Loading...

Κατηγορίες

Τρίτη 03 Μάι 2016
Κλείσιμο συνεταιρισμών
Κλίκ για μεγέθυνση

 

 

 

 

 

Παρά την ομόφωνη καταδίκη του από τον συνεταιριστικό κόσμο, αλλά και από επιστημονικούς φορείς και άλλες αγροτικές οργανώσεις, ολοκληρώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 21 Απριλίου 2016 η έγκριση από τους βουλευτές που συγκροτούν την κυβερνητική πλειοψηφία της Βουλής του σχεδίου νόμου του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τους συνεταιρισμούς. Το τελικό κείμενο φέρει μικροαλλαγές σε σχέση με το αρχικό, οι οποίες όμως δεν αναιρούν τις βασικές προβλέψεις του για άκρατο παρεμβατισμό του κράτους στα εσωτερικά του συνεταιριστικού κινήματος, οι οποίες θα δημιουργήσουν συνθήκες εμπορικής ασφυξίας. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως, παρά τις κινητοποιήσεις και τα υπομνήματα των αναγκαστικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων των Μαστιχοπαραγωγών της Χίου, των Κροκοπαραγωγών της Κοζάνης, και των Αμπελοοινικών της Σάμου και της Σαντορίνης, παρέμεινε με το άρθρο 32 του νομοσχεδίου ανοικτό το ενδεχόμενο της κατάργησης του αναγκαστικού χαρακτήρα τους. Θέτοντας έτσι σε διαρκή αβεβαιότητα το μέλλον των εν λόγω Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, οι οποίες είναι απόλυτα υγιείς οικονομικά, με διαρκείς επενδύσεις και έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό.

Οι προβληματικές διατάξεις είναι:

- Η νέα ρύθμιση του άρθρου 16 παρ 7 νομοσχεδίου, με την οποία η ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου επεκτείνεται «ανεπίτρεπτα» και στα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου και προσομοιάζει με την ευθύνη «ομορρύθμων εταίρων» καθώς πλέον ορίζεται με διάταξη νόμου εκ των προτέρων ότι ευθύνονται προσωπικά και εις ολόκληρον έκαστος για κάθε ζημιά που προκάλεσαν στον ΑΣ κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Για την αποφυγή δημιουργίας σοβαρών αντικινήτρων στη συμμετοχή στα όργανα διοίκησης του συνεταιρισμού, θα έπρεπε η ευθύνη να οριοθετείται όπως με τις ισχύουσες διατάξεις (δηλαδή να παραμείνει ως έχει η διάταξη του άρθρου 14 παρ 5 του ν.2810/2000).

- Το ότι απαιτείται συνοπτικό επιχειρησιακό πλάνο διάρκειας τριών ετών για τη λειτουργία του Αγροτικού Συνεταιρισμού, που περιγράφει τις δραστηριότητες του σε συγκεκριμένους τομείς παραγωγής, τις ποσότητες που πρόκειται να διαχειριστεί, τις προγραμματισμένες δράσεις και τυχόν επενδυτικά σχέδια που προτίθεται να αναλάβει για την υλοποίησή του (άρθρο 20 παρ 2 περιπτ γ) η υποβολή του οποίου ενδέχεται να προκαλέσει προστριβές με το δίκαιο του ανταγωνισμού, καθώς η εμπορική εμπιστευτικότητα ,όσον αφορά τις μεθόδους και τους στόχους του ΑΣ για την υλοποίηση τους, δεν είναι εγγυημένη. Επομένως οι συνεταιρισμοί θα υπόκεινται σε έλεγχο σκοπιμότητας ,δραστηριοτήτων και περιορισμό αυτών κατά τη βούληση του Υπουργείου (μέσω της έγκρισης ή μη του επιχειρησιακού πλάνου..) συνακόλουθα οδηγώντας σε συνεταιρισμούς κρατικούς ελεγχόμενους και κατευθυνόμενους σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων τους και όχι απλά υποκείμενους σε έλεγχο νομιμότητας. Μάλιστα τα στοιχεία που υποβάλλονται από τους ΑΣ (επομένως και το επιχειρησιακό σχέδιο), επαληθεύονται από την αρμόδια αρχή και με βάση την πληρότητά τους, οι ΑΣ θα εγγράφονται ή όχι στο μητρώο και η δε μη υποβολή ή μη έγκριση επιχειρησιακού πλάνου μπορεί να συνεπιφέρει τη διαγραφή του συνεταιρισμού από το Μητρώο και συνακόλουθα τη λύση και θέση αυτού σε εκκαθάριση (άρθρο 20 παράγραφος 2 περιπτ γ’ σε συνδυασμό με το άρθρο 20 παράγραφος 4 και το άρθρο 26 παράγραφος 1 περίπτωση δ στοιχείο ββ).

- Το ότι μπαίνουν φραγμοί στη συναλλακτική δραστηριότητα του συνεταιρισμού με τους τρίτους(άρθρο 23 παρ 2 δεύτερο εδάφιο) υποχρεώνοντάς τους καταστατικά να καθορίζουν τον όγκο των συναλλαγών του συνεταιρισμού με τους τρίτους σε σχέση με τα μέλη του. Δεν υπάρχει στην ελληνική νομοθεσία ίδια ή παραπλήσια διάταξη για νομικό πρόσωπο με εμπορική ιδιότητα και δραστηριότητα.

- Το ότι επιβάλλεται συνεταιριστική εκπαίδευση μέσω κρατικού Ταμείου που θα χρηματοδοτείται κατά κύριο λόγο από τους ίδιους τους συνεταιρισμούς (άρθρο 16 παρ 13 και άρθρο 39 παρ 3). Ειδικότερα επιβάλλει στους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς να διατίθεται για την εκπαίδευση και επιμόρφωση των μελών του ΑΣ, από το υπόλοιπο των πλεονασμάτων του ποσοστό τουλάχιστον δύο τοις εκατό (2%), το οποίο αποτελεί παράλληλα πόρο για το κρατικό Ταμείο Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης. Όποιος δεν επιμορφωθεί κατά τα παραπάνω (δηλαδή από το κρατικό Ταμείο Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης) δεν θα μπορεί να θέτει υποψηφιότητα στους συνεταιρισμούς . Έπρεπε να τροποποιηθεί η διάταξη ούτως ώστε αφενός να μην αποτελεί κώλυμα εκλογιμότητας(κατάργηση υποχρεωτικότητας) αφετέρου να προωθείται η συνεταιριστική εκπαίδευση μέσω του καταστατικού με την παροχή κινήτρων προς την λήψη εκπαίδευσης.

- Το ότι ορίζεται μέχρι πότε θα πρέπει να εγγράφονται νέα μέλη πριν τις αρχαιρεσίες(άρθρο 7 παράγραφος 1 εδάφιο τέταρτο ν/σ), ενώ θα έπρεπε να υπάρχει απλή πρόβλεψη για σχετική ρύθμιση στο καταστατικό.

- Το ότι καθορίζεται πως θα αποφασίζεται η απαλλαγή από την απόδοση του 80% της παραγωγής (άρθρο 8 παράγραφος 4 ν/σ) ενώ θα έπρεπε να αφήνεται ο καθορισμός της απαραίτητης απαρτίας και πλειοψηφίας στο καταστατικό.

- Το ότι καθίσταται υποχρεωτικό για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς με περισσότερα από πεντακόσια (500) μέλη, εφόσον συγκροτήσουν αντιπροσωπευτική γενική συνέλευση, η οποία να αποτελείται από τετρακόσια (400) μέλη – άρθρο 12 παράγραφος 7 (!!), το οποίο είναι πρακτικά ανεφάρμοστο και ανώφελο. Πρόκειται για ανεπίτρεπτη παρέμβαση και η ρύθμιση έπρεπε να αφεθεί στο καταστατικό. Να ληφθεί υπόψη ότι ο τεράστιος Ολλανδικός συνεταιρισμός Friesland έχει μέλη 15.000 κτηνοτρόφους παραγωγούς και αντιπροσωπευτική Γενική Συνέλευση 110 μελών.

- Το ορίζεται ο τρόπος επιλογής Γενικών Διευθυντών εξαντλητικά (άρθρο 16 παρ 11), ενώ σε κανένα μόρφωμα νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ούτε στους αστικούς συνεταιρισμούς του ν. 1667/1986) δεν απαντάται στην ελληνική νομοθεσία παρόμοια ρύθμιση, δηλαδή ο τρόπος επιλογής του Γενικού Διευθυντή κατά τρόπο εξαντλητικό καθώς αποτελεί εσωτερικό θέμα αναγόμενο στη στάθμιση του επιχειρηματικού συμφέροντος του συνεταιρισμού εάν θα προσλάβει Διευθυντή ή όχι για την εύρυθμη λειτουργία του συνεταιρισμού και με ποια κριτήρια.

- Το ότι οι διατάξεις για υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης(πόθεν έσχες) διατηρούνται και επεκτείνονται στους ΚΑΣ ,ΚΕΑΣ και στις ΑΕΣ (άρθρο 16 παρ 12). Δεν είναι κατανοητή η σκοπιμότητα της διάταξης αφού δεν υπάρχει διαχείριση δημοσίου χρήματος.

- Το ότι υποχρεώνονται οι γυναίκες-μέλη του συνεταιρισμού να υποβάλουν υποψηφιότητα και να εκλέγονται στο Δ.Σ. προκειμένου το Δ.Σ. να έχει νόμιμη σύνθεση(άρθρο 17 παρ 1 τελευταίο εδάφιο).

- Το ότι καθορίζεται η σταυροδοσία στο 1/3 (άρθρο 17 παρ 3), δηλαδή επί 10 μελών μπορούν να τεθούν 3 σταυροί ενώ σε συνεταιρισμό με το ελάχιστο 3 μέλη Δ.Σ. 1 σταυρός , επομένως προκύπτει φανερά η πρόθεση δημιουργίας Διοικητικών Συμβουλίων με περιορισμένη αντιπροσωπευτικότητα.

- Το ότι για την απόκτηση ΑΦΜ, οι συνεταιρισμοί υποχρεούνται σε βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο ΥπΑΑΤ (άρθρο 20 παρ 2).

- Το ότι υποχρεώνεται το Δ.Σ. να συγκαλεί Γ.Σ. μέσα σε έξι μήνες εάν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων πέσει κάτω από το 1/5 του συνεταιριστικού κεφαλαίου (άρθρο 26 παρ 2). Πρόκειται για διάταξη δανεική από το δίκαιο των Α.Ε. της οποίας είναι απαράδεκτη η μεταφορά για λόγους συνεταιριστικών αρχών, δεδομένου ότι ο συνεταιρισμός δεν είναι κεφαλαιουχική εταιρεία και δεν έχει προσδιορισμένο κεφάλαιο, ούτε στο κείμενο του νόμου διευκρινίζεται ο όρος «ίδια κεφάλαια».

- Οι καταργούμενες διατάξεις (κατάργηση των άρθρ. 33 ν.2810/2000 και άρθρ. 7 ν.4015/2011).

 
© Copyright 2011 - 2021 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου