Loading...

Κατηγορίες

Τετάρτη 17 Μάρ 2021
Γεγονότα: 17 Μαρτίου σαν σήμερα…
Κλίκ για μεγέθυνση

 • Τετάρτη 17 Μάρ 2021
   
   

   

  Γεγονότα: 17 Μαρτίου σαν σήμερα…


  "Πρώτος  κατά την Πελοπόννησον έβαψα τας χείρας μου εις το αίμα των τυράννων δια τον σκοπόν της ελευθερίας» Ν. Σολιώτης"

  Πρωτοσέλιδο Εφημερίδας “Στύξ”   ΜΑΡΤΙΟΣ  2003

   του Β. Αντωνίου

  «Την 5ην Ιανουαρίου 1821 γράφει ο οπλαρχηγός Ν.Σολιώτης, ήλθον εις την οικίαν μου εις Βοστίτσαν ο γενναίος της Πατρίδος υπέρμαχος Γ.Δικαίος μετά του φιλοπάτριδος Χ.Μάλη, αλλά μη ευρόντες με εκεί, ανεχώρησαν την επομένην δια Καλάβρυτα και εκείθεν εις Πάτρας και από Πάτρας πάλιν επανήλθον εις βοστίοτσαν, περιτρέχοντες τα μέρη ταύτα ως κατηχηταί, όπου συνταχθέντες οι προεστώτες και αρχιερείς Καλαβρύτων, Πατρών και Βοστίτσης, απεφάσισαν να συνεννοηθούν όλοι οι Πελοπονήσιοι και να κινήσουν πόλεμον τότε ότε ήθελον ευκολυνθεί από τας προπαρασκευάς τας αναγκαίας δια τον πόλεμον. Αλλ’ εν τω μεταξύ τούτω έφτασεν  η τοιαύτη φήμη εις τας ακοάς των Μωαμεθανών, οίτινες προσεκάλεσαν εις Τριπολιτσάν δια σφοδρών διαταγών τους άρχοντας Προεστώτας και αρχιερείς της Πελοποννήσου.

  Επείγαν δε εις την Τριπολιτσάν άπαντες εκτός οι αρχιερείς και προεστώτες των Καλαβρύτων και της Βοστίτσης. Και ούτοι εξεκίνησαν δήθεν δια Τριπολιτσάν μετά των οποίων και εγώ, είχομεν δε μαζί μας και τον παρά του Καϊμακάμη σταλέντα προς συνοδείαν Τάταρην και έναν Δερβίσην προς μαρτυρίαν του πράγματος. Εφθάσαμεν εις Καστριά, χωρίον της επαρχίας Καλαβρύτων εν Κατσάναις, όπου οι πρόκριτοι είχον  προδιατεθειμένον ένα χωρικόν, όστις τους έφερε τα απ’ αυτούς τους ιδίους σχεδιασθέντα γράμματα, ως από μέρους φίλου του πιστού Τούρκου  εκ Τριπολιτσάς στελλόμενα, τα οποία έλεγον « αν θέλετε τη ζωήν σας μην έλθετε τώρα εις Τριπολιτσαν». Ταύτα ποιήσαντες επεστρέψαμεν εις το Μοναστήρι της Λαύρας. Εκεί ήλθον γράμματα από τους Δεληγιανναίους λέγοντα: «Μη κινηθείτε αδελφοί μου, διότι οι αδελφοί μας όντας φυλακισμένοι εις Τρίπολιν χάνονται».

  Ταύτα θεωρών και υποπτευόμενος μη ποτέ το πράγμα ξεσκεπαστεί διαδιδομένης ολονέν της φήμης και θα έχωμεν ούτω μέγα τον όλεθρον εις τον ζυγόν της Τυραννίας, απεχώρησα από το μοναστήρι της Λαύρας δια το χωρίον μου Σόλον δια να προετοιμάσω πολεμοφόδια με την απόφαση να δώσω αιτίαν και αρχήν των επαναστατικών σκοπών του έθνους. Όθεν τύχη αγαθή στις 14 Μαρτίου ότε έφτασα εις το χωρίον μου διέβαινον τούρκοι Τριπολιτσιώται με γράμματα από τον καϊμακάμην της Τριπολιτσάς προς τον Χουρσίτ πασάν, επαπειλούντες όλεθρον εις τους χριστιανούς τους οποίους μαθών διαβαίνοντας τον δρόμον του Αγριδίου, μιαν ώραν απέχοντος του χωριού μας Σόλον των Καλαβρύτων, λβών μεθ’ εαυτού εννέα συμπολίτες μου και προκαταλαβών την θέση Πόρτα του Αγριδίου, τους εσκότωσα και ούτω πρώτος κατά την Πελοπόννησον έβαψα τας χείρας μου εις το αίμα των τυράννων δια τον σκοπόν της ελευθερίας. Τη ακόλουθον ημέραν 15ημ Μαρτίου μετέβην εις το χωρίον Βαρβάρα, ήσαν οι Σωτήρ. Χαραλάμπης, Σωτηρ. Θεοχαρόπουλος, Παν.Αρβάλης, Ιωάν. Παπαδόπουλος, τους εξήγησα τον σκοτωμόν των τούρκων εις το αγρίδι παρακινών συγχρόνως και αυτούς να λάβωσι τα όπλα και να κινηθούν. Αυτοί κατά πρώτον μου είπον:

  «Τι ήταν αυτό που έκαμες αδερφέ; Πήραμε τον κόσμο στο λαιμό μας». Τους απαντώ ότι «έκαμα το οποίον προ πολλού απεφασίσαμεν και το οποίον το είχον και τα πνεύματα και η επιθυμία όλου του γένους και ότι αυτοί εάν δεν κινηθούν θα πάθουν τα ίδια με τους Τούρκους από τον ενθουσιασμένον και κατηγανακτισμένον λαόν». Τότε έλαβε τον λόγο ο Παν.Αρβάλης και ο νικ. Πετιμεζάς ήτο μετ’ αυτών τότε και είπον ότι πρέπει να λάβωσιν τα όπλα εις χείρας και να κινήσωμεν και τους άλλους. Μείναντες λοιπόν εις τούτο σύμφωνοι άπαντες ήλθομεν όλοι ομού εις το χωρίον μου. Μετά δύο ημέρας, ήτοι την 16η Μαρτίου το εσπέρας διέβαινον και οι Τούρκοι Τσιπογλαίοι Τριπολιτσιώτες από τα πέριξ χωρία Αρφαρά και Χασίων. Ειδοπειηθείς δια τούτο έστειλα τινάς των συντρόφων μου και εσκότωσαν και αυτούς. Την ακόλουθον ημέραν  17η Μαρτίου έφτασαν δια θαλάσσσης από Σάλωνα δυο Μπουλουμπακτσήδες με εξήκοντα τούρκους, τους οποίους διαβαίνοντας δια του χωρίου Βερσοβάς. Συσσωματωθέντες οι κάτοικοι των πέριξ χωρίων και ενωθέντες με τους απεσταλμένους συντρόφους μου, τους εφόνευσαν πάντας κατά το χωρίον Βερσοβάν. Τούτο ειδοποιηθείς έδραμα και εγώ με άλλους 50, αλλά δεν επρόφτασα την μ’αχην καθ’ ότι είχε τελειώσει».

  1821 – Έλληνες αγωνιστές υπό τον Σωτήρη Χαραλάμπη και τους Πετμεζαίους πολιορκούν τους Πύργους των Καλαβρύτων, που θα παραδοθούν έπειτα από λίγες μέρες (21 Μαρτίου). Αυτή η ενέργεια αποτελεί την ολοκλήρωση της πρώτης πολεμικης  επαναστατικής κίνησης στην περιοχή των Καλαβρύτων στη νότια Ελλάδα. Η πρωτη πράξη αυτής της επαναστατικής κίνησης κίνησης  συντελείται στην Ανατολική Αιγιάλεια στους προποδες των Αροανίων (Χελμού) παραλια Ακράτας, Αρφαρά -Βερσοβά και ολοκληρώνεται με επίθεση και αφανισμό στρατιωτικου σώματος  και φοροεισπρακτικής ομάδας, στις Πόρτες Νωνάκριδας απο τον Νικόλαο Σολιώτη σις 13 και 14  και 17 Μαρτίου 1821. Η δεύτερη πράξη ολκληρώνεται στη Χελονοσπηλιά του Χελμού απο τους Χονδρογιανναίους στις 18 Μαρτίου.  

   
     
 
 •  

1962 – Απαγορεύεται η επιβίβαση «επαιτών και αοιδών» στους συρμούς του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου και τα λεωφορεία.

 

 • 180 – Ο Μάρκος Αυρήλιος πεθαίνει αφήνοντας τον Κόμμοδο μόνο αυτοκράτορα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Solidus Petronius Maximus-RIC 2201 (obverse).jpg

 • 455 – Ο Πετρόνιος Μάξιμος γίνεται αυτοκράτορας της Δυτικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας με την υποστήριξη της Ρωμαϊκής Συγκλήτου.
 • 1337 – Ο Εδουάρδος του Γούντστοκ γίνεται δούκας της Κορνουάλης (το πρώτο δουκάτο στην Αγγλία).
 • 1677 – Κατά τη διάρκεια του Γαλλο-Ολλανδικού Πολέμου, λήγει η πολιορκία της Βαλανσιέν με την κατάληψη της πόλης από τους Γάλλους.
 • 1776 – Αμερικανική Επανάσταση: Οι βρετανικές δυνάμεις εκκενώνουν τη Βοστώνη, δίνοντας τέλος στην πολιορκία της πόλης.
 • 1805 – Η Ιταλική Δημοκρατία, με τον Ναπολέοντα ως πρόεδρο, γίνεται Βασίλειο της Ιταλίας, με τον Ναπολέοντα ως βασιλιά.

 • 1821 – Ελληνική Επανάσταση του 1821: Οι πρόκριτοι της Μάνης, υπό την αρχηγία του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη, υψώνουν τη σημαία της επανάστασης στο χωριό Τσίμοβα (σημερινή Αρεόπολη) της Λακωνίας.
 •  

 • 1861 – Ιδρύεται το Βασίλειο της Ιταλίας. Τα διάφορα βασίλεια και ανεξάρτητες περιοχές στην επικράτεια της σημερινής Ιταλίας ενώνονται για πρώτη φορά σε εθνικό κράτος, κάτω από το στέμμα του βασιλιά Βίκτορα Εμμανουήλ Β’ του Οίκου της Σαβοΐας, μονάρχη της Σαρδηνίας και του Πεδεμοντίου.

 • 1920 – Αποτυγχάνει το μοναρχικό πραξικόπημα στη Γερμανία, που εκδηλώθηκε στις 13 Μαρτίου. Ο Βόλφγκανγκ Καπ, αυτοανακηρυχθείς καγκελάριος και δικτάτορας, εγκαταλείπει κρυφά την πόλη του Βερολίνου και βρίσκει καταφύγιο στη Σουηδία.
 • 1939 – Δεύτερος Σινοϊαπωνικός Πόλεμος: Αρχίζει η μάχη της Ναντσάνγκ μεταξύ του Κουομιντάνγκ και της Ιαπωνίας.

 • 1948 – Η Μπενελούξ, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο υπογράφουν τη συνθήκη των Βρυξελλών, πρόδρομο της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας που οδήγησε στην ίδρυση του ΝΑΤΟ.
 • 1950 – Ερευνητές του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας, Μπέρκλεϊ ανακοινώνουν τη δημιουργία του στοιχείου 98, το οποίο ονομάζουν «καλιφόρνιο».

Tenzin Gyatso - 14th Dalai Lama (2012).jpg

 • 1959 – Ο Τενζίν Γκιάτσο, ο 14ος Δαλάι Λάμα, διαφεύγει από το Θιβέτ στην Ινδία.

Dwight D. Eisenhower, official photo portrait, May 29, 1959.jpg

 • 1960 – Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντουάιτ Αϊζενχάουερ υπογράφει την οδηγία του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας των Η.Π.Α. σχετικά με το μυστικό πρόγραμμα δράσης στην Κούβα που θα οδηγήσει τελικά στην εισβολή στον Κόλπο των Χοίρων.
 • 1963 – Έκρηξη του ηφαιστείου Αγκούνγκ στο Μπαλί σκοτώνει 1.548 άτομα.
 • 1964 – Πορεία προς την Αθήνα πραγματοποιούν σπουδαστές των τεχνικών σχολών Θεσσαλονίκης, Πατρών, Ιωαννίνων κ.α. διεκδικώντας την κατοχύρωση των τίτλων σπουδών τους και τη δημιουργία μόνιμων οργανικών θέσεων στο Δημόσιο για την άμεση απορρόφησή τους.

 • 1966 – Αμερικανικό υποβρύχιο βρίσκει μία χαμένη αμερικανική βόμβα υδρογόνου στα ανοικτά των ακτών της Ισπανίας στη Μεσόγειο Θάλασσα.
 • 1966 – Θριαμβεύοντας με 75-45 επί της Ερυθράς Σημαίας της Σόφιας, η ομάδα καλαθοσφαίρισης της Α.Ε.Κ. γίνεται η πρώτη ελληνική ομάδα που προκρίνεται στην τελική φάση ευρωπαϊκής αθλητικής διοργάνωσης.

Golda Meir 03265u.jpg

 • 1969 – Η Γκόλντα Μέιρ γίνεται η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός του Ισραήλ.

 • 1988 – Οι φίλαθλοι της Λάρισας κλείνουν την εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης και αποκλείουν την πόλη για 36 ώρες. Διαμαρτύρονται για την αφαίρεση τεσσάρων βαθμών από την ομάδα τους, λόγω της υπόθεσης ντόπινγκ του ποδοσφαιριστή Τσίνγκοφ. Τελικά, η θεσσαλική ομάδα θα πάρει πίσω τους βαθμούς και θα κατακτήσει το Πρωτάθλημα της Α’ Εθνικής κατηγορίας.
 • 1988 – Ένα κολομβιανό Boeing 727 συντρίβεται σε μια βουνοπλαγιά κοντά στα σύνορα με τη Βενεζουέλα, σκοτώνοντας 143 άτομα.
 • 1993 – Το PKK ανακοίνωσε μονομερή κατάπαυση πυρός στο Ιράκ.
 • 2007 – Η Ελλάδα, η Ρωσία και η Βουλγαρία δια των αντίστοιχων υπουργών οικονομίας υπογράφουν την τελική συμφωνία κατασκευής στην Αθήνα του αγωγού πετρελαίου Μπουργκάς – Αλεξανδρούπολη.
 
© Copyright 2011 - 2023 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου