Loading...

Κατηγορίες

Σάββατο 16 Δεκ 2017
Η Εβδομάδα που πέρασε – Η Εβδομάδα που έρχεται
Κλίκ για μεγέθυνση


Ήσυχο το Σαββατοκύριακο της εβδομάδας που πέρασε. Φυσικά το ήσυχο ή μη είναι σχετικό για τον καθένα, αλλά σε κάθε περίπτωση, μετά την επίσκεψη – επέλαση του Τούρκου Προέδρου Tayyip Erdogan, ότι άλλο φαντάζει ήσυχο. Σε κάθε περίπτωση, τα επόμενα τρία Σαββατοκύριακα είναι εορταστικά και με την αγορά σε πλήρη λειτουργία να περιμένει το αγοραστικό κοινό που μάλλον δεν ανέκαμψε οικονομικά, αλλά κουράστηκε από την πολύχρονη εθνική μας μιζέρια.

Φυσικά το Σαββατοκύριακο που πέρασε, η ΑΑΔΕ φρόντισε για την πνευματική μας ενασχόληση. Έτσι δόθηκε σε διαβούλευση στον ιστότοπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) το νέο έντυπο Ε3. Πιο συγκεκριμένα, με βάση την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Β 1053076 ΕΞ2017/05-04-2017, συστάθηκε ομάδα εργασίας στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για τον ανασχεδιασμό του εντύπου Ε3 «Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα», στο πλαίσιο της οποίας αναμορφώθηκε το σχετικό έντυπο με σκοπό την πληρέστερη καταγραφή και αποτύπωση οικονομικών δεδομένων, το οποίο τίθεται σε διαβούλευση έως και τις 17 Δεκεμβρίου 2017.

Στο δρόμο για το μέρισμα, ο διαδικτυακός τόπος https://www.koinonikomerisma.gr/ για την υποβολή αιτήσεων για την καταβολή του έκλεισε τα μεσάνυχτα (00:00) της Τρίτης 12 Δεκεμβρίου 2017. Στους περίπου 1, 2 εκατομμύρια δικαιούχους, καλές εισπράξεις την Παρασκευή και καλοξόδευτα.

Ας συνεχίσουμε με ευχάριστα. Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία, το δώρο Χριστουγέννων πρέπει να καταβληθεί το αργότερο μέχρι την 21η Δεκεμβρίου 2017. Τα δώρα εορτών σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να καταβληθούν σε είδος, αλλά μόνο σε χρήμα. Διευκρινίζεται ότι προϋπόθεση καταβολής στο ακέραιο του δώρου Χριστουγέννων 2017 είναι η ύπαρξη εργασιακής σχέσης του μισθωτού στο χρονικό διάστημα από 01/05/2017 μέχρι 31/12/2017. Αν η σχέση εργασίας διήρκησε μικρότερο χρονικό διάστημα, τότε ο μισθωτός δικαιούται ποσό ίσο με 2/25 του μηνιαίου μισθού ή δύο ημερομίσθια, για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες εργασιακής σχέσης.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η με αριθμ. 133473/11-12-2017 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών με την οποία υποχρεώνονται 58 νέα επαγγέλματα να προμηθευτούν και να εγκαταστήσουν συσκευές POS. Η συγκεκριμένη ΚΥΑ αποτελεί συμπλήρωμα στην προϋπάρχουσα απόφαση με αριθμό 45231 του 2017 σχετικά με τη «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα» και με βάση το άρθρο 65 του νόμου 4446 του 2016. Σύμφωνα με την εκδοθείσα εγκύκλιο η προθεσμία για την εγκατάσταση των συσκευών είναι τρεις μήνες από τη δημοσίευση της απόφασης, ήτοι έως τις 11 Μαρτίου 2018.

Δημοσιεύθηκε η με αριθμό ΔΕΛ Β 1181829 ΕΞ 2017/5.12.2017 ΦΕΚ 4314/11.12.2017 απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, με την οποία τροποποιείται η με αριθ. ΔΕΛ Β΄ 1189202 ΕΞ 2016/28-12-2016 (Β΄ 4270) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων περί καθορισμού του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2017, όπως ισχύει.

Σύμφωνα με την απόφαση, η περ. (γ) της παρ. 7 της με αριθ. ΔΕΛ Β΄ 1189202 ΕΞ 2016/28-12-2016 (Β΄ 4270) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως τροποποιήθηκε με τις με αριθ. ΔΕΛ Α΄ 1057280 ΕΞ 2017/12.4.2017 (Β΄ 1391/24.4.2017) και ΔΕΛ Β΄ 1136035 ΕΞ 2017/15.9.2017 (Β΄3278/18.9.2017) αποφάσεις του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, απαλείφεται.

Συγκεκριμένα η με αριθμό ΔΕΛ Β 1189202 ΕΞ 2016 απόφαση του κ. Πιτσιλή με θέμα «Καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2017», ανέφερε στην παράγραφο 7γ΄ ότι :

(γ) για ελεγχόμενες χρήσεις 2008 και μετά, με βάση τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθ. 36 του Ν. 4174/2013 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθ. 72 του ίδιου νόμου (σε περίπτωση φοροδιαφυγής), Σημ: η συγκεκριμένη παράγραφος έχει καταργηθεί.

Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. ΔΕΛ Β΄ 1189202 ΕΞ 2016/28-12-2016 (Β΄ 4270) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

Δόθηκε στη δημοσιότητα η ΠΟΛ. 1201/6.12.2017 εγκύκλιος με θέμα «Διαδικασία μεταβολής της φορολογικής κατοικίας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του N.4172/2013 και του N.4174/2013». Σύμφωνα με την εγκύκλιο, ορίζεται ότι:

 • Το φυσικό πρόσωπο το οποίο πρόκειται να μεταφέρει τη φορολογική του κατοικία στο εξωτερικό οφείλει να υποβάλει, το αργότερο έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαήμερου του μηνός Μαρτίου του φορολογικού έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος αναχώρησης, στο Τμήμα ή Γραφείο Συμμόρφωσης & Σχέσεων με τους Φορολογουμένους της Δ.Ο.Υ. όπου είναι υπόχρεος υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ως φορολογικός κάτοικος Ελλάδος: αίτηση (έντυπο Μ0) με συνημμένα τα έντυπα Μ1 και Μ7 συμπληρωμένα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, και επιπλέον για τον ορισμό φορολογικού εκπροσώπου του στην Ελλάδα έγγραφη δήλωση με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής τους.
 • Η Δ.Ο.Υ. ενημερώνει άμεσα την ηλεκτρονική εφαρμογή για τη μεταβολή της φορολογικής κατοικίας, ακολουθώντας τις οδηγίες της Δ/νσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Α.Α.Δ.Ε..
 • Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει, το αργότερο έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του πρώτου δεκαήμερου του μηνός Σεπτεμβρίου του φορολογικού έτους που ακολουθεί το φορολογικό έτος αναχώρησης, στο ως άνω Τμήμα ή Γραφείο της Δ.Ο.Υ.:

- Βεβαίωση φορολογικής κατοικίας από την αρμόδια φορολογική αρχή του κράτους όπου δηλώνει φορολογικός κάτοικος, από την οποία να προκύπτει ότι είναι φορολογικός κάτοικος αυτού του κράτους

- Σε περίπτωση που δεν προβλέπεται η έκδοση των ανωτέρω, αντίγραφο της εκκαθάρισης ή της σχετικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματός του

- Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση κάποιων από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, βεβαίωση από οποιαδήποτε άλλη δημόσια ή δημοτική ή άλλη αναγνωρισμένη αρχή, με την οποία θα αποδεικνύεται η μόνιμη και σταθερή εγκατάσταση του προσώπου αυτού στο άλλο κράτος

 • Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να αποδείξει παραμονή στην αλλοδαπή για τουλάχιστον 183 ημέρες. Επειδή στις περισσότερες χώρες δεν απαιτείται visa, συνήθης προτακτική είναι η απαίτηση κατά την είσοδο στην ξένη χώρα, η σφράγιση του διαβατηρίου από τον υπάλληλο ελέγχου. Άλλα δικαιολογητικά μπορούν να θεωρηθούν τα έγγραφα κοινωνικής ασφάλισης των χωρών αυτών ή το απογραφικό εργασίας (π.χ. Social Security Number για την Μ. Βρετανία ή Yellow sleeve για την Κύπρο), συμφωνητικό μίσθωσης κατοικίας εγγραφή τέκνων σε σχολείο της αλλοδαπής κλπ.
 • Σε περίπτωση συζύγων που ο ένας λόγω εργασίας αλλάζει φορολογική κατοικία και ο άλλος παραμένει στην Ελλάδα, απαιτούνται για τον σύζυγο που μεταναστεύει:

o στοιχεία για την απασχόλησή του στην αλλοδαπή (ως ανωτέρω)

o στοιχεία για την ύπαρξη τραπεζικού λογαριασμού στην αλλοδαπή

o στοιχεία για την απόκτηση φορολογικού, ασφαλιστικού ή αντίστοιχου μητρώου στην αλλοδαπή (ως ανωτέρω)

 • Τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα προσκομίζονται θεωρημένα με την σφραγίδα της Χάγης (Apostille), προξενική θεώρηση, θεώρηση από το ελληνικό προξενείο και μεταφρασμένα στα Ελληνικά.
 • Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος, ο οποίος έχει υποβάλλει τα έντυπα (Μ0-Μ1-Μ7) και προσκομίσει, εμπροθέσμως, και πάντως το αργότερο εντός του έτους που υποβάλλεται η αίτηση για τη μεταβολή της κατοικίας τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, τα οποία κριθούν πλήρη και επαρκή από τη Φορολογική Διοίκηση, θεωρείται φορολογικός κάτοικος εξωτερικού
 • Ως ημερομηνία μεταβολής καταχωρείται στο υποσύστημα Μητρώου, η αναγραφόμενη από τον φορολογούμενο στο έντυπο Μ1
 • Ο φορολογούμενος, εφόσον είναι υπόχρεος σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα, δύναται να την υποβάλει ως φορολογικός κάτοικος εξωτερικού το αργότερο μέχρι τη λήξη του φορολογικού έτους που ακολουθεί το έτος αναχώρησης (π.χ. Αναχώρηση το 2017 έως και 31/12/2018)
 • Εάν οι αιτήσεις υποβληθούν ή τα δικαιολογητικά προσκομιστούν μετά την 31η Δεκεμβρίου του έτους που ακολουθεί το έτος αναχώρησης, αυτές θα εξετάζονται με τη διαδικασία της ΠΟΛ.1177/2014 εγκυκλίου αλλά με τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρούσα Απόφαση
 • Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή για αιτήσεις μεταβολής φορολογικής κατοικίας που υποβάλλονται εντός του 2017 και επόμενα και αφορούν μεταβολή φορολογικής κατοικίας φυσικού προσώπου για τα έτη 2016 και επόμενα
 • Η Απόφαση ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1058/2015 καταργείται από την έναρξη ισχύος της παρούσας

Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ. 1197/6.12.2017 εγκύκλιος με την οποία κοινοποιήθηκε ο Τύπος Οριστικής Πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος και πράξης προστίμου για φυσικά πρόσωπα και η ΠΟΛ. 1198/6.12.2017 εγκύκλιος με την οποία κοινοποιήθηκε ο Τύπος Οριστικής Πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος και πράξης προστίμου (για νομικά πρόσωπα - νομικές οντότητες), που αφορούν φορολογικά έτη 2014 και επόμενα. Σημειώνεται ότι επί του οφειλόμενου φόρου κ.λπ. θα υπολογιστούν κατά την καταβολή και τόκοι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Ν.4174/2013 περί ΚΦΔ, οι οποίοι σήμερα ανέρχονται σε 0,73% ανά μήνα.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος ολοκληρώθηκε με επιτυχία την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου και η καταβολή του μερίσματος στους δικαιούχους θα γίνει σήμερα Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου.

Συνολικά εγκρίθηκαν 1.313.148 αιτήσεις νοικοκυριών που αντιστοιχούν σε 3.249.000 δικαιούχους, δηλαδή στο 30% του πληθυσμού της χώρας.

Το ύψος του υπό διανομή ποσού ανέρχεται σε 727 εκατ. ευρώ με μέσο ποσό καταβολής ανά εγκεκριμένη αίτηση 554 ευρώ.

Προκειμένου να συμπεριληφθούν επί πλέον κατηγορίες δικαιούχων που δεν πληρούσαν όλα τα κριτήρια αξιολόγησης κατά την προηγούμενη φάση της διαδικασίας, η πλατφόρμα του κοινωνικού μερίσματος (www.koinonikomerisma.gr) άνοιξε ξανά σήμερα έως τις 26 Δεκεμβρίου για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Μονογονεϊκές οικογένειες, οι οποίες λαμβάνουν το ενιαίο επίδομα στήριξης τέκνων ή το επίδομα πολυτέκνων για τις οποίες προωθείται η θέσπιση ευνοϊκότερου συντελεστή στάθμισης με στόχο να διευρυνθεί η βάση των δικαιούχων απ’ αυτήν την κατηγορία. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες που ήδη η αίτησή τους έχει εγκριθεί η διαδικασία θα γίνει αυτόματα και τυχόν διαφορά στο ύψος του ποσού που έχει εγκριθεί θα πιστωθεί αυτόματα σε δεύτερη πληρωμή στο λογαριασμό που έχει δηλωθεί.
 • Ηλικιωμένοι άνω των 67 ετών για τους οποίους δεν θα ισχύσει το κριτήριο της υποχρεωτικής ασφάλισης του ενός μήνα.
 • Μονοπρόσωπα νοικοκυριά στα οποία δικαιούχος είναι άτομο με αναπηρία 67% και άνω για τα οποία επίσης, δεν θα ισχύσει το παραπάνω κριτήριο.
 • Νοικοκυριά που από σφάλμα στις φορολογικές τους δηλώσεις, δήλωσαν δαπάνες φροντιστηρίων στο πεδίο για τις δαπάνες των ιδιωτικών σχολείων.
 • Νοικοκυριά στα οποία εντοπίστηκαν σφάλματα κατά τη διασταύρωση των στοιχείων τους στις βάσεις δεδομένων και οι αιτήσεις τους απορρίφθηκαν ή ακυρώθηκαν.

Η εργασιακή εβδομάδα κάπου εδώ τελειώνει (όχι φυσικά για τα εμπορικά καταστήματα που θα δουλέψουν την Κυριακή) και όσο ο χρόνος αυτός φθάνει στη δύση του, οι εγκύκλιες και τα νομοσχέδια συνεχίζουν να μας κατακλύζουν, ενόψει και της τρίτης αξιολόγησης που προβλέπεται να ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο. Έτσι, με νομοσχέδιο που κατατέθηκε στην Βουλή σχετικά με τις «Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις» και ειδικά με τα (άρθρα 116 - 117), παρατείνεται για τα έτη 2018 και 2019 η ισχύς των μεταβατικών διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.) και του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) που ορίζουν ότι ο τόκος εκπρόθεσμης καταβολής υπολογίζεται μηνιαία κατά την είσπραξη για ολόκληρο τον μήνα και κατά την είσπραξη του δημοσίου εσόδου εισπράττονται υποχρεωτικά επί του καταβαλλόμενου ποσού της οφειλής, οι αναλογούντες τόκοι και το πρόστιμο εκπρόθεσμης καταβολής. Όλα αυτά για την εβδομάδα που έρχεται.

Σε κάθε περίπτωση η Κυβέρνηση και ειδικά το Υπ. Οικονομικών μας βάζει στη γιορτινή διάθεση των ημερών και μάλιστα στη «μαγική χώρα των κληρώσεων», επειδή στις λίγες ημέρες που μας μένουν μέχρι να τελειώσει το 2017, θα μοιραστούν όλα τα χρήματα που αντιστοιχούν στους μήνες του χρόνου που δεν έγιναν κληρώσεις. Συνεπώς αγαπητοί μας αναγνώστες, νοιώστε την αναμονή της εθνικής μας λοταρίας και ετοιμαστείτε για τα μεγάλα κέρδη, επειδή … κι΄ αν σας κάτσει; Σε κάθε περίπτωση, να έχετε ένα πανέμορφο Σαββατοκύριακο.

πηγη: e-forologia.gr

  
© Copyright 2011 - 2023 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου