Loading...

Κατηγορίες

Σάββατο 04 Μάι 2013

 

 

 

29.4.2013

 

Οι βουλευτές Χαρά Καφαντάρη (υπεύθυνη Περιβάλλοντος Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, βουλευτής Β’ Αθήνας), Μαρία Κανελλοπούλου (Αχαΐας) και Χατζηλάμπρου (Αχαΐας) κατέθεσαν από κοινού ερώτηση σχετικά με τη δημιουργία ΧΥΤΑ πάνω σε υδατόρεμα στη θέση Παπανικολού Αιγιάλειας.

 

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης έχει ως εξής:

 

 

«Με την υπ’ αριθ 6701/17-10-2003 απόφαση του γενικού γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή, λειτουργία και επανένταξη του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Δυτικής Αιγιαλείας στη θέση «Παπανικολού». Είναι κοινή διαπίστωση ότι από τα πλέον κρίσιμα ζητήματα στη περίπτωση της θέσης Παπανικολού για τη κατασκευή ΧΥΤΑ είναι " το θέμα των νερών " και του φυσικού κάλλους της περιοχής.

Η παράλειψη από τη συγκεκριμένη ΜΠΕ των πραγματικών στοιχείων που αφορούν στα νερά της περιοχής , στοιχεία όχι μόνο γνωστά σε όλους τους κατοίκους και συνυφασμένα με τη ζωή και την ταυτότητα του τόπου, αλλά και εύκολα διαπιστούμενα, εάν βέβαια είχε διενεργηθεί επί τόπου αυτοψία, ήταν γνωστή και εξελίσσεται σε σκανδαλώδη παραποίηση της πραγματικότητας.

Δεν είναι τυχαίο ότι η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου προβλέπει προϋπόθεση για την υλοποίηση του έργου να επαναπροσδιοριστεί στη φάση της οριστικής μελέτης, η γενική διάταξη των έργων ΧΥΤΑ, έτσι ώστε να ισχύει η υπόδειξη του Νομαρχιακού Συμβουλίου της ΤΥΔΚ Ν. Αχαΐας για αποφυγή χρήσης του τμήματος του οικοπέδου, που περιλαμβάνει ασβεστόλιθους προς ταφή αποβλήτων.

Σήμερα, δέκα περίπου χρόνια μετά την έγκριση της ως άνω απόφασης επιχειρείται η έναρξη εργασιών του έργου "Κατασκευή χώρου υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) Δυτ. Αιγιαλείας στη θέση Παπανικολού του Δήμου Συμπολιτείας Ν. Αχαΐας", που προβλέπει την κατασκευή ΧΥΤΑ πάνω σε υδατόρεμα, εφόσον η ύπαρξη υδατορεμάτων εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την ρύπανση ολόκληρου του υδροφορέα.

Η υλοποίηση του έργου είναι στην ευθύνη της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας (σχετική η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας , Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Απορριμμάτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Αχαΐας και Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας) και Διευθύνουσα Υπηρεσία ορίζεται η Δ/νση Τεχνικών Έργων / Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος (Δ.Τ.Ε./Π.Δ.Ε.) της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν έρθει στη δημοσιότητα, αλλά και τα στοιχεία που έχουν προσκομίσει στις αρμόδιες αρχές κάτοικοι και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ η θέση Παπανικολού τεκμηριώνεται ως ακατάλληλη για την κατασκευή ΧΥΤΑ , η Πολιτεία κωφεύει , παραλείπει οφειλόμενες ενέργειες και επιτρέπει την εκτέλεση εργασιών.

Ειδικότερα ,

Οι Πρόεδροι Τ.Κ. Καμαρών , Μυρόβρυσης, Δαμακινίου, Σαλμενίκου, Λόγγου, Δοκαναίικων, Ζήριας, Αρραβωνίτσας, Μαγειρα, Νέου Ερινεού και Σελιανίτικων με εξώδική δήλωση -πρόσκληση προς τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτ. Ελλάδας -Ιονίου ( αρ. 9539/12-2-2013έκθεση επίδοσης) και όμοια προς τον Περιφερειάρχη Δυτ. Ελλάδας (αρ. 9540/12-2-2013 έκθεση επίδοσης), τονίζουν μεταξύ άλλων ότι στο χώρο που πρόκειται να κατασκευαστεί ο ΧΥΤΑ Αιγιαλείας (περιοχή ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΥ) υπάρχει υδατόρεμα και πηγές. Οι ίδιοι επανέρχονται στις 17/4/2013 ζητώντας την διενέργεια αυτοψίας για την διαπίστωση του υδατορέματος στη θέση κατασκευής του ΧΥΤΑ ( αρ. Πρωτ. Περ. 42145/2013).

Σύμφωνα με την Υδρογεωλογική Μελέτη του Χαρακόπειου Πανεπιστημίου, όπου προσέφυγαν οι κάτοικοι διαπιστώνοντας την αδράνεια της Πολιτείας επί του θέματος, καταγράφεται η παρουσία υδατορεμάτων και πηγών και διαπιστώνεται η ακαταλληλότητα της θέσης ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΥ, για την κατασκευή ΧΥΤΑ.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες των κατοίκων ο ανάδοχος του έργου την παρούσα περίοδο προβαίνει σε εργασίες επιχωμάτωσης του υδατορέματος !!

Επειδή,

• η ύπαρξη υδατορεμάτων και πηγών συνιστά μείζον κριτήριο ακαταλληλότητας για την κατασκευή ΧΥΤΑ στη θέση ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΥ ,

• η παράλειψη των στοιχείων αυτών από την εγκεκριμένη ΜΠΕ θίγει την αξιοπιστία και επάρκεια της Μελέτης και συνεπεία αυτού και της Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων,

• η μελέτη εφαρμογής ως διατίθεται από τον ανάδοχο , αν εφαρμοστεί συνεπάγεται κατασκευή ΧΥΤΑ πάνω σε υδατόρεμα, γεγονός που αντίκειται ακόμη και στην υφιστάμενη Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων,

• ο Ανάδοχος δεν νομιμοποιείται να προβαίνει σε επιχωμάτωση του υδατορέματος,

• η Διευθύνουσα Υπηρεσία οφείλει να λάβει γνώση των στοιχείων και να πράξει τα δέοντα,

• η Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας αρμόδια για την υλοποίηση του Έργου έχει την ευθύνη και οφείλει , δια των υπηρεσιών της, να επιβλέπει την καλή εκτέλεση του έργου , ήτοι και την μελέτη εφαρμογής και να μην επιτρέπει την εκτέλεση εργασιών χωρίς άδεια, όπως π.χ. την επιχωμάτωση του υδατορέματος.

Ερωτώνται οι Υπουργοί,

1. Σε ποιες ενέργειες καταγραφής και αξιολόγησης των επί τόπου υδρογεωλογικών δεδομένων στη περιοχή ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΥ προέβη η Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδος, προκειμένου για την μελέτη εφαρμογής και την έναρξη εργασιών για την κατασκευή ΧΥΤΑ;

2. Η Γενική Διάταξη σύμφωνα με την εγκεκριμένη Μελέτη Εφαρμογής έχει λάβει υπόψη της την ύπαρξη υδατορέματος στο χώρο κατασκευής του ΧΥΤΑ;

3. Γιατί δεν ενεργείται αυτοψία διαπίστωσης του υδατορέματος στη θέση ΧΥΤΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΥ, όπως ζητούν οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης;

4. Τι προτίθεται να πράξουν για τη καταγγελλόμενη παράνομη επιχωμάτωση του υδατορέματος;

5. Προτίθεται να ζητήσουν την άμεση διακοπή εργασιών;

6. Προτίθενται να ζητήσουν την επανεξέταση του θέματος για την κατασκευή του ΧΥΤΑ στη θέση ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΥ;

 

Οι ερωτώντες βουλευτές:

 

Χαρούλα Καφαντάρη

Μαρία Κανελλοπούλου

Βασίλης Χατζηλάμπρου»

 

 
Copyright © 2011 - 2024 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου