Loading...

Κατηγορίες

Παρασκευή 04 Μάι 2018
Η Εβδομάδα που πέρασε – Η Εβδομάδα που έρχεται
Κλίκ για μεγέθυνση


Έφτασε κιόλας ο Μάιος. Ο χρόνος τρέχει γρήγορα και ήδη μπήκαμε στον τελευταίο μήνα της Άνοιξης. Μιας δύσκολης άνοιξης ενός ακόμα δυσκολότερου χρόνου. Τουλάχιστον τα οικονομικά της χώρας φαίνεται να σταθεροποιούνται, το τουριστικό κύμα φαίνεται για φέτος ιδιαίτερα αυξημένο και μακάρι να είναι και ποιοτικό, τα μνημόνια τον Αύγουστο τελειώνουνε και η επόμενη ημέρα θα δείξει αν τελικά, πέραν του ψυχολογικού, αυτό θα σημάνει και ουσιαστική βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και γενικά, υπάρχουν και καλές ειδήσεις. Φυσικά η επιστροφή στην κανονικότητα, με ότι να σημαίνει αυτό, (επειδή το να ζεις πλουσιοπάροχα δεν σημαίνει και υποχρεωτικά πως καταναλώνεις ορθολογικά και εξ’ ιδίων), απέχει ακόμα πολύ, εξωγενείς δε παράγοντες και μάλιστα καθόλου προβλέψιμοι συνεχίζουν να μας απασχολούν. Το σχέδιο της εξόδου αναμένεται να οριστικοποιηθεί στο Eurogroup του Λουξεμβούργου στις 21 Ιουνίου, ενώ προέχει η ολοκλήρωση της τέταρτης αξιολόγησης. Στις δράσεις του σχεδίου συμπεριλαμβάνονται η χαλάρωση των Capital controls, χωρίς ωστόσο να υπάρχει σαφής δέσμευση για τον χρόνο, η μείωση των κόκκινων δανείων στα 38,2 δισ. έως τα τέλη του 2019 και η σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού και επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων.

Από τα φορολογικά και εργατικά τεκταινόμενα της διαιρεμένης πρώτης εβδομάδας του Μάη, η ΑΑΔΕ έδωσε στη δημοσιότητα το με αρ. πρωτ. ΔΕΑΦ Β 1065393 ΕΞ 2018/26.4.2018 έγγραφο με θέμα «Φορολογική μεταχείριση του εισοδήματος που προκύπτει κατά τη λήξη ομολόγων χωρίς τοκομερίδια (zero coupon) ημεδαπής και αλλοδαπής προέλευσης».

Σύμφωνα με το ανωτέρω έγγραφο:

 • Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 37 του N.4172/2013, ο όρος «τόκοι» σημαίνει το εισόδημα που προκύπτει από απαιτήσεις κάθε είδους… και ιδιαίτερα εισόδημα από καταθέσεις, κρατικά χρεόγραφα, τίτλους και ομολογίες (Σχετική και η ΠΟΛ. 1042/26.1.2015 εγκύκλιος)
 • Με το άρθρο 2 της ΠΟΛ. 1011/2.1.2014 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, καθορίστηκε ο τρόπος υποβολής, καθώς και ο τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα. η απόδοση που προκύπτει κατά τη λήξη των πιο πάνω τίτλων υπόκειται σε παρακράτηση φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 62 και 64 του N.4172/2013 και όσα ειδικότερα έχουν ορισθεί στην ΠΟΛ. 1011/2.1.2014 απόφαση ΓΓΔΕ
 • Από την ΠΟΛ. 1011/2.1.2014 Απόφαση ΓΓΔΕ προκύπτει σαφώς ότι η απόδοση που αποκομίζει ο κομιστής από ομόλογα που εκδίδονται από το Ελληνικό Δημόσιο χωρίς τοκομερίδια αποτελεί εισόδημα από τόκους
 • Τα αναφερόμενα σχετικά με τον χαρακτηρισμό την απόδοσης που προκύπτει κατά τη λήξη των ομολόγων χωρίς τοκομερίδια ως τόκων έχουν εφαρμογή, πέραν των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου, και στα ημεδαπά εταιρικά ομόλογα, καθώς και στα αλλοδαπά κρατικά και εταιρικά ομόλογα χωρίς τοκομερίδια

Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ. 1076/2018 εγκύκλιος της ΑΑΔΕ με θέμα «Ηλεκτρονική υποβολή ενδικοφανών προσφυγών και αιτημάτων αναστολής του άρθρου 63 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013)». Σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο:

1. Από 9/5/2018 οι ενδικοφανείς προσφυγές και τα αιτήματα αναστολής του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 που αφορούν σε πράξεις, ρητές ή σιωπηρές, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται από : α) τη Δ.Ο.Υ. Φορολογίας Ανωνύμων Εταιρειών (Φ.Α.Ε.) Αθηνών, β) τη Δ.Ο.Υ. Χολαργού, γ) τη Δ.Ο.Υ. Ψυχικού, δ) τη Δ.Ο.Υ. Αμπελοκήπων και ε) τη Δ.Ο.Υ. Ιωνίας Θεσσαλονίκης, δύνανται να υποβάλλονται είτε ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου από το δικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε., ήτοι www.aade.gr, με τη χρήση προσωπικών κωδικών πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες TAXISnet, εντός της προθεσμίας που ορίζουν οι οικείες διατάξεις είτε χειρόγραφα στη φορολογική αρχή που εξέδωσε την προσβαλλόμενη πράξη ή παρέλειψε την έκδοσή της σύμφωνα με τις διατάξεις της ΠΟΛ 1064/2017 (ΦΕΚ B’/1440) Απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. Το αίτημα αναστολής υποβάλλεται με τον ίδιο τρόπο (ηλεκτρονικά ή χειρόγραφα) με τον οποίο υποβάλλεται και η ενδικοφανής προσφυγή.

2. Όταν ο υπόχρεος είναι νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, σε περίπτωση που η ενδικοφανής προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά από το νόμιμο εκπρόσωπό τους, τότε γίνεται με χρήση των προσωπικών του κωδικών πρόσβασης. Στις περιπτώσεις της παρ. 4 του άρθρου 2 της ΠΟΛ 1064/2017 (ΦΕΚ B’/1440) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., η ενδικοφανής προσφυγή υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τα πρόσωπα που αναφέρονται στην ίδια παράγραφο, ομοίως με χρήση των προσωπικών τους κωδικών πρόσβασης.

Η υποχρεωτική εφαρμογή από 01.01.2020 της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και της ηλεκτρονικής τήρησης βιβλίων είναι στόχος του υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ (Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων), σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών. Προς το σκοπό αυτό, θα συσταθεί Ομάδα Εργασίας, με συμμετοχή και εκπροσώπων των οικονομικών και κλαδικών φορέων, η οποία θα προσδιορίσει τις απαιτούμενες δράσεις και ενέργειες και τις αναγκαίες υποδομές για την εφαρμογή των ανωτέρω σε ένα σημαντικό ποσοστό των επιχειρήσεων από 01.01.2019.

Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο το οποίο θα συμβάλει στην καλύτερη στόχευση των φορολογικών ελέγχων με σημαντική συμβολή στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και στον περιορισμό των φαινομένων έκδοσης πλαστών ή εικονικών τιμολογίων αλλά και θα διευκολύνει τις επιχειρήσεις στην καθημερινότητά τους και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους με την εξοικονόμηση πόρων, την αυτοματοποίηση των ακολουθούμενων διαδικασιών και τη μείωση του γραφειοκρατικού κόστους.

Με ανακοίνωση της, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει ότι σε συνέχεια σχετικού ερωτήματος, περί του ορισμού του εσωτερικού ελεγκτή σε εταιρία υπαγόμενη στις διατάξεις του Νόμου 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 110/17.5.2002), το οποίο τυγχάνει γενικότερου ενδιαφέροντος, σημειώνουμε τα ακόλουθα:

Δεν επιτρέπεται να οριστεί ως εσωτερικός ελεγκτής εισηγμένης εταιρίας, φυσικό πρόσωπο που διατηρεί έννομη σχέση εργασίας με άλλη εταιρία και ως εκ τούτου, δεν έχει αποκλειστική σχέση εξαρτημένης εργασίας με την εισηγμένη εταιρία, διότι δεν πληρούται η προϋπόθεση περί πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης του εσωτερικού ελεγκτή εισηγμένης εταιρίας, όπως προβλέπεται από το άρθρο 7 παρ. 3 εδάφιο α’ του ν. 3016/2002και δεν διασφαλίζεται η ανεξαρτησία του εσωτερικού ελεγκτή κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

Κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο "Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2015/2366/ΕΕ για τις υπηρεσίες πληρωμών και άλλες διατάξεις" τροπολογία με την οποία επέρχονται μεταβολές σε θέματα φορολογίας εισοδήματος και σε άλλες φορολογικές διατάξεις. Αναλυτικά:

 • Ρυθμίζεται ο χρόνος καταβολής των δόσεων για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2017 και επόμενων, προκειμένου να διατηρηθεί ο προβλεπόμενος αριθμός δόσεων και παράλληλα να αντιμετωπισθούν εγκαίρως τυχόν προβλήματα ρευστότητας των επιχειρήσεων. Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του έκτου μήνα από το τέλος του φορολογικού έτους.
 • Απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης τα κεφαλαιακά κέρδη που προκύπτουν από την ανταλλαγή ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στο πλαίσιο του προγράμματος διαχείρισης των υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου, κατ΄ εφαρμογή της με αριθ. 1332/15.1 1.2017 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται για τα εισοδήματα που αποκτώνται στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1.1.201 7 και μετά.

 • Παρατείνεται από τη λήξη της (31.12.2016) μέχρι και τις 31/12/2018 η ισχύς των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 10 του Ν.2579/1998 για καταβολή εφάπαξ πάγιων ποσών φόρου κατά τη μεταβίβαση από επαχθή αιτία, περιλαμβανομένης και της ανταλλαγής, της άδειας και του οχήματος αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης (επιβατικά, τουριστικά Λεωφορεία και λεωφορεία ΚΤΕΛ).
 • Παρέχεται και για το έτος 2018 (ίσχυε και για το έτος 2017) η κατ΄ εξαίρεση δυνατότητα άρσης της ακινησίας οχημάτων, αυτοκινήτων κα: μοτοσυκλετών ιδιωτικής χρήσης (ι.χ.) με μερική καταβολή των τελών κυκλοφορίας, κατά τα οριζόμενα (και για το έτος 2017) ποσοστά τελών ανάλογα με τους μήνες για τους οποίους γίνεται η άρση (αντί της καταβολής του ετήσιου ποσού των τελών που κατά κανόνα ισχύει).
 • Επεκτείνονται για τον εκκαθαριστή νομικού προσώπου, τον εκτελεστή διαθήκης και τον εκκαθαριστή κληρονομιάς οι διατάξεις που ισχύουν νια τον σύνδικο πτώχευσης σχετικά με τη χορήγηση πιστοποιητικού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΛ) με την καταβολή του αναλογούντος ΕΝΦΙΑ ή/και Φόρου Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ) για το ακίνητο που μεταβιβάζεται κάθε φορά χωρίς να απαιτείται πλέον η ρύθμιση ή εξόφληση του φόρου και για τα υπόλοιπα ακίνητα.

Στη δημοσιότητα δόθηκε η με αρ. πρωτ: 569143/2.5.2018 εγκύκλιος του ΕΦΚΑ με θέμα «Συμπληρωματικές οδηγίες - παράταση προθεσμίας για την συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις των άρθρων 17 και 36 του Ν.4387/2016».

Συγκεκριμένα, παρατείνεται μέχρι 31.08.2018 η προθεσμία είτε για την υποβολή συμπληρωματικής αίτησης συνταξιοδότησης για το χρόνο ασφάλισης στο δεύτερο πρώην φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο, είτε για ανάκληση της αρχικής αίτησης συνταξιοδότησης.

Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ. 1079/27.4.2018 εγκύκλιος της ΑΑΔΕ με θέμα «Ερμηνεία του Άρθρου 12 της ΣΑΔΦΕ μεταξύ της Ελλάδας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας (Ν.3047/2002, ΦΕΚ τ.Α’ 200/2002)».

Σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο, η αμοιβή αλλοδαπής εταιρείας για υπηρεσίες πιστοποίησης και μετάφρασης που παρείχε σε ελληνική εταιρεία, υπάγεται στο Άρθρο 7 (Κέρδη Επιχειρήσεων) της προαναφερθείσας ΣΑΔΦ και συνεπώς δεν υπόκειται σε παρακράτηση φόρου.

Δημοσιεύθηκε η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ υπ’ αριθμ. 2/2018 του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης με θέμα «Εφαρμογή του ν. 4497/2017 σχετικά με την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων».

Δημοσιεύθηκε με Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΑΦ Β 1066017 ΕΞ 2018 απόφαση της ΑΑΔΕ με θέμα «Υποβολή δηλώσεων από τα γραφεία αλλοδαπών επιχειρήσεων και τις ημεδαπές επιχειρήσεις που λειτουργούν βάσει του α.ν.89/1967 σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας εγκατάστασής τους».

Σύμφωνα με την παρούσα απόφαση προκύπτει ότι προκειμένου να προσδιορισθούν τα φορολογητέα κέρδη μίας εταιρείας που ανακαλείται η άδεια ένταξής της στον Α.Ν.89/67 κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους, θα πρέπει να προσδιορισθούν τα αποτελέσματά της από την έναρξη του φορολογικού έτους μέχρι τον κρίσιμο χρόνο της ανάκλησης με τις ειδικότερες διατάξεις του άρθρου 2 του α.ν.89/67, και στη συνέχεια από τον χρόνο αυτό μέχρι το τέλος του οικείου φορολογικού έτους, με τις γενικές διατάξεις. Για τον σκοπό αυτό και δεδομένου ότι σε κάθε περίπτωση διατηρείται η νομική προσωπικότητα της αλλοδαπής ή ημεδαπής εταιρείας θα υποβάλλεται μία δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι και την τελευταία ημέρα του έκτου μήνα από το τέλος του φορολογικού έτους η οποία θα περιλαμβάνει τα φορολογητέα εισοδήματα ολόκληρου του φορολογικού έτους όπως αυτά προσδιορίζονται ως άνω.

Τα ίδια ισχύουν και στην περίπτωση ένταξης στη διάρκεια του φορολογικού έτους ημεδαπής ή αλλοδαπής εταιρείας στο καθεστώς του α.ν.89/67.

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του ΥπΑΑΤ, γνωστοποιείται ότι σύμφωνα με εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) από 01.01.2017 τα έσοδα που προκύπτουν από τις δραστηριότητες της οικοτεχνίας θα λογίζονται και θα περιλαμβάνονται στα αγροτικά εισοδήματα. Η ένταξη αυτή αποτελούσε πάγιο αίτημα των επαγγελματιών αγροτών, όπως αυτοί ορίζονται και είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), οι οποίοι ασκούν την συγκεκριμένη δραστηριότητα της οικοτεχνίας.

Η Διοίκηση του ΟΠΕΚΑ ανακοίνωσε προς τους δικαιούχους του νέου Επιδόματος Παιδιού ότι:

 • H πληρωμή της Β΄ δόσης 2018 θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Ιουνίου, δηλαδή στις 25 – 27 Ιουνίου και μάλιστα σε όλους όσοι θα έχουν υποβάλει την αίτηση του νέου Α21 έως και την 20η Ιουνίου 2018 και θα δικαιούνται το επίδομα βάσει των εξαρτώμενων τέκνων και του εισοδήματος που είχαν το 2017 (σύμφωνα με την φετινή φορολογική δήλωση).
 • Η νέα ηλεκτρονική διαδικασία των αιτήσεων Α21 θα ξεκινήσει το τρίτο δεκαήμερο του Μαΐου.

Οδηγό Συμπλήρωσης για το Έντυπο Ε3, έδωσε, σήμερα, στη δημοσιότητα η ΑΑΔΕ.

Με σκοπό την πληρέστερη κατανόηση του εντύπου Ε3 και τη διευκόλυνση των φορολογουμένων στη συμπλήρωση – χρήση της νέας εφαρμογής, είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. πλήρης «Οδηγός Συμπλήρωσης Εντύπου Ε3».

Αξίζει να σημειωθεί ότι, αξιοποιώντας τη νέα λειτουργικότητα του Eντύπου Ε3, έχουν προσυμπληρωθεί τα πεδία πληροφοριακού χαρακτήρα, όπως οι Συνδεδεμένες Επιχειρήσεις ημεδαπής / αλλοδαπής, οι Ενεργοί ημεδαποί Επαγγελματικοί Λογαριασμοί Επιχείρησης, τα Ενεργά ημεδαπά Τερματικά POS. Περαιτέρω, μέσω διαδραστικού παραθύρου ο φορολογούμενος δύναται να επιλέξει τα υποκαταστήματα της επιχείρησής του που εξαιρούνται τέλους επιτηδεύματος (κωδικός 008).

Επιπροσθέτως, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων προσυμπληρώνονται στοιχεία από το προηγούμενο φορολογικό έτος, όπως ενοίκια που καταβλήθηκαν, κύκλος εργασιών, κ.α., ενώ η δήλωση Ε1 ενημερώνεται αυτόματα από τους αντίστοιχους κωδικούς του Ε3, όπου απαιτείται.

Η μικρή πρώτη εργασιακή εβδομάδα του Μαΐου κάπου εδώ τελειώνει, τουλάχιστον θεωρητικά, επειδή ο μεν λογιστικός και φορολογικός κλάδος εργάζεται πάνω στις φορολογικές δηλώσεις, η αγορά έχει ενδιάμεσες εκπτώσεις και συνεπώς, την Κυριακή που μας έρχεται, η αγορά, θα μείνει ανοιχτή.

Για την εβδομάδα που έρχεται να σας ευχηθούμε καλή δουλειά που σίγουρα θα είναι πολύ, αλλά για το Σαββατοκύριακο που έφθασε, όσο μπορείτε, εκμεταλλευτείτε το για να ξεκουραστείτε, επειδή σίγουρα το χρειάζεστε. Καλό Σαββατοκύριακο.

 

 
© Copyright 2011 - 2020 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου