κρεοπωλείου, η επισήμανση πληροφοριών για την καταγωγή - προέλευση και το βάρος του πωλούμενου κρέατος, οι οποίες πρέπει να αναγράφονται στα εκδοθέντα μέσω του φορολογικού ηλεκτρονικού µηχανισμού, παραστατικά. (άρθρο 9)

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ΄ρυθμίζονται λοιπά θέματα του ΥΠΑΑΤ. Μεταξύ άλλων:

Επανακαθορίζεται το νομοθετικό πλαίσιο εκμετάλλευσης ιχθυοτρόφων υδάτων,

Τροποποιούνται-συμπληρώνονται, διατάξεις του ν.4384/2016, αναφορικά με θέματα σύστασης, λειτουργίας, µετατροπής, κ.λπ., των Ομοσπονδιών και Συνομοσπονδιών Αγροτικών Συνεταιρισμών. Πιο συγκεκριμένα απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής κάθε είδους φόρου, τέλους, χαρτοσήμου, φόρου υπέρ τρίτων, κ.λπ. (ν.4384/2016 αρθ.29 παρ.5) Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ) που προκύπτουν από την μετατροπή των Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων (ΛΕΣ).

Αυξάνεται το ανώτατο ύψος του προστίμου, από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ σε δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, για τους Σταθμούς Επιθεώρησης Εξοπλισμού Εφαρµογής Γεωργικών Φαρμάκων (ΣΤΕΕΕΓΦ) που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους σχετικά με τις διαδικασίες επιθεώρησης. Σε περίπτωση υποτροπής, επιπλέον του διπλασιασμού του επιβαλλόμενου προστίμου ανακαλείται η εξουσιοδότηση λειτουργίας τους από την αρμόδια αρχή που την εξέδωσε.

Παρατείνεται έως 29-8-2018, (έληξε 29-8-2016), η προθεσμία προσαρμογής στις διατάξεις του ν.4282/2014, των μονάδων υδατοκαλλιέργειας, που αποδεδειγμένα λειτουργούσαν κατά την 29.8.2014, χωρίς άδεια ίδρυσης και λειτουργίας για το σύνολο ή μέρος των εγκαταστάσεών τους. Οι ως άνω µονάδες, συνεχίζουν να καταβάλλουν μίσθωμα για την υδάτινη έκταση που είναι εγκατεστημένες. Εντός του διαστήματος αυτού, αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων αποβολής, επιβολής προστίμων, κατεδάφισης, καταστροφής, που έχουν εκδοθεί οι οποίες και ανακαλούνται οριστικά, αν εκδοθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας.

 

Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Δ΄παρατίθενται σειρά μεταβατικών και καταργούμενων διατάξεων, τίθενται τα παραρτήματα και ορίζεται η έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση σχεδίου νόμου. (άρθρα 15-18)

Δείτε το Σχέδιο Νόμου εδώ.

Δείτε την Αιτιολογική έκθεση εδώ.

 
© Copyright 2011 - 2021 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου