Loading...

Κατηγορίες

Πέμπτη 18 Οκτ 2012

 

 

Τι σημαίνουν οι αλλαγές στη Φορολογία για τις επιχειρήσεις

Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2012

Με αφορμή τα σενάρια που κυκλοφορούν ευρέως τις τελευταίες μέρες σχετικά με τις αλλαγές που πρόκειται να υποστεί το ισχύον φορολογικό σύστημα, για τις επιχειρήσεις, η ΕΣΕΕ ανέλαβε τη πρωτοβουλία να σκιαγραφήσει και να προσδιορίσει επακριβώς το σύνολο των φορολογικών επιβαρύνσεων που συνεπάγονται τα νέα μέτρα για τους ασκούντες εμπορική δραστηριότητα, μέσω της εκτενούς ανάλυσης ενός παραδείγματος που αναφέρεται αποκλειστικά σε μία ατομική επιχείρηση και καταδεικνύει τα κόστη που περιλαμβάνονται στη πώληση ενός προϊόντος αξίας 100 ευρώ. Παράλληλα, παρατίθενται 5 χαρακτηριστικά παραδείγματα άμεσα συνυφασμένων με την ελληνική πραγματικότητα προκειμένου να αποδειχθεί για ακόμη μία φορά πως τα μέτρα φοροεισπρακτικού χαρακτήρα όχι μόνο δεν συντελούν στη βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης αλλά αντίθετα εντείνουν την υφεσιακή πορεία στην οποία έχει εισέλθει η οικονομία μας.

 

Η ανάλυση όμως των 5 προαναφερθέντων παραδειγμάτων αποσκοπεί στην ανάδειξη ενός τεράστιας σημασίας ζητήματος, που επιτείνεται ακόμη περισσότερο από την επερχόμενη ψήφιση του νέου φορολογικού νομοσχεδίου στη Βουλή, και αφορά στην ανισοκατανομή των φορολογικών βαρών ανάμεσα στις επιχειρήσεις που διαθέτουν διαφορετική νομική μορφή. Το συμπέρασμα που συνάγεται είναι πως οι ατομικές και οι προσωπικές επιχειρήσεις, που αποτελούν το 90% περίπου του συνόλου των επιχειρήσεων στο σύνολο της Επικράτειας, για ακόμη μία φορά καλούνται να υποστούν επιπλέον απώλειες λόγω της αύξησης των φορολογικών συντελεστών επί των καθαρών τους κερδών ενώ η κατάργηση του αφορολόγητου των 5.000 ευρώ σε συνάρτηση με την αύξηση της προκαταβολής φόρου για το επόμενο οικονομικό από 55% σε 60%, καθιστούν αβέβαιη τη βιωσιμότητα των ήδη επιβαρυμένων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

 

Και ενώ οι φορολογικές επιβαρύνσεις των ατομικών, ομόρρυθμων και ετερόρρυθμων επιχειρήσεων κυμαίνονται σε ποσοστά από 34% έως 90%, στις κεφαλαιουχικές εταιρείες, που αποτελούν μόλις το 5,6% του συνόλου των επιχειρήσεων, όχι μόνο δεν υπάρχει σκέψη για αύξηση των συντελεστών επί των καθαρών τους κερδών αλλά αντίθετα προβλέπεται η μείωσή τους αποκτώντας με αυτόν τον τρόπο συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τις ατομικές και προσωπικές επιχειρήσεις. Εάν βέβαια ισχύσουν τα συγκεκριμένα σενάρια, τίθεται σε αμφιβολία η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και η τήρηση των κανόνων υγιούς ανταγωνισμού με αποτέλεσμα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να απολέσουν σημαντικό μερίδιο που κατέχουν στην αγορά ενώ παράλληλα θα συρρικνωθεί δραματικά το ποσοστό κέρδους τους.

 

 

 

Στο Α΄ μέρος της παρουσίασης αναλύονται με διεξοδικό τρόπο τα επιμέρους κόστη που εμπεριέχονται σε ένα προϊόν αξίας 100 ευρώ για έναν ιδιοκτήτη ατομικής επιχείρησης ενώ στο Β΄ μέρος παρατίθενται 5 παραδείγματα φορολόγησης επιχειρήσεων με ξεχωριστή νομική μορφή η καθεμία.

 

Α. Το νέο φορολογικό καθεστώς στις ατομικές επιχειρήσεις

 

Το νέο φορολογικό καθεστώς που αναμένεται να ψηφιστεί, όπως τουλάχιστον αναφέρουν σχετικά δημοσιεύματα του τύπου, πλήττει ακόμη περισσότερο τις ατομικές επιχειρήσεις και όσους ασκούν ελεύθερα επαγγέλματα, οι οποίοι θα θεωρούνται πλέον νομικά πρόσωπα και θα φορολογούνται ανάλογα. Φαίνεται πως τα νέα φορολογικά βάρη καλούνται να υποστούν για ακόμη μία φορά οι μικρομεσαίοι της αγοράς. Αναλυτικότερα, των εισόδημα των ατομικών επιχειρήσεων και των επιτηδευματιών δεν θα φορολογείται πλέον με την κλίμακα που ισχύει για τα φυσικά πρόσωπα αλλά με βάση ενός ενιαίου (οριζόντιου) φορολογικού συντελεστή (flat tax) ύψους 35% από το πρώτο κιόλας ευρώ. Με αυτόν τον τρόπο χάνεται το αφορολόγητο των 5.000 ευρώ που ίσχυε μέχρι σήμερα ενώ παράλληλα καταργείται και το αφορολόγητο που ίσχυε για κάθε παιδί. Και βέβαια, οι λοιπές υποχρεώσεις (ενοίκιο, ΔΕΗ, ασφαλιστικές εισφορές κλπ) εξακολουθούν να ισχύουν ενώ μόνο το συνολικό μισθολογικό κόστος έχει υποχωρήσει οριακά, εξαιτίας της μείωσης του μη μισθολογικού κόστους κατά 1,1%, επίπτωση όμως εντελώς αμελητέα. Στο παράδειγμα που ακολουθεί αποτυπώνεται ξεκάθαρα οι νέες αυτές επιβαρύνσεις.

 

Αναλυτικότερα, μία ατομική εμπορική επιχείρηση με τζίρο 120.000 ευρώ, καθαρά προ φόρων κέρδη ύψους 35.000 ευρώ και με έναν απασχολούμενο καλείται να καταβάλει το για τα εισοδήματα του 2012 σχεδόν το διπλάσιο φόρο εισοδήματος (αυξημένος κατά 78,3%) σε σχέση με του 2011. Οφείλει λοιπόν να πληρώσει στη Δ.Ο.Υ. το ποσό των 12.250 ευρώ έναντι 6.870 ευρώ πέρυσι, οπότε και φορολογείτο με βάση την κλίμακα ενώ έχει αυξηθεί και η προκαταβολή του φόρου από 55% σε 60%, επί της νέας όμως υποχρέωσης (12.250), από 3.778,5 ευρώ σε 7.350 ευρώ. Είναι επίσης εξαιρετικά ενδιαφέρον να δει κανείς πως το κόστος κατανέμεται ανά μονάδα προϊόντος. Στο παράδειγμά μας, για ένα προϊόν με τιμή 100 ευρώ, ο νέος φόρος εισοδήματος φυσικού προσώπου θα αντιστοιχεί σε 10,2 ευρώ έναντι 5,7 το 2011 ενώ και η προκαταβολή φόρου θα είναι αυξημένη από 3,2 σε 6,1 ευρώ. Το απομένον ποσό, μετά την αφαίρεση των φορολογικών και λοιπών (ενοικίων, ΔΕΗ κλπ) υποχρεώσεων θα είναι της τάξης των 36,8 ευρώ έναντι 44,1ευρώ το 2011, μειωμένο κατά 16,6%.

 

 

 

 

Παράδειγμα

· Νομική μορφή επιχείρησης: Ατομική Εμπορική

· Μέσος ετήσιος τζίρος: 120.000 ευρώ

· Καθαρά προ φόρου κέρδη: 35.000 ευρώ

· Αριθμός απασχολουμένων: 1 άτομο, πωλήτρια – έγγαμη, με 3 χρόνια προϋπηρεσία

· Ενοίκιο: 700 ευρώ/μήνα, 70 m2

· Ιδιοκτήτης έγγαμος με 1 παιδί και 25 χρόνια προϋπηρεσίας, ασφαλισμένος στον Ο.Α.Ε.Ε.

 

 

(α)Ετήσιες Μεταβλητές (β)Ετήσια ποσά σε ευρώ (γ)Αναγόμενα ποσά σεΗμέρα (=β/12/25)* (δ)Κόστος ανά Προϊόν (αξίας 100 ευρώ) (=γ/4)*

2011 2012 2011 2012 2011 2012

Τζίρος 120.000 120.000 400 400 100 100

ΦΕΦΠ 6.870 12.250 22,9 40,8 5,7 10,2

Προκαταβολή ΦΕΦΠΑπό 55% σε 60% 3.778,5 7.350 12,6 24,5 3,2 6,1

Φ.Π.Α. 22.439 22.439 74,8 74,8 18,7 18,7

Δ.Ε.Η. 2.200 2.200 7,3 7,3 1,8 1,8

Ασφαλιστικές Εισφορές σε ΟΑΕΕ 4.200 4.200 14,0 14,0 3,5 3,5

Δημοτικά Τέλη - Φόροι 350 350 1,2 1,2 0,3 0,3

Έκτακτη Εισφορά 700 700 2,3 2,3 0,6 0,6

Τέλος Επιτηδεύματος 500 500 1,7 1,7 0,4 0,4

Συνολικό Κόστος μισθοδοσίας (+ εισφορές σε ΙΚΑ) 17.600,6 17.450 58,7 58,2 14,7 14,6

Ενοίκιο 8.400 8.400 28,0 28,0 7,0 7,0

Απομένον ποσό μετά την αφαίρεση φορολογικών και λοιπών υποχρεώσεων (συνολικά κόστη) 55,9 63,2

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΑΞΙΑΣ 100 ΕΥΡΩ

 

Σε κάθε πώληση ενός προϊόντος με αναγραφόμενη τιμή π.χ. 100 ευρώ, ένας ιδιοκτήτης ατομικής εμπορικής επιχείρησης με τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στον παραπάνω πίνακα, πρέπει να καταβάλει 55,9 ευρώ για το 2011 και 63,2 για το 2012 προκειμένου να καλύψει το σύνολο των φορολογικών και λοιπών του υποχρεώσεων με αποτέλεσμα να του απομένουν 44,1 και 36,8 ευρώ αντίστοιχα, χωρίς να υπολογίζεται το κόστος του προμηθευτή (χονδρέμπορα).

 

* Τα συγκεκριμένα ποσά υπολογίζονται στη βάση των σεναρίων που κυκλοφορούν σχετικά με τις τροποποιήσεις που θα επέλθουν στο νέο φορολογικό σύστημα για τις ατομικές επιχειρήσεις.

 

Β. 5 Χαρακτηριστικά Παραδείγματα φορολόγησης επιχειρήσεων

 

Παράδειγμα 1:

 

Ιδιοκτήτης Ατομικής επιχείρησης - Αυτοαπασχολούμενος

 

 

· Μέσος ετήσιος τζίρος: 75.000 ευρώ

· Καθαρά προ φόρου κέρδη: 14.000 ευρώ

· Ιδιόκτητο κατάστημα, 60 m2, αντικειμενικής αξίας 280.000 ευρώ, σε περιοχή με τιμή ζώνης 2.000 – 2.500 ανά τετραγωνικό και παλαιότητας 12 ετών.

 

Συνολικές επιβαρύνσεις 2011: 6.876,9 €

Συνολικές επιβαρύνσεις 2012: 11.505,9 € ΰ Μεταβολή: 67,3% (+ 4.629 €)ΰ Συντελεστής 28%

Συνολικές επιβαρύνσεις 2012: 13.073,9 € ΰ Μεταβολή: 90,1% (+ 6.197 €)ΰ Συντελεστής 35%

 

Μεταβλητές Επιβαρύνσεις 2011(σε ευρώ) Eπιβαρύνσεις 2012 (σε ευρώ)Συντελεστής 28% Eπιβαρύνσεις 2012 (σε ευρώ)Συντελεστής 35%

Τελικός Φόρος επί των καθαρών κερδών 1.060 3.920 4.900

Προκαταβολή φόρου για το επόμενο οικονομικό έτος, από το 55% σε 60% 583 2.352 2.940

Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 140 140 140

Επιβολή φόρου επιτηδεύματος 500 500 500

Φ.Α.Π. Ακινήτου 160 160 160

Ειδικό τέλος ακινήτων 552 552 552

Δημοτικά τέλη/Δημοτικοί φόροι/ΤΑΠ/Ε.Ρ.Τ 396 396 396

Ασφαλιστικές εισφορές προς O.A.E.E. (Κατηγορία Π13) 3.485,9 3.485,9 3.485,9

Σύνολο φορολογικών – λοιπών επιβαρύνσεων 6.876,9 € 11.505,9 13.073,9 €

 

 

 

 

1. Ιδιοκτήτης Ατομικής επιχείρησης - Αυτοαπασχολούμενος: Με βάση τα στοιχεία του πίνακα, η επιβάρυνση του επιτηδευματία για το έτος 2012 είναι αυξημένη κατά 90,1% (+ 6.197 ευρώ) σε σύγκριση με το 2011, σύμφωνα με το δυσμενέστερο σενάριο που προβλέπει συντελεστή 35% επί των κερδών ενώ με συντελεστή 28% η επιβάρυνση είναι αυξημένη κατά 67,3% (+4.629 ευρώ). Οι προωθούμενες φορολογικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες προβλέπουν πως οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα ως ατομικές επιχειρήσεις θα αντιμετωπίζονται πλέον ως νομικά πρόσωπα, σημαίνει πως τα καθαρά εισοδήματα των παραπάνω επαγγελματικών ομάδων θα φορολογούνται με συντελεστή 35% ή 28% από το πρώτο ευρώ καθώς το αφορολόγητο των 5.000 ευρώ αλλά και η προσαύξησή του (αφορολόγητου) για κάθε παιδί, θα αποτελέσουν παρελθόν. Εκτός των άλλων προβλέπεται αύξηση του συντελεστή προκαταβολής φόρου για το επόμενο οικονομικό έτος, από το 55% σε 60%.

 

Η κατάργηση του αφορολόγητου των 5.000 ευρώ για τους ασκούντες επιχειρηματική δραστηριότητα ως ατομική επιχείρηση αποτελεί ακόμη έναν κρίκο στην αλυσίδα των άδικων μέτρων που επιβάλλονται, με σκοπό να πλήξουν συγκεκριμένες επαγγελματικές ομάδες, οι οποίες ανυπόστατα και χωρίς απτές αποδείξεις βρίσκονται στο μάτι του κυκλώνα εδώ και αρκετά χρόνια με την κατηγορία της φοροδιαφυγής. Τα τυφλά φορολογικά χτυπήματα εντείνουν ακόμη περισσότερο τον προβληματισμό στις τάξεις των μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων και οδηγούν τους ιδιοκτήτες τους με μαθηματική ακρίβεια σε μία άνευ προηγουμένου εξαθλίωση και απόγνωση.

 

Με την βοήθεια του πίνακα που αναλύει τις ποσοτικές μεταβλητές του παραδείγματος 1, μπορεί εύκολα να γίνει αντιληπτό πως η επιπλέον φορολογική επιβάρυνση που θα υποστεί ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας για το έτος 2012 (όσον αφορά το φόρο επί των καθαρών κερδών), φαντάζει ως εξωπραγματική και πολύ δύσκολο να ικανοποιηθεί λαμβάνοντας υπόψη τη δυσχερέστατη οικονομική συγκυρία που διανύουμε και αποτυπώνεται στη μειωμένη αγοραστική δύναμη και τον επακόλουθο μειωμένο τζίρο που πραγματοποιούν οι επιχειρήσεις. Ο υψηλότατος φόρος επί των κερδών που καλείται να πληρώσει ο επιτηδευματίας σε συνάρτηση με την αυξημένη προκαταβολή φόρου αποτελούν στην ουσία τη χαριστική βολή στην ελληνική οικονομία - κοινωνία καθώς το επακόλουθο μπαράζ κλεισίματος-λουκέτων των επιχειρήσεων θα εκτινάξει στα ύψη τα ποσοστά ανεργίας και θα προκαλέσει ακατάσχετη αιμορραγία στα ασφαλιστικά ταμεία.

Παράδειγμα 2:

 

Ομόρρυθμη Επιχείρηση με 2 ομόρρυθμους εταίρους - Απασχόληση 3 μισθωτών

 

· Μέσος ετήσιος τζίρος: 420.000 ευρώ

· Καθαρά προ φόρου κέρδη: 190.000 ευρώ

· Απασχόληση 3 μισθωτών: 2 πωλητές έγγαμοι με 10 χρόνια προϋπηρεσία ο 1ος και 2 ο 2ος καθώς επίσης και ένας υπάλληλος γραφείου κάτω των 25 ετών, νεοεισελθόντας στην αγορά εργασίας.

· Ακίνητο 60 m2 - στο όνομα της επιχείρησης, σε περιοχή με τιμή ζώνης 2.000 – 2.500 ανά τετραγωνικό μέτρο και παλαιότητας 18 ετών και αντικειμενικής αξίας 340.000 ευρώ.

Συνολικές επιβαρύνσεις 2011: 89.372,2 €

Συνολικές επιβαρύνσεις 2012: 144.650,7 € ΰ Μεταβολή: 61,9% (+ 55.280,5 €) ΰ Συντελεστής 28%

Συνολικές επιβαρύνσεις 2012: 165.930,7 € ΰ Μεταβολή: 85,7% (+ 76.558,5 €)ΰ Συντελεστής 35%

 

Μεταβλητές Επιβαρύνσεις 2011 (σε ευρώ) Eπιβαρύνσεις 2012 (σε ευρώ)Συντελεστής 28% Eπιβαρύνσεις 2012(σε ευρώ) Συντελεστής 35%

Τελικός Φόρος επί των καθαρών κερδών 19.000 53.200 66.500

Προκαταβολή φόρου για το επόμενο οικονομικό έτος, από το 55% σε 60% 10.450 31.920 39.900

Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 5.700 5.700 5.700

Επιβολή φόρου επιτηδεύματος 500 500 500

Δημοτικά τέλη/Δημοτικοί φόροι/ΤΑΠ/ΕΡΤ 613613 613613 613613

Συνολικό κόστος μισθοδοσίας (+ εισφορές σε Ι.Κ.Α.) 45.624 45.234,5 45.234,5

Φ.Α.Π. Ομόρρυθμης Εταιρείας 280 280 280

Ειδικό τέλος ακινήτων 528 528 528

Σύνολο ασφαλιστικών εισφορών προς ΟΑΕΕ (Κατηγορία Π12 και για τους δύο εταίρους) 6.675,2 6.675,2 6.675,2

Σύνολο φορολογικών – λοιπών επιβαρύνσεων 89.370,2 € 144.650,7 165.930,7 €

 

 

 

2. Ομόρρυθμη Επιχείρηση με 2 ομόρρυθμους εταίρους - Απασχόληση 3 μισθωτών : Με βάση τα στοιχεία του πίνακα, η επιβάρυνση της ομόρρυθμής εταιρείας για το έτος 2012 είναι αυξημένη κατά 85,7% (+76.558,5 ευρώ), σε σύγκριση με το 2011, σύμφωνα με το δυσμενέστερο σενάριο που προβλέπει συντελεστή 35% επί των κερδών ενώ με συντελεστή 28% η επιβάρυνση είναι αυξημένη κατά 61,9% (+55.280,5 ευρώ) εξαιτίας των προωθούμενων φορολογικών μεταρρυθμίσεων, οι οποίες προβλέπουν κατάργηση της επιχειρηματικής αμοιβής για τις προσωπικές επιχειρήσεις ενώ προβλέπεται επιβολή συντελεστή 35% στα καθαρά κέρδη της επιχείρησης, από το πρώτο ευρώ.

 

Στην παρούσα περίπτωση εξέτασης μίας ομόρρυθμης επιχείρησης, η προκύπτουσα επιβάρυνση από των φόρο επί των κερδών της επιχείρησης προσεγγίζει εκείνη των ατομικών επιχειρήσεων καθώς μεσοσταθμικά πλησιάζει το 75%, προκαλώντας ακόμη μεγαλύτερη αγανάκτηση και προβληματισμό περισσότερο στον μικρομεσαίο έμπορο. Φαινομενικά μπορεί να προωθείται η απλοποίηση της διαδικασίας βεβαίωσης των φορολογικών υποχρεώσεων των προσωπικών εταιρειών αλλά στην πραγματικότητα ο αναλογούν φόρος (για τα κέρδη της επιχείρησης) θα είναι σε κάθε περίπτωση πολύ μεγαλύτερος σε σχέση με το προηγούμενο καθεστώς.

 

Η αυξημένη φορολογική υποχρέωση της ομόρρυθμης επιχείρησης (επί των καθαρών κερδών) μπορεί σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα να τονώσει τα κρατικά έσοδα, μακροπρόθεσμα όμως οι περικοπές κόστους που θα κριθούν αναγκαίες από τους ιδιοκτήτες για την επιβίωση της επιχείρησής τους είναι πολύ πιθανό να επηρεάσουν το εργατικό της δυναμικό και να προκαλέσουν παρενέργειες που θα επιδεινώσουν τους δείκτες απασχόλησης της ελληνικής οικονομίας, Παράλληλα, η απώλεια θέσεων εργασίας έχει αντίκτυπο και στη ιδιωτική καταναλωτική δαπάνη, η οποία με τη συνεχή πτωτική τάση που εμφανίζει τα τελευταία χρόνια, συρρικνώνει ολοένα και περισσότερο τον ήδη μειωμένο τζίρο των επιχειρήσεων όπως και τα καθαρά προ φόρων κέρδη τους.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παράδειγμα 3:

 

Ετερόρρυθμη Επιχείρηση με 1 ομόρρυθμο εταίρο και 1 ετερόρρυθμο

- Απασχόληση 2 μισθωτών -

 

· Μέσος ετήσιος τζίρος: 350.000 ευρώ

· Καθαρά προ φόρου κέρδη: 170.000 ευρώ

· Απασχόληση 2 μισθωτών: 1 πωλητής έγγαμος με 11 χρόνια προϋπηρεσίας και ένας υπάλληλος γραφείου κάτω των 25 ετών, νεοεισελθόντας στην αγορά εργασίας.

· Ακίνητο 80 m2 - στο όνομα της επιχείρησης, σε περιοχή με τιμή ζώνης 2.500 – 3.000 ανά τετραγωνικό μέτρο και παλαιότητας 12 ετών., αντικειμενικής αξίας 420.000 ευρώ.

 

Συνολικές επιβαρύνσεις 2011: 88.481,6 €

Συνολικές επιβαρύνσεις 2012: 118.284,5 € ΰ Μεταβολή: 33,7% (+ 29.803 €) ΰ Συντελεστής 28%

Συνολικές επιβαρύνσεις 2012: 137.324,5 € ΰ Μεταβολή: 55,2% (+ 48.842,9 €)ΰ Συντελεστής 35%

 

Μεταβλητές Επιβαρύνσεις 2011(σε ευρώ) Eπιβαρύνσεις 2012 (σε ευρώ)Συντελεστής 28% Eπιβαρύνσεις 2012 (σε ευρώ)Συντελεστής 35%

Τελικός Φόρος επί των καθαρών κερδών 29.750 47.600 59.500

Προκαταβολή φόρου για το επόμενο οικονομικό έτος, από το 55% σε 60% 16.362,5 28.560 35.700

Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 5.100 5.100 5.100

Επιβολή φόρου επιτηδεύματος 500 500 500

Δημοτικά τέλη/Δημοτικοί φόροι/ΤΑΠ/ΕΡΤ 875613 875613 875613

Συνολικό κόστος μισθοδοσίας (+ εισφορές σε Ι.Κ.Α.) 19.402 + 9.196 =28.598 19.236 + 9.117,4 =28.353,4 19.236 + 9.117,4 =28.353,4

Φ.Α.Π. Ετερόρρυθμης Εταιρείας 440 440 440

Ειδικό τέλος ακινήτων 920 920 920

Σύνολο ασφαλιστικών εισφορών προς ΟΑΕΕ (Κατηγορία Π 10 για τον Ο.Ε.)(Κατηγορία Π 09 για τον Ε.Ε.) 5.936,1 5.936,1 5.936,1

Σύνολο φορολογικών – λοιπών επιβαρύνσεων 88.481,6 € 118.284,5 137.324,5 €

 

 

 

3. Ετερόρρυθμη Επιχείρηση με 1 ομόρρυθμο και 1 ετερόρρυθμο εταίρο - Απασχόληση 2 μισθωτών : Με βάση τα στοιχεία του πίνακα, η επιβάρυνση της ετερόρρυθμης εταιρείας για το έτος 2012 είναι αυξημένη κατά 55,2% (+48.842,9 ευρώ) και 33,7% (+29.803 ευρώ) αντίστοιχα σε σύγκριση με το 2011 εξαιτίας των προωθούμενων φορολογικών μεταρρυθμίσεων που αφορούν τις προσωπικές εταιρείες και προβλέπουν κατάργηση της επιχειρηματικής αμοιβής και επιβολή συντελεστή 35% στα καθαρά κέρδη της επιχείρησης, από το πρώτο ευρώ.

 

Για τις ετερόρρυθμες επιχειρήσεις ισχύει ότι ακριβώς και για τις ομόρρυθμες καθώς με βάση το παράδειγμα αλλά και τα δύο σενάρια που υπάρχουν για το συντελεστή φορολόγησης επί των καθαρών κερδών η μεσοσταθμική επιβάρυνση εκτιμάται στο 45% περίπου, γεγονός που ασκεί έντονη πίεση στις προσωπικές – ατομικές επιχειρήσεις ενώ όπως θα δούμε και παρακάτω το νέο φορολογικό καθεστώς είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό για τις κεφαλαιουχικές εταιρείες (Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παράδειγμα 4:

 

Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) με δύο μετόχους

- Απασχόληση 4 μισθωτών -

 

· Μέσος ετήσιος τζίρος: 910.000 ευρώ

· Καθαρά προ φόρου κέρδη: 380.000

· Αριθμός απασχολουμένων: 4 άτομα, 2 πωλητές έγγαμους με 15 χρόνια προϋπηρεσία και 2 υπαλλήλους κάτω των 25 ετών νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας.

· Ακίνητο 150 m2 - στο όνομα της επιχείρησης, σε περιοχή με τιμή ζώνης 3.000 – 4.000 ανά τετραγωνικό μέτρο και παλαιότητας 8 ετών., αντικειμενικής αξίας 580.000 ευρώ.

 

Συνολικές επιβαρύνσεις 2011: 297.324,5 €

Συνολικές επιβαρύνσεις 2012: 272.597,2 € ΰ Μεταβολή: - 8,3% (- 24.727,3 €)

 

Μεταβλητές Επιβαρύνσεις 2011(σε ευρώ) Επιβαρύνσεις 2012(σε ευρώ)

Φόρος Εισοδήματος (από 20% σε 19%) 76.000 72.200

Προκαταβολή φόρου για το επόμενο οικονομικό έτος 80% 60.800 57.760

Παρακρατούμενος Φόρος Εισοδήματος στη Διανομή Μερίσματος (από 25% σε 19%) 76.000 58.482

Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης Α.Ε. 12.160 12.312

Επιβολή φόρου επιτηδεύματος 500 500

Δημοτικά τέλη/Δημοτικοί φόροι/ΤΑΠ/ΕΡΤ 1.270613 1.270613

Συνολικό κόστος μισθοδοσίας (+ εισφορές σε Ι.Κ.Α.) 42.526,6 + 18.392,2= 60.918,8 42.162,7 + 18.234,8 =60.397,5

Φ.Α.Π. της Α.Ε. 840 840

Ειδικό τέλος ακινήτων 2.160 2.160

Σύνολο ασφαλιστικών εισφορών προς ΟΑΕΕ (Κατηγορία Π 12 και για τους 2 μετόχους) 6.675,7 6.675,7

Σύνολο φορολογικών – λοιπών επιβαρύνσεων 297.324,5 € 272.597,2 €

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Ανώνυμη Εταιρεία με 2 μετόχους - Απασχόληση 4 μισθωτών: Με βάση τα στοιχεία του πίνακα, η φορολογική επιβάρυνση της ανώνυμης εταιρείας για το έτος 2012 είναι μειωμένη κατά 8,3% (-24.727,3 ευρώ), σε σύγκριση με το 2011 εξαιτίας των προωθούμενων φορολογικών μεταρρυθμίσεων, οι οποίες προβλέπουν μείωση του συντελεστή φόρου εισοδήματος επί των φορολογητέων κερδών από 20% σε 19% καθώς επίσης μείωση του συντελεστή παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος επί των μερισμάτων από 25% σε 19%.

 

Αναλύοντας το συγκεκριμένο παράδειγμα, παρατηρείται μία εκ διαμέτρου διαφορετική αντιμετώπιση μεταξύ των ατομικών και προσωπικών επιχειρήσεων από τη μία πλευρά και μεταξύ των κεφαλαιουχικών επιχειρήσεων από την άλλη. Την ίδια ώρα που η πρώτη ομάδα επιχειρήσεων τοποθετείται επί της ουσίας στη κλίνη του Προκρούστη υφιστάμενη άδικα και προκλητικά φορολογικά κτυπήματα, τα οποία συντελούν στον αφανισμό τους, οι κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις τυγχάνουν της προκλητικής – ευνοϊκής μεταχείρισης από πλευράς του Κράτους προκειμένου να διευρύνουν τα κέρδη και το μερίδιο τους στην αγορά με πρόφαση, από πλευράς κυβερνητικών κύκλων, την προσέλκυση επενδύσεων και την αποτροπή του ενδεχομένου «μετανάστευσης» μεγάλων παραγωγικών μονάδων.

 

Η τόνωση όμως της καταναλωτικής ζήτησης, που είναι το άμεσο ζητούμενο και αποτελεί κορωνίδα των εμπνευστών των συγκεκριμένων μέτρων, δεν μπορεί να επιτευχθεί με τον παραγκωνισμό και την εξαθλίωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά με τη θέσπιση κανόνων υγιούς ανταγωνισμού και εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς, απαλλαγμένης από αγκυλώσεις και εμπόδια εισόδου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παράδειγμα 5:

 

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.), με δύο εταίρους

- Απασχόληση 3 μισθωτών -

 

· Μέσος ετήσιος τζίρος: 540.000 ευρώ

· Καθαρά προ φόρου κέρδη: 230.000

· Αριθμός απασχολουμένων: 3 άτομα, 2 πωλητές έγγαμους με 12 χρόνια προϋπηρεσία και 1 υπάλληλο γραφείου, άγαμο με 6 έτη προϋπηρεσία.

· Ακίνητο 110 m2 - στο όνομα της επιχείρησης, σε περιοχή με τιμή ζώνης 2.500 – 3.000 ανά τετραγωνικό μέτρο και παλαιότητας 12 ετών, αντικειμενικής αξίας 400.000 ευρώ.

 

Συνολικές επιβαρύνσεις 2011: 198.682,1 €

Συνολικές επιβαρύνσεις 2012: 183.540,1 € ΰ Μεταβολή: - 7,6% (- 15.142 €)

 

Μεταβλητές Επιβαρύνσεις 2011(σε ευρώ) Επιβαρύνσεις 2012(σε ευρώ)

Φόρος Εισοδήματος (από 20% σε 19%) 46.000 43.700

Προκαταβολή φόρου για το επόμενο οικονομικό έτος 80% 36.800 34.960

Παρακρατούμενος Φόρος Εισοδήματος στη Διανομή Μερίσματος (από 25% σε 19%) 46.000 35.397

Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης 5.520 5.589

Επιβολή φόρου επιτηδεύματος 500 500

Δημοτικά τέλη/Δημοτικοί φόροι/ΤΑΠ/ΕΡΤ 1.120613 1.120613

Συνολικό κόστος μισθοδοσίας (+ εισφορές σε Ι.Κ.Α.) 39.596,5 + 15.100,7= 54.697,2 39.257,7 + 14.971,5 =54.229,2

Φ.Α.Π. Ε.Π.Ε. 400 400

Ειδικό τέλος ακινήτων 1.265 1.265

Σύνολο ασφαλιστικών εισφορών προς ΟΑΕΕ (Κατηγορία Π 11 και για τους 2 μετόχους) 6.379,9 6.379,9

Σύνολο φορολογικών – λοιπών επιβαρύνσεων 198.682,1 € 183.540,1 €

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) με 2 εταίρους - Απασχόληση 3 μισθωτών: Με βάση τα στοιχεία του πίνακα, η φορολογική επιβάρυνση της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης για το έτος 2012 είναι μειωμένη κατά 7,6% (-15.142 ευρώ), σε σύγκριση με το 2011 εξαιτίας των προωθούμενων φορολογικών μεταρρυθμίσεων, οι οποίες προβλέπουν μείωση του συντελεστή φόρου εισοδήματος επί των φορολογητέων κερδών από 20% σε 19% καθώς επίσης μείωση του συντελεστή παρακρατούμενου φόρου εισοδήματος επί των μερισμάτων από 25% σε 19%.

 

Η ευνοϊκή μεταχείριση των κεφαλαιουχικών εταιρειών γίνεται εμφανής και σε αυτό το παράδειγμα, το οποίο αναφέρεται σε μία εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που υπόκειται στο ίδιο φορολογικό καθεστώς με εκείνο των ανώνυμων εταιρειών. Η μείωση των φορολογικών βαρών που προβλέπεται για τις κεφαλαιουχικές εταιρείες, μεσοσταθμικά περίπου 8% με βάση τα παραπάνω παραδείγματα, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις διατάξεις που προβλέπεται να ισχύσουν για τις ατομικές και προσωπικές επιχειρήσεις, με βάση τις οποίες όχι μόνο δεν προβλέπονται φοροελαφρύνσεις αλλά τουναντίον οι επιπρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις που θα πλήξουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αναμένεται να διακυμανθούν σε ένα ποσοστό από 34% έως και 90%.

 

 

 

 

 

 

 

 

Συμπόσιο με θέμα την «ανάδειξη των δρομολογημένων εξελίξεων στην έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων στην χώρα – Προοπτικές, επιπτώσεις στην εθνική και τοπική οικονομία» διοργανώνει την Παρασκευή και το Σάββατο στην Πάτρα ο Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

 

Συνδιοργανωτές του Συμποσίου είναι το Επιμελητήριο Αχαΐας, το Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, το Τεχνικό Επιμελητήριο (Τμήμα Δυτικής Ελλάδας) και το Παράρτημα Πελοποννήσου και Δυτικής Στερεάς Ελλάδας του ΓΕΩΤ.Ε.Ε.

 

Στις εργασίες του Συμποσίου θα μετάσχει και ο πρώην Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής Γιάννης Μανιάτης με ομιλία το απόγευμα της Παρασκευής, στις 7.45, στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Αχαΐας, θέμα της οποίας θα είναι η γεωστρατηγική των υδρογονανθράκων στην Ελλάδα και στην Ανατολική Μεσόγειο.

 

«Πρόκειται για ένα εξαιρετικά ενδιαφέρων Συμπόσιο στη διάρκεια του οποίου θα δοθεί η δυνατότητα μιας συνολικής εξέτασης όλων των παραμέτρων που αφορούν στις έρευνες των υδρογονανθράκων στην περιοχή μας αλλά και συνολικότερα», τόνισε σε δήλωση του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας.

 

Οι εργασίες του Συμποσίου θα ξεκινήσουν στις 6.30 το απόγευμα της Παρασκευής στην αίθουσα του Επιμελητηρίου με ομιλία του Προέδρου του Συλλόγου Ελλήνων Γεωλόγων κ. Α. Αγγελόπουλου και χαιρετισμούς φορέων και θα ακολουθήσει η ομιλία του κ. Μανιάτη.

 

Το μεσημέρι της Παρασκευής, στις 12, στην αίθουσα της Ένωσης Συντακτών θα δοθεί συνέντευξη Τύπου για τις εργασίες του Συμποσίου.

 

Ακολουθεί το πλήρες πρόγραμμα της δεύτερης μέρας των εργασιών του Συμποσίου:

 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 20-10-2012

1η Συνεδρία: 9:00 – 10:45

Προεδρείο:

Ξ. Σταυρόπουλος, Σ. Λαμπρόπουλος, Α. Γιανναδάκης

 

Μπέλλας, Σ., Ρούσος Ν., Τριψάνας, Ε., Αγγελόπουλος, Α.

(ΥΠΕΚΑ Διεύθυνση Πετρελαϊκής Πολιτικής):.

Γεωλογία - Πετρελαϊκό δυναμικό Δυτικής Ελλάδας. Έμφαση στις υπό παραχώρηση περιοχές του Πατραϊκού Κόλπου και του Κατακόλου (Open Door 2012)

Σδούκου Α. (Διευθύντρια Γραφείου Υπουργού ΠΕΚΑ):

Ανάλυση Νέων Θεσμικών Πρωτοβουλιών στην Έρευνα και Παραγωγή Υδρογονανθράκων

Ζαχαρόπουλος, Α., Μπέλλας, Σ. (ΥΠΕΚΑ Διεύθυνση Πετρελαϊκής Πολιτικής):

Σχεδιασμός και Πεπραγμένα του ΥΠΕΚΑ για την έρευνα και εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων (2010-2012)

Γεωργαλάς, Λ. (ΥΠΕΚΑ, Διευθυντής Πολιτικής Ορυκτών Πρώτων Υλών):

Παρουσίαση του Εθνικού Αρχείου Υδρογονανθράκων

J. Robinson (PGS):

The importance of non exclusive seismic data in promoting the upstream sector of hydrocarbons - new challenges in western Greece

Αθανασιάδης, Ι., Τσιφουτίδης Γ. (ΥΠΕΚΑ Διεύθυνση Πετρελαϊκής Πολιτικής):

Πλαίσιο ασφάλειας υπεράκτιων δραστηριοτήτων εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων στην Ε.Ε.

 

Coffee breack 10:45-11:00

2η Συνεδρία: 11:00 – 12:00

Προεδρείο:

Κ. Παπαβασιλείου, Κ. Σταμπολής, Ε. Σπυρίδωνος

 

Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ):

Κ. Σταμπολής, Αντιπρόεδρος ΙΕΝΕ:

Έρευνες και Παραγωγή Υδρογονανθράκων στη Γειτονιά μας και στην Ευρύτερη Περιοχή της Μεσογείου,

Ε.Κ.Β.Α. - Ι.Γ.Μ.Ε.Μ.:

Καθ. Κ. Παπαβασιλείου, Γενικός Διευθυντής ΙΓΜΕΜ:

Ο ιστορικός ρόλος του ΙΓΜΕ και οι προοπτικές του ΙΓΜΕΜ στην έρευνα Υδρογονανθράκων της Χώρας.

ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.:

Κ. Πάγκου, Διευθύντρια Ερευνών, Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας:

Αποτελέσματα διαβούλευσης των ΣΜΠΕ για τις έρευνες υδρογονανθράκων

Κωστας Παπακοσμας, Θεματικος Αντιπεριφερειαρχης Πολιτισμου-Τουρισμου Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας – Θράκης:

Η Ιστορία Δυο Παραλλήλων (Ανταγωνιστικών) Δραστηριοτήτων (Εξόρυξη Υδρογονανθράκων & Τουρισμος ) και οι Επιπτώσεις στην Τοπική Κοινωνία (μαγνητοσκοπημένη ομιλία)

3η Συνεδρία: 12:00 – 14:00

Προεδρείο:

Κ. Χρηστάνης, Α. Γεωργακόπουλος, Β. Καρακίτσιος

 

Τα Ελληνικά ΑΕΙ και η συμβολή τους

στην Έρευνα και Παραγωγή Υδρογονανθράκων στη Χώρα

· Τμήμα Γεωλογίας Πανεπιστημίου Πατρών, Καθ. Κ. Χρηστάνης, Πρόεδρος

· Τμήμα Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, Εθνικού & Καποδιστριακού Παν/μιου Αθηνών, Καθ. Β. Καρακίτσιος

· Τμήμα Γεωλογίας Αριστοτέλειου Παν/μιου Θεσσαλονίκης, Καθ. Α. Γεωργακόπουλος

· Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων Πολυτεχνείου Κρήτης, Καθ. Ε. Μανούτσογλου:

Δομή και ερευνητική δραστηριότητα του τμήματος ΜΗΧ.Ο.Π. στην ανίχνευση και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων.

· Τμήμα Μεταλλειολόγων Μηχανικών Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου

· Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου (ΑΤΕΙ Καβάλας)

 

- Ελληνικές Εταιρίες Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων

· Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛ.ΠΕ.) (Γρηγορίου Ι.),

· ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΓΑΙΟΥ (Energean) (Ρήγας, Μ.?),

· KAVALA OIL-

Ανάλυση μιας Ιστορίας 30 Χρονών στην Παραγωγή Υδρογονανθράκων και οι Επιπτώσεις στην Τοπική Κοινωνία - Ειδικότητες που Αναπτύσσονται μέσα μπό μο Downstream

Ευάγγελος Παππάς πρόεδρος Δ.Σ.

 

Coffee breack 14:00-14:15

4η Συνεδρία: 14:30 – 16:00

Προεδρείο

Α. Αγγελόπουλος, Χ. Κουρής, Ε. Μανούτσογλου

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ –ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΛΟΓΩΝ: Η Σημασία της Καθετοποίησης του Τομέα Υδρογονανθράκων για την Εθνική Οικονομία

 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ επί των θεμάτων της ημερίδας και ερωτήσεις/συζήτηση

 

16:00 Λήξη εργασιών Συμποσίου

 

 

 

 

 

 
© Copyright 2011 - 2024 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου