Loading...

Κατηγορίες

Σάββατο 02 Ιούν 2012

 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν πρόσφατα από την Eurostat, η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των Κρατών–Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις μεγαλύτερες αυξήσεις στους φορολογικούς συντελεστές που επιβάλλονται σε όλες τις πηγές εισοδήματος, χωρίς ωστόσο αυτή η ιδιαίτερα υψηλή φορολογική επιβάρυνση να έχει θετικές επιπτώσεις στα δημόσια έσοδα.

Με πρόφαση την ανεύρεση πόρων, οι οποίοι θα τονώσουν τη ρευστότητα των κρατικών ταμείων, επιχειρείται η περαιτέρω αποψίλωση των εισοδημάτων της πολυπαθούς μικρομεσαίας τάξης καθώς η επιβολή επιπρόσθετης φορολογικής επιβάρυνσης με συντελεστή 1% στο τζίρο που πραγματοποιεί σε ετήσια βάση κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως κερδοφορίας ή νομικής μορφής, αποτελεί ακόμη μία «επινόηση» που βρίσκεται εκτός πραγματικότητας και αγνοεί πλήρως τα μηνύματα απόγνωσης που εκπέμπει, εδώ και καιρό, ο εμπορικός κόσμος. Τα επιπλέον ποσά που αναμένεται να εισπραχθούν προέρχονται από πρόχειρες προβλέψεις που παραβλέπουν τις πολλαπλές παρενέργειες που θα προκαλέσουν. Ο ελαττωμένος τζίρος των επιχειρήσεων, που με την σειρά του συνεπάγεται μειωμένα καθαρά κέρδη, θα σημάνει αναθεώρηση προς τα κάτω των εσόδων που θα καρπώνονταν ο κρατικός μηχανισμός από τον Φ.Ε.Φ.Π και τον Φ.Ε.Ν.Π. κατά περίπου 1,4 δις ευρώ ποσό το οποίο υπερβαίνει κατά πολύ τα αναμενόμενα έσοδα που θα εισρεύσουν στα κρατικά ταμεία από πιθανή επιβολή του συγκεκριμένου φορολογικού μέτρου. Ο οριζόντιος χαρακτήρας που διέπει το συγκεκριμένο φορολογικό μέτρο αλλά και το γεγονός πως δεν υπάρχει κάποια ειδική διάταξη που να προβλέπει το διαχωρισμό της επιβολής του «χαρατσιού» στις ζημιογόνες από τις κερδοφόρες επιχειρήσεις, προσδίδει στην εν λόγω «έμπνευση» μεροληπτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν πρεσβεύει την ιδεολογία της φορολογικής και κοινωνικής δικαιοσύνης αλλά και της δίκαιης αναδιανομής του πλούτου αλλά και του αμερόληπτου επιμερισμού των φορολογικών βαρών.

Η αναλυτική παρουσίαση των κυριότερων φορολογικών συντελεστών στην Ε.Ε. και την Ελλάδα που ακολουθεί δείχνει την αναποτελεσματικότητα της υπερφορολόγησης σε περίοδο ύφεσης στη χώρα μας.

Φόροι στο Εισόδημα: Ο ανώτατος φορολογικός συντελεστής επί του εισοδήματος των φυσικών προσώπων στην Ελλάδα είναι σημαντικά υψηλότερος από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς έφτασε στο 49%, για το 2012, (συμπεριλαμβανομένου και του ανώτατου συντελεστή 4% της Έκτακτης Εισφοράς Αλληλεγγύης) κατατάσσοντας τη χώρα μας στην όγδοη θέση μεταξύ των 27 της Ε.Ε, όπου ο μέσος όρος είναι 38.1% και της Ευρωζώνης 43.2%. Επιπροσθέτως, ενώ από το 2000 έως το 2012 ο ανώτατος φορολογικός συντελεστής για τα φυσικά πρόσωπα αυξήθηκε κατά 4% στην Ελλάδα, τα έσοδα από τον Φ.Ε.Φ.Π. ως ποσοστό του Α.Ε.Π. μειώθηκαν από το 34.6% το 2000 στο 31% το 2012, καταδεικνύοντας όχι μόνο την ανεπάρκεια των φοροεισπρακτικών μηχανισμών να φέρουν εις πέρας το έργο το οποίο τους έχει ανατεθεί αλλά παράλληλα κάνει πλέον εμφανές πως το μίγμα πολιτικής που έχει υιοθετηθεί και προωθεί τη λύση της έντονης λιτότητας και της υπερφορολόγησης, ως τη μόνη διέξοδο από τη κρίση που μαστίζει τη χώρα, είναι πλήρως αποτυχημένη και αναποτελεσματική.

Παράλληλα, θα πρέπει να επισημανθεί πως από τη μέρα που εισήλθε η χώρα στο Μηχανισμό Στήριξης (εδώ και δύο χρόνια), έχουν επινοηθεί και επιβληθεί φορολογικές επιβαρύνσεις και προσαυξήσεις επ΄ αυτών, όπως: η Εισφορά Αλληλεγγύης υπέρ ανέργων Ο.Α.Ε.Δ, η Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης, το Τέλος Επιτηδεύματος κ.ά., οι οποίες όπως είναι φυσικό είναι ιδιαιτέρως δύσκολο να υπολογιστούν στο ακέραιο και συνακολούθως να προβλεφθεί το επιπλέον βάρος που αυτές συνεπάγονται για τους φορολογουμένους. Το συμπέρασμα που συνάγεται από τις παραπάνω διαπιστώσεις και απεικονίζονται στον πίνακα 1 είναι πως ο ανώτατος φορολογικός συντελεστής επί του εισοδήματος των φυσικών προσώπων στην Ελλάδα είναι σχεδόν βέβαιο πως υπερβαίνει το 50% και κυμαίνεται σε ένα επίπεδο μεταξύ 50% - 60%.

Νέα σύγχυση έχει προκαλέσει και η πρόταση έκτακτης εισφοράς από 600.000 νοικοκυριά που δηλώνουν εισόδημα μεγαλύτερο των 50.000 ευρώ ετησίως, με στόχο να εισπράξουν 1% του ΑΕΠ δηλαδή επιπλέον φόρους συνολικού ύψους περίπου 2 δις.

Φόροι στα Εταιρικά Κέρδη: Παρόλο που τα στοιχεία της Eurostat καταδεικνύουν μείωση της ανώτατης φορολογικής επιβάρυνσης των επιχειρήσεων από το 40% το 2000 σε 30% το 2012, το ισχύον εθνικό μας φορολογικό σύστημα (πίνακας 1) έρχεται να διαψεύσει τους παραπάνω ισχυρισμούς, καθώς ο συνολικός πραγματικός συντελεστής των Νομικών Προσώπων (Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) υπολογίζεται στο 40%, ενώ για τις Προσωπικές Εταιρείες ο συντελεστής που επιβάλλεται στο όνομα της εταιρείας είναι 20%, χωρίς όμως να λαμβάνεται υπόψη η επιχειρηματική αμοιβή, η οποία υπολογίζεται στο 50% των καθαρών κερδών της εταιρείας. Συνεπώς, ο ιδιοκτήτης Ο.Ε. και Ε.Ε. φορολογείται τόσο σαν εταιρεία όσο και σαν φυσικό πρόσωπο με την φορολογική του επιβάρυνση να διογκώνεται εξαιτίας της φοροεπιδρομής που επιβάλλεται από το Μνημόνιο, με μέτρα όπως το Τέλος Επιτηδεύματος, οι αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές κ.ά..

Φ.Π.Α: Μετά τις αλλεπάλληλες αυξήσεις των τελευταίων ετών, ο ανώτατος συντελεστής Φ.Π.Α. από το 18% το 2000 εκτινάχθηκε στο 23% το 2012, κατατάσσοντας την Ελλάδα στην πέμπτη θέση σε επίπεδο χωρών της Ε.Ε. (27). Ο μέσος υψηλότερος συντελεστής Φ.Π.Α. στην Ε.Ε. διαμορφώνεται στο 21% και στην Ευρωζώνη στο 20%, τη στιγμή που παραδοσιακές δυνάμεις της Ευρωζώνης διαθέτουν συντελεστές αρκετά χαμηλότερους από τους δικούς μας (Γερμανία: 19%, Γαλλία 19.6%), ενώ και οι λοιπές μεσογειακές χώρες που αντιμετωπίζουν πληθώρα οικονομικών προβλημάτων διαθέτουν λιγότερο επιβαρυντικούς προς τους καταναλωτές συντελεστές (Ισπανία: 18% και Ιταλία 21%).

 

Πίνακας 1: Ανώτατοι φόροι Εισοδήματος και Φ.Π.Α. ως %

Κράτη –

Μέλη Ε.Ε. (27) Φόροι στο προσωπικό εισόδημα ει Φόροι στα εταιρικά κέρδη Φ.Π.Α.

2000 2011 2012 2000 2011 2012 2000 2011 2012

Ελλάδα 45.0 49.0 49.0 40.0 30.0 30.0 18.0 23.0 23.0

Μ.Ο. Ευρωζώνης 47.1 42.2 43.2 34.4 25.9 26.1 18.1 19.7 20.0

Μ.Ο. Ε.Ε. (27) 44.8 37.5 38.1 31.9 23.4 23.5 19.2 20.7 21.0

 

Φορολογικά έσοδα ως ποσοστό επί του Α.Ε.Π.: Όπως προαναφέρθηκε, η συγκεκριμένη κατηγορία αποτελεί στην ουσία την αχίλλειο πτέρνα της ελληνικής οικονομίας καθώς όχι μόνο συμβάλλει μόλις κατά 31% στη διαμόρφωση του Α.Ε.Π. της χώρας, αλλά παράλληλα αντί να παρατηρείται μία διαχρονική αύξηση του ποσοστού των φορολογικών εσόδων ως μέρος του παραγόμενου πλούτου, το συγκεκριμένο ποσοστό συρρικνώθηκε από το 34.6% το 2000 στο 31.0% το 2010. Την ίδια ώρα το μέσο ποσοστό συμμετοχής των φορολογικών εσόδων στο Α.Ε.Π., στα Κράτη – Μέλη της Ε.Ε. (27) είναι 38.4% ενώ στα Κράτη – Μέλη της Ευρωζώνης είναι 38.9%, καταδεικνύοντας τη δυσλειτουργία και τις αγκυλώσεις που χαρακτηρίζουν το εθνικό φορολογικό μας σύστημα και τους φοροεισπρακτικούς μηχανισμούς που διαθέτουμε.

 

 

 

Πίνακας 2: Φορολογικά Έσοδα ως ποσοστό (%) επί του ΑΕΠ

 

Κράτη – Μέλη Ε.Ε. (27) Φορολογικά Έσοδα ως % επί του ΑΕΠ

2000 2009 2010

Ελλάδα 34.6 30.5 31.0

Μ.Ο. Ευρωζώνης 40.9 39.0 38.9

Μ.Ο. Ε.Ε. (27) 40.4 38.4 38.4

Πίνακας 3: Τεκμαρτοί φορολογικοί συντελεστές ανά οικονομική δραστηριότητα (%)

 

 

 

Κράτη–Μέλη Ε.Ε. (27) Τεκμαρτοί φορολογικοί συντελεστές* σε:

Εργασία1 Κατανάλωση2 Κεφάλαιο3

2000 2009 2010 2000 2009 2010 2000 2009 2010

Ελλάδα 34.5 29.7 31.3 16.5 14.5 15.8 : 18.3 16.5

M.O. E.E. (27) 35.8 33.2 33.4 20.8 20.9 21.3 24.9 24.4 23.3

 

Τεκμαρτοί φορολογικοί συντελεστές σε Εργασία, Κεφάλαιο:

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η Eurostat, ο πραγματικός μέσος φορολογικός συντελεστής του Κεφαλαίου, νοούμενος ως το εισόδημα που αποκομίζουν οι μεγάλες επιχειρήσεις - Νομικά Πρόσωπα (πολυεθνικές και θυγατρικές τους) και ισοδυναμεί με το άθροισμα των εταιρικών κερδών και των εσόδων από τόκους, εκτιμάται στο 16,5%, όντας αισθητά χαμηλότερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο 23,5% (Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρωζώνη) κατά περίπου 7 μονάδες. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την μεγάλη αδικία που χαρακτηρίζει το εθνικό φορολογικό μας σύστημα και συνάμα δικαιολογεί τις τεράστιες διαστάσεις που έχει λάβει το «φαινόμενο» της φοροδιαφυγής και δευτερευόντως εκείνο της φοροαποφυγής, με άμεση συνέπεια τη λήψη αντισταθμιστικών μέτρων οριζόντιου χαρακτήρα που καταβαραθρώνουν μισθούς και συντάξεις τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα Σε αντίθεση με ότι ισχύει για τη φορολογία του Κεφαλαίου η φορολογική μεταχείριση της Εργασίας, δηλαδή των ατόμων που εργάζονται ως μισθωτοί, είναι πολύ πιο αυστηρή από τη στιγμή που η μέση πραγματική φορολογική επιβάρυνση ανέρχεται στο 31,3% όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος (Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρωζώνη) εκτιμάται στο 33,7%. Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, η απόκλιση είναι σαφώς μικρότερη σε σχέση με τη φορολόγηση του Κεφαλαίου ενώ αν ληφθεί υπόψη πως οι παραπάνω συντελεστές αφορούν μόνο τους άμεσους φόρους εισοδήματος χωρίς να ενσωματώνουν πληθώρα επιπρόσθετων επιβαρύνσεων, όπως τα χαράτσια στα ακίνητα και ο υψηλότατος Φ.Π.Α. 23%, τότε το φορολογικό βάρος γίνεται ασύμφορο και δύσκολα διαχειρίσιμο από τους υπόχρεους.

Φορολογικά έσοδα από ακίνητη περιουσία: Η συγκεκριμένη κατηγορία απέδωσε έσοδα ύψους περίπου 2 δις ευρώ για το έτος 2010 στο ελληνικό δημόσιο, ποσό όμως το οποίο αναμένεται να καταγράψει σημαντική ανοδική τάση το 2012, καθώς η επιβολή του Ειδικού Τέλους Ακινήτου, το οποίο εισπράχθηκε μέσω των λογαριασμών της Δ.Ε.Η. και το Ειδικό Τέλος Ακινήτων (Ε.Τ.ΑΚ.), που αφορά στη χρήση 2009 αλλά θα εισπραχθεί εντός του 2012, αναμένονται να δώσουν οικονομική ανάσα στα ταμεία του κράτους. Σε σύγκριση με χώρες που έχουν εφαρμόσει μέτρα σκληρής λιτότητας, όπως η Ισπανία (περίπου 22,5 δις) και η Ιταλία (29 δις), η χώρα μας υπολείπεται σε μεγάλο ποσοστό, χωρίς ωστόσο να παραγνωρίζουμε την τεράστια διαφορά που παρατηρείται στη φορολογική βάση, εξαιτίας των πληθυσμιακών διαφοροποιήσεων ανάμεσα στις συγκεκριμένες χώρες, ενώ η Ιρλανδία αποκομίζει και αυτή πόρους που κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα με τους δικούς μας, δηλαδή περίπου 2,5 δις.

Φορολογία προσωπικών εταιρειών (ΟΕ, ΕΕ): Οι ομόρρυθμες και οι ετερόρρυθμες εταιρείες, οι κοινωνίες αστικού δικαίου, που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα εμπορικής δραστηριότητας και στις οποίες τα κέρδη που αναλογούν στους ομόρρυθμους εταίρους φυσικά πρόσωπα και στους κοινωνούς φυσικά πρόσωπα, φορολογούνται στο όνομα της εταιρίας ή κοινωνίας με συντελεστή 20%, αφού αφαιρεθεί επιχειρηματική αμοιβή για μέχρι 3 ομόρρυθμους εταίρους φυσικά πρόσωπα ή μέχρι 3 κοινωνούς φυσικά πρόσωπα, με τα μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής, ανεξάρτητα αν ο δικαιούχος της αμοιβής αυτής είναι κάτοικος ημεδαπής ή αλλοδαπής. Η επιχειρηματική αμοιβή υπολογίζεται στο 50% των καθαρών κερδών της εταιρείας. Το υπόλοιπο των κερδών (μετά τη φορολόγηση της εταιρείας) μεταφέρεται στις ατομικές φορολογικές δηλώσεις των εταίρων, δίχως άλλη φορολογική υποχρέωση (ως φορολογημένο στην πηγή). Η επιχειρηματική αμοιβή θα συναθροιστεί με τα λοιπά εισοδήματα του φορολογούμενου και θα φορολογηθεί με τις γενικές διατάξεις της φορολογικής κλίμακας, που μπορεί να φτάσει ακόμα και το 45%.

Φορολογία νομικών προσώπων Α.Ε και Ε.Π.Ε. : Από τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 1.1.2011 ο συντελεστής φορολογίας των μη διανεμόμενων κερδών των Α.Ε., Ε.Π.Ε. και των συνεταιρισμών ανέρχεται σε 20%. Από τα διανεμόμενα κέρδη των Α.Ε., Ε.Π.Ε. και των συνεταιρισμών που εγκρίνονται από τα αρμόδια όργανα από 1.1.2012 και μετά παρακρατείται φόρος 25%. Με την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων φυσικών προσώπων. Σύμφωνα με το παρακάτω παράδειγμα αποδεικνύεται ότι ο πραγματικός συντελεστής φορολόγησης των ΑΕ και ΕΠΕ είναι 40% και όχι 30%, σύμφωνα με την Eurostat.

 Φορολογητέα Κέρδη : 100

 Φόρος Εισοδήματος 20% : (20)

 Καθαρά Κέρδη μετά Φόρου : 80

 Μέρισμα : 80

 Παρακρατούμενος Φόρος 25% : (20)

 Καθαρό Κέρδος Μετόχου : 60

Συνολικός Πραγματικός Συντελεστής : 40%

Επιπλέον, να λάβουμε σοβαρά υπ’ όψιν ότι 7 στις 10 επιχειρήσεις είναι σήμερα ζημιογόνες, με αποτέλεσμα φορολογικά έσοδα 2,35 δις να βρίσκονται στον αέρα, ενώ θα πρέπει να υπολογισθούν και οι επιστροφές από την προκαταβολή φόρου 65-80% προηγούμενης χρήσης.

Φορολογικά σενάρια αύξησης των συντελεστών και επιβολής νέου χαρατσιού 1% επί του τζίρου των επιχειρήσεων: Τα προεκλογικά σενάρια και οι αψυχολόγητες προτάσεις επιπλέον φορολόγησης των επιχειρήσεων θα επιβάρυναν τον κλάδο του εμπορίου ετησίως με επιπλέον φόρους 3,5 δις ευρώ. Συγκεκριμένα, η προκύπτουσα φορολογική επιβάρυνση από το χαράτσι του 1% επί του τζίρου ανέρχεται σύμφωνα με τον τζίρο του 2011 στο 1,4 δις και η επιβολή αυξημένου συντελεστή 40% σε ΑΕ και ΕΠΕ επί των αδιανέμητων κερδών, θα επιβάρυνε φορολογικά με επιπλέον 2,1 δις τις εμπορικές επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα να διπλασιαστούν τα λουκέτα σε κλάδους όπως τα τρόφιμα, τα καπνικά, τα αυτοκίνητα, τα πρατήρια βενζίνης, τα περίπτερα, κ.ά..

Η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης που έχει δημιουργηθεί στα Δημόσια Ταμεία από την μείωση των εσόδων από φόρους που ξεπερνά το 25% και αγγίζει το 30%, σημαίνει μια υστέρηση εσόδων 495 εκ. ευρώ το τετράμηνο, σε επίπεδο κρατικού προϋπολογισμού. Η βασική προϋπόθεση υστέρησης δημοσίων εσόδων δεν είναι πλέον η φοροδιαφυγή, ούτε η φοροαδυναμία, αλλά η έλλειψη φορολογητέας ύλης τουλάχιστον 2,8 δις ευρώ.

Η ενίσχυση των δημοσίων εσόδων δεν θα προέλθει ούτε από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και την επιβολή προστίμων, ούτε από την επιβολή νέων φόρων, αλλά από την μείωση των φορολογικών συντελεστών και ειδικά του ΦΠΑ, που θα τονώσουν τις συναλλαγές.

 

 

Πίνακας 4: Σενάριο επιβολής έκτακτης φορολόγησης επί του τζίρου

των εμπορικών επιχειρήσεων με συντελεστή 1%

 

Τζίρος εμπορικών επιχειρήσεων 2011 Προκύπτουσα φορολογική επιβάρυνση (φορολογικός συντελεστής 1%)

Τομέας Αυτοκινήτου 7.809.008.304,47 € 78.090.083,04 €

Χονδρικό Εμπόριο 79.742.539.661,00 € 797.425.396,61 €

Λιανικό Εμπόριο 52.704.345.032,80 € 527.043.450,33 €

Σύνολο 140.255.892.998,27 € 1.402.558.929,98 €

 

Πίνακας 5: Σενάριο επιβολής αύξησης συντελεστή από 20% σε 40% επί των αδιανέμητων κερδών (τζίρου) των Νομικών προσώπων (Α.Ε. – Ε.Π.Ε.) για το έτος 2011

Κέρδη εμπορικών Κεφαλαιουχικών Επιχειρήσεων (Α.Ε. -Ε.Π.Ε.) για το 2011 (κατά προσέγγιση) Ισχύων Φορολογικός συντελεστής

20% Φορολογικός συντελεστής

40%

Κεφαλαιουχικές Επιχειρήσεις

(Α.Ε. - Ε.Π.Ε.)

10,5 δις €

 

2,1 δις €

 

4,2 δις €

 

Επιπλέον Φορολογική επιβάρυνση

2,1 δις €

 

 

Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ κ. Βασίλης Κορκίδης δήλωσε σχετικά:

«Τα σενάρια και οι προτάσεις επιπλέον φορολόγησης των επιχειρήσεων δεν φοβίζουν τους φοροφυγάδες, αλλά τρομοκρατούν τους συνεπείς, οι οποίοι και να ήθελαν, δεν μπορούν πλέον να ανταποκριθούν, γιατί απλούστατα δεν έχουν να πληρώσουν. Ο κίνδυνος για αναγκαστική εσωτερική παύση πληρωμών είναι προ των πυλών και πολλές φορολογικές δηλώσεις και εκκαθαριστικά φέτος δεν θα εξοφληθούν. Σε ένα φορολογικό σύστημα που σκοτώνει την αγορά, πνίγει την οικονομία και δημιουργεί καθημερινά περισσότερες ληξιπρόθεσμες οφειλές, κάποιοι θεωρητικοί, έρχονται με ευκολία να προτείνουν επιπλέον φόρους και νέα χαράτσια, αγνοώντας παντελώς τις πραγματικές συνθήκες της αγοράς και αδιαφορώντας για τις όποιες επιπτώσεις. Οι «καθηγητές» των κομματικών προγραμμάτων, οι οικονομολόγοι της «ευρωδραχμής» αλλά και η «Εθνική Έκθεση-Ιερεμιάδα» ας σταθούν στις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας, ας αφουγκραστούν την καθημερινή αγωνία των ανθρώπων της αγοράς και ας σταματήσουν με τις ανέξοδες φορολογικές θεωρίες τους και τις οικονομικές ιστορίες «θρίλερ», να αδειάζουν τους τραπεζικούς λογαριασμούς, να επιταχύνουν τα λουκέτα των επιχειρήσεων, να αυξάνουν την ανεργία και να προκαλούν φόβο και τρόμο στην αγορά».

 

 
© Copyright 2011 - 2021 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου