Loading...

Κατηγορίες

Τετάρτη 09 Οκτ 2013

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής : «Ρυθμίσεις θεμάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και άλλες διατάξεις»

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η εξίσωση των φόρων του πετρελαίου θέρμανσης με το πετρέλαιο κίνησης επιβλήθηκε από το μνημόνιο στη χώρα μας με την αιτιολογία ότι είναι ο μόνος τρόπος να καταπολεμηθεί το λαθρεμπόριο καυσίμων και να ανακτήσει το δημόσιο τα έσοδα που χάνει από αυτό.

Σήμερα όμως τα εργαλεία καταπολέμησης του λαθρεμπορίου υπάρχουν. Ξεκίνησε ήδη η λειτουργία του συστήματος εισροών-εκροών σε Αττική και Θεσσαλονίκη αφού σε 1124 από το σύνολο των 1250 πρατηρίων ( ποσοστό 90%) έχει εγκατασταθεί το αντίστοιχο σύστημα, και όσοι δεν το έχουν εγκαταστήσει θα βρίσκονται εκτός Νόμου, δηλ. το πρατήριό τους θα σφραγίζεται.

Παράλληλα θα ανακοινωθούν σύντομα σύμφωνα με το Υπουργείο οικονομικών οι προδιαγραφές για εγκατάσταση συστημάτων εισροών-εκροών σε διυλιστήρια και εταιρείες καθώς και η εγκατάσταση συστήματος GPS στα βυτιοφόρα των μεταπωλητών θέρμανσης. Έως το Μάρτιο του 2014 το σύστημα θα επεκταθεί και στην επαρχία.

Στο όνομα του μνημονίου, η Ελλάδα έφθασε να έχει πανευρωπαϊκά τον τρίτο υψηλότερο ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης. Το αποτέλεσμα της εξίσωσης, απτά πλέον, δημιουργεί πλέγμα αρνητικών επιπτώσεων σε οικονομικό, κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον. Ήδη ο προϋπολογισμός των εσόδων από την αύξηση του Ε.Φ.Κ. μειώθηκε κατά 230 εκ. ευρώ λόγω μειωμένης κατανάλωσης που οδήγησε σε βουτιά τα έσοδα από Φ.Π.Α. Κατά τη μόλις ενός έτους εφαρμογή των μέτρων, εκατοντάδες πρατήρια έβαλαν λουκέτο, με αποτέλεσμα την αύξηση της ανεργίας. Υπήρξε καταστροφή του περιβάλλοντος από την παράνομη υλοτομία αλλά και ιδιαίτερα επιβαρυντική και επικίνδυνη για την ανθρώπινη υγεία της μολυσμένης ατμόσφαιρας από την αλόγιστη και ανεξέλεγκτη καύση κάθε είδους υλικού. Κυρίως όμως, δημιουργήθηκε τεράστιο κοινωνικό ζήτημα από την αδυναμία που δημιουργήθηκε σε εκατομμύρια οικογένειες, που αφορά την πρόσβαση στη θέρμανση, ειδικά στις βόρειες και ορεινές περιοχές της Χώρας.

Με την παρούσα πρόταση νόμου προτείνεται η επαναφορά του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα επίπεδα που προϋπήρχαν του ν. 4092/12/(αρθ. 5), ώστε να επανορθωθεί η αστοχία του συγκεκριμένου νόμου και να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα σε οικονομικό, περιβαλλοντικό και κυρίως κοινωνικό επίπεδο.

Επίσης προτείνεται η κατάργηση της περίπτωσης β’ της παρ. 8 του αρθ. 36 του ν. 4092/12 σύμφωνα με την οποία με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών είναι δυνατή η παροχή επιδόματος θέρμανσης στους καταναλωτές πετρελαίου εσωτερικής καύσης θέρμανσης.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η εξής τροπολογία

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

 

Άρθρο 1

Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 2960/2001 ‘Εθνικός Τελωνειακός κώδικας

Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α’ της παρ. 2 του αρθ. 73 του ν. 2960/2001 αντικαθίσταται ως εξής:

Α) Για την εφαρμογή των παραπάνω περιπτώσεων ζ’ για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) και ια’ για το φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη), που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης για τη χρονική περίοδο από την 15η Οκτωβρίου μέχρι κα την 30η Απριλίου κάθε έτους, ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης ορίζεται σε 60 ευρώ το χιλιόλιτρο, με εξαίρεση το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης και το φωτιστικό πετρέλαιο που παραλαμβάνονται από τα Νομικά Πρόσωπα του αρθ. 2, παρ. 4 και του αρθ. 101, παρ. 1 του ν.2238/1994(Α’ 151). Τα πρόσωπα αυτά , για τη λειτουργία των κεντρικών συστημάτων ή άλλων μέσων θέρμανσης, θα χρησιμοποιούν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης κίνησης. Οι διατάξεις της παρ. 7, του αρθ. 19 του ν. 2753/1999 (Α’ 249) και της παρ. 4 του αρθ. 21 του ν. 3139/2003 (α» 2660 δεν εφαρμόζονται τα παραπάνω νομικά πρόσωπα. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.

 

Άρθρο 2

Καταργείται η περίπτωση β’ της παραγράφου8 του αρθ. 36 του ν. 4092/12.

 

 
Copyright © 2011 - 2024 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου