Loading...

Κατηγορίες

Σάββατο 03 Μάι 2014

 

 

10.5.2014

 

Κατωτέρω δημοσιεύουμε τὸ ἀναλυτικὸ τελικὸ πρόγραμμα πρὸς ἐνημέρωσι ὅλων τῶν μελῶν, φίλων, συνεργατῶν καὶ θαυμαστῶν τῶν φορέων μας :

Ἱδρύματος Προασπίσεως Ἠθικῶν καὶ Πνευματικῶν Ἀξιῶν,

Σωματείου οἱ Φίλοι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους,

Διορθοδόξου Συνδέσμου ὁ Ἀπόστολος Παῦλος.

 

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΟΡΤΗΣ

 

1. Ἐκτὸς τοῦ Σεβασμιωτάτου μας κ. Ἀμβροσίου θὰ συλλειτουργήσῃ καὶ ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἄρτης κ. Ἰγνάτιος καὶ δεκάδες κληρικοί, ὥστε ἡ ἑορταστικὴ ἐκδήλωσις νὰ λάβῃ θρησκευτικὴ καὶ πολιτιστικὴ λαμπρότητα.

 

2. Ἔχουν προσκληθῆ νὰ προσέλθουν ὄχι μόνο οἱ ἰθύνοντες τῆς περιοχῆς, ἀλλὰ καὶ προσωπικότητες ἀπὸ ὅλη τὴν Ἑλλάδα καὶ τὸ ἐξωτερικό.

 

3. Μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία, οἱ προσερχόμενοι γιὰ πρώτη φορὰ καὶ οἱ δυνάμενοι νὰ βαδίσουν 250 μέτρα, ἠμποροῦν νὰ συμμετάσχουν εἰς μικρὴ λιτανεία τῶν Ἁγίων Λειψάνων καὶ τῆς εἰκόνος τοῦ Ἁγίου Παύλου ἕως τὸ Γενέθλιο αὐτοῦ οἴκημα.

 

4. Ἐλπίζομε νὰ προσέλθῃ ὁ Πρόεδρος τῆς Γουατεμάλα κ. Otto Peres Molina, ὁ ὁποῖος τὸ προηγουμένο ἔτος, ἐνώπιον τῆς συγκεντρώσεως τῶν ἡγετῶν τῶν Νοτιοαμερικανικῶν χωρῶν, ποὺ εἶχαν προσέλθει εἰς τὴν Γουατεμάλα, διὰ νὰ προσευχηθοῦν γιὰ τὴν Εἰρήνη καὶ ἐνώπιον ὅλων τῶν ἰθυνόντων τῆς Γουατεμάλα, ἀνεκήρυξε τὸν Ἰησοῦ Χριστὸ ὡς ἀρχηγὸ τοῦ Κράτους τῆς Γουατεμάλα (γιὰ τὸν ὁποῖο ἐγράψαμε ἐκτενῶς εἰς τὴν Πανηγυρικὴ Ἔκδοσι τῆς «Φωτεινῆς Γραμμῆς» τεῦχος 57, σελ. 27). Τοῦτον θὰ βραβεύσωμε τὴν 10.5.2014 εἰς τὴν Ἀροανία Καλαβρύτων καὶ τοὺς λόγους του θὰ τοὺς ἀναρτήσωμε εἰς μαρμαρίνη στήλη.

 

Μαρμαρίνη στήλη θὰ ἀναρτήσωμε καὶ μὲ τοὺς λόγους, οἱ ὁποῖοι ἀποδεικνύουν τὴν ἀνθρωπιὰ καὶ τὴν λιτότητα, ποὺ ἐστόλιζαν, μεταξὺ τῶν ἄλλων ἀρετῶν, τὸν ἀνεπανάληπτο Ἐθνάρχη – Κυβερνήτη, ἀείμνηστο Ἰωάννη Καποδίστρια, πρότυπο Χριστιανοῦ ἀνθρώπου καὶ πολιτικοῦ. Αὐτὸν «ἐφρόντισαν» οἱ ἐχθροὶ τοῦ Ἔθνους νὰ τὸν δολοφονήσουν ὀλίγο καιρὸ μετὰ τὴν ἐγκύκλιό του ὅτι ἡ συμμετοχὴ δημοσίων ὑπαλλήλων εἰς τὶς σκοτεινὲς δυνάμεις εἶναι ἀσυμβίβαστο. Ὁ φάκελλος τοῦ Κυβερνήτου δὲν ἄνοιξε ἀκόμη καί, ὅπως ἀναφέραμε καὶ εἰς τὴν Φωτεινὴ Γραμμὴ τεῦχος 57, εἰς τὸν ἀγγλικὸ φάκελλο εὑρίσκεται καὶ ὁ ἑλληνικός φάκελλος …

 

Ἐπίσης εἰς μνήμη τοῦ θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ καὶ ὅλων τῶν ἐθνομαρτύρων τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας, οἱ ὁποῖοι ἔχυσαν τὸ αἷμα τους «διὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστιν τὴν ἁγίαν καὶ τῆς πατρίδος τὴν ἐλευθερίαν», θὰ ἀναρτήσωμε ἀκριβὲς ἀντίγραφο τῆς μαρμαρίνης ἐπιγραφῆς, τὴν ὁποία ἀνηρτήσαμε τὴν 18.5.2013 κάτωθεν τοῦ Λαβάρου τῆς Ἐπαναστάσεως εἰς τὴν Ἁγία Λαύρα.

 

5. Θὰ προσέλθῃ ὁ Dr. Sam Checkwas, ὁ ὁποῖος ἐσπούδασε ὀδοντιατρικὴ εἰς τὸ Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης καὶ ἐδῶ καὶ 24 ἔτη εἶναι ἀνὰ τὴν ὑφήλιο πρέσβυς καὶ ἀπόστολος τῆς ἑλληνικῆς γλώσσης καὶ τῶν ἑλληνικῶν θέσεων καὶ ἀπόψεων, τὸν ὁποῖο καὶ θὰ βραβεύσωμε.

 

6. Κύριος ὁμιλητὴς πρὸ τοῦ γεύματος θὰ εἶναι ὁ μεγάλος Φιλέλλην Dr. Sam Checkwas εἰς τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα καὶ μὲ θέμα τό «Ἀθάνατο Ἑλληνικὸ Πνεῦμα».

 

7. Οἱ βραβεύσεις καὶ τὰ ἀποκαλυπτήρια ἀναμνηστικῶν στηλῶν θὰ λάβουν χώρα μετὰ τὴν ἐπιστροφὴ ἀπὸ τὴν μικρὰ λιτανεία καὶ πρὸ τοῦ «σπαρτιάτικου γεύματος», ὅπου ἅπαντες, κλῆρος καὶ λαός, ἄρχοντες καὶ ἀρχόμενοι εἶναι λίαν εὐπρόσδεκτοι.

 

8. Κατὰ τὴν ἐκδήλωσι θὰ λάβουν χώρα δύο σημαντικὲς ἐθνικές – κοινωνικὲς ἀνακοινώσεις:

α. Ἀνακήρυξις ἕδρας Παγκοσμίου Σχολείου Ἑλληνικῆς Γλώσσης «ὁ Ἅγιος Νέος Ὁσιομάρτυς Παῦλος» εἰς Ἀροανία Καλαβρύτων.

β. Ἐτήσια ἔκκλησις γιὰ θεσμοθέτησι ὑποτροφιῶν Ἀναργύρων Ἰατρῶν ὁμιλούντων τὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα.

Λεπτομέρειες θὰ ἀναφερθοῦν σὲ προσεχῆ τεύχη μας.

 

9. Καὶ ἐφέτος ὁ Σεβασμιώτατός μας κ. Ἀμβρόσιος ἀπέστειλε σχετικὸ ἔγγραφο εἰς τὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, γιὰ νὰ ἐγκρίνῃ τὴν ζωντανὴ μετάδοσι τῆς ἑορτῆς μας ἀπὸ τὴν Δημόσια Τηλεόρασι, καθὼς ἐπίσης καὶ πρὸς τὸν Ρ.Σ. τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, γιὰ νὰ μεταδώσουν τὴν ὅλη ἑορτή μας ζωντανά. Ἐλπίζουμε νὰ πραγματοποιηθοῦν.

 

10. Ἡ ἐπιστροφὴ πρὸς Ἀθήνα θὰ λάβῃ χώρα ὥρα 15.45 μέσῳ τῶν μνημείων – προσκυνηματικῶν τόπων τῆς περιοχῆς τῶν Καλαβρύτων.

 

11. Ὅσοι δὲν θὰ δυνηθοῦν νὰ προσέλθουν, δύνανται νὰ ἀκούσουν καὶ νὰ δοῦν τὴν Θεία Λειτουργία καὶ τὴν ὅλη τελετὴ ζωντανὰ ἀπὸ τὴν Πειραϊκὴ Ἐκκλησία 91,2 FM καὶ τὸ ΑΧΕΛΩΟΣ T.V. καθὼς καὶ μέσῳ μέσῳ τοῦ διαδικτύου www.pe912fm.com καὶ www.acheloostv.gr.

 

 

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ:

Δυστυχῶς οἱ θέσεις στὰ κλιματιζόμενα λεωφορεῖα ἔχουν ὑπερκαλυφθῆ.

 

Ὅσοι ὅμως ἔχουν τὴν δυνατότητα νὰ προσέλθουν μὲ δικό τους ὄχημα, συμβουλεύουμε τὴν διαδρομὴ Ἐθνικὴ Ὁδὸς Ἀθηνῶν – Τριπόλεως, μέσῳ Σήραγγος Ἀρτεμισίου πρὸς τὴν Ἀροανία Καλαβρύτων.

 

500 μέτρα μετὰ τὰ τελευταῖα διόδια στρίβουμε δεξιὰ πρὸς Βυτίνα – Λεβίδι – Πάτρα κ.λπ.

 

Στὴν διασταύρωσι Βυτίνα καὶ Πάτρα, ποὺ εἶναι 10 χιλιόμετρα πρὸ τῆς Βυτίνας, στρίβουμε δεξιὰ πρὸς Πάτρα καὶ ὄχι πρὸς Βυτίνα.

 

Στὴν διασταύρωσι Πάτρας δὲν στρίβουμε δεξιὰ πρὸς Κλειτορία – Σπήλαια Λιμνῶν ἀλλὰ πρὸς Πάτρα κατευθείαν τὴν ὁδὸ 111.

 

58 χιλιόμετρα μετὰ τὴν ἔξοδο τῆς Ἐθνικῆς Ὁδοῦ συναντᾶμε μία μεγάλη διασταύρωσι ἀριστερὰ πρὸς Δάφνη – Λάδωνα καὶ δεξιὰ πρὸς Χόβολη - Ἀροανία. Στρίβουμε ἐκεῖ δεξιά, ἀνεβαίνουμε ἐπάνω ἀπὸ τὸ βουνὸ καὶ κατεβαίνοντας κάτω βλέπουμε τὴν Ἀροανία.

 

Στὴν μέση τοῦ χωριοῦ εἶναι ὁ Ἱερὸς Ναὸς Ἁγίου Παύλου.

 

Γιὰ φαγητὸ θὰ φροντίσουμε νὰ μὴ μείνῃ κανένας χωρὶς μεσημερινὸ γεῦμα.

 

Ὁποιανδήποτε ἀπορία καὶ ἐὰν ἔχετε, πάντοτε στὴν διάθεσί σας.

 

 

 

 

 
© Copyright 2011 - 2023 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου