Loading...

Κατηγορίες

Σάββατο 07 Σεπ 2013

 

 

Μαργαρίτα Καλαφατάκη, Δημοσιογράφος

 

Η παρατηρούμενη τάση επιστροφής, κυρίως νέων ανθρώ¬πων, στην ύπαιθρο προς αναζήτηση επαγγελματικής δι¬εξόδου, ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης, αποτέλε¬σε αφορμή για την επιλογή και επεξεργασία ενός νέου προγράμματος με θέμα “Αναβάθμιση επαγγελματικών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού μέσω κατάρτισης στον πρωτογενή τομέα” που θα υλοποιηθεί στις Περιφέρει¬ες Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Κρήτης και Πελοποννήσου. Οι δράσεις του προγράμματος ανήκουν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Εθνικό Αποθε¬ματικό Απροβλέπτων”.

Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος ο ΕΛΓΟ–ΔΗΜΗΤΡΑ ξεκινάει άμεσα την υλοποίηση 347 προγραμμάτων επιδο¬τούμενης κατάρτισης, συνολικού ύψους 20 εκατ. ευρώ, σε 7.000 ανέργους και 1.500 αυτοαπασχολούμενους και υποαπασχολούμενους στον αγροτικό τομέα στις προανα¬φερθείσες 8 Περιφέρειες της χώρας.

Σε ποιους απευθύνεται

Οι ομάδες στόχοι του προτεινόμενου έργου κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες βάσει του καθεστώτος απασχόλησής τους:

• Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται άνεργοι/ες, που δια¬θέτουν κάρτα ανεργίας και σκοπεύουν να δραστηριοποι¬ηθούν στον αγροτικό τομέα.

• Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται οι αυτοπασχολού¬μενοι/ες (μέλη αγροτικών συνεταιρισμών) και υποαπα-σχολούμενοι/ες στον αγροτικό τομέα με προϋπόθεση, α) να έχουν εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα και β) το συνολικό ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους να μην υπερβαίνει το αντίστοιχο όριο της φτώχειας, ανάλογα με τον αριθμό των οικογενειακών μελών, όπως αυτό ορίζεται κατ’ έτος από την ΕΛΣΤΑΤ.

 

Για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής δεν υπάρχει ηλικι¬ακός περιορισμός.

Στόχοι του προγράμματος

• Ενίσχυση των προσόντων των ανέργων που επιθυμούν να απασχοληθούν στον πρωτογενή τομέα.

• Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων που απαιτούνται για την παραμονή και τη βελτίωση των θέσεων εργασίας των αυταπασχολουμένων και υποαπασχολουμένων στον πρω¬τογενή τομέα.

• Άσκηση προληπτικής πολιτικής στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση της επισφάλειας των θέσεων εργασίας στον αγροτικό τομέα.

 

Η αναγκαιότητα της κατάρτισης των αγροτών

Τα προβλήματα που επιδιώκεται να αντιμετωπιστούν με τα προγράμματα κατάρτισης στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης είναι τα εξής:

• η καταπολέμηση της ανεργίας,

• η χαμηλή προτεραιότητα που δίνουν οι αυταπασχολουμέ¬νοι / υποπασχολούμενοι στον αγροτικό τομέα στην ανά¬πτυξη των δεξιοτήτων τους και συνακόλουθα της γνώσης ως στοιχείου της εργασίας,

• η εύθραυστη αγροτική επιχειρηματικότητα, που μεταφρά¬ζεται σε έντονο φόβο αποτυχίας, χαμηλές επενδύσεις και μικρό βαθμό καινοτομίας και εξωστρέφειας, και

• η δυσκαμψία που παρουσιάζουν οι αυταπασχολούμενοι στον αγροτικό τομέα στην προσπάθειά τους να προσαρ¬μοστούν στις μεταβολές των αγορών.

 

Πληροφορίες για τo πρόγραμμα κατάρτισης

Οι καταρτιζόμενοι θα παρακολουθήσουν πρόγραμμα συνο¬λικής διάρκειας 200 ωρών (120 ώρες θεωρία και 80 ώρες πρακτική), και το ποσό με το οποίο θα επιδοτηθούν ανά¬λογα με την κατηγορία που εμπίπτουν, κυμαίνεται από 900 έως 1000 ευρώ.

Η συνολική διάρκεια της κατάρτισης για κάθε ημέρα δε θα ξεπερνά τις οκτώ (8) ώρες, συμπεριλαμβανομένων των διαλειμμάτων. Ο αριθμός των καταρτιζομένων κάθε προ¬γράμματος, θα ανέρχεται σε 25 άτομα το μέγιστο ανά τμή¬μα. Η ημερήσια διάρκεια υλοποίησης κάθε προγράμματος για το θεωρητικό μέρος θα είναι το ανώτερο έξι (6) ώρες. Επιτρέπεται η απουσία των καταρτιζομένων σε ποσοστό 10% επί της συνολικής διάρκειας των ωρών του κάθε προ¬γράμματος που θα συμμετάσχουν.

Σε κάθε περιφέρεια έχει διαμορφωθεί το κατάλληλο εκ¬παιδευτικό πρόγραμμα ανάλογα με το τι παράγει ο κάθε τόπος και σε τι ξεχωρίζει ως προς την καλλιέργεια ή την κτηνοτροφική παραγωγή. Η εκπαιδευτική ύλη θα αφορά τα κηπευτικά, τις δενδρώδεις καλλιέργειες, τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά, τη μελισσοκομία, την παραγωγή τυροκομικών και γαλακτοκομικών προϊόντων κ.λπ.

Οι καταρτιζόμενοι θα υποβληθούν σε αξιολόγηση τόσο κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, όσο και μετά τη ολοκλήρωσή του. Μετά την επιτυχή αξιολόγηση θα δίδεται σε κάθε καταρτιζόμενο βεβαίωση παρακολούθησης.

Η πρακτική άσκηση

Η υλοποίηση του πρακτικού μέρους του προγράμματος κατάρτισης (πρακτική άσκηση), θα πραγματοποιηθεί σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις ή εταιρείες και φορείς του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες σχετίζονται με το αντικείμενο κατάρτισης. Θα αξιοποιηθούν σημαντικά οι ενώσεις αγρο¬τικών συνεταιρισμών που συμμετέχουν ως συνεργαζόμενοι φορείς. Οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις στις οποίες θα πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση των καταρτιζομένων θα λαμβάνουν αμοιβή σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΕΣΔΕΚ.

Αναλυτικά οι Περιφέρειες που θα υλοποιηθεί το Πρόγραμμα είναι οι εξής:

• Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης: Έβρος, Ξάνθη,

Ροδόπη, Καβάλα, Δράμα

• Θεσσαλίας: Λάρισα, Καρδίτσα, Μαγνησία, Τρίκαλα

• Ηπείρου: Ιωάννινα, Θεσπρωτία, Πρέβεζα, Άρτα

• Ιονίων Νήσων: Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Λευκάδα

• Δυτικής Ελλάδας: Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Ηλεία

• Πελοποννήσου: Αργολίδα, Αρκαδία, Κορινθία, Λακωνία, Μεσσηνία

• Βορείου Αιγαίου: Λέσβος, Λήμνος, Σάμος, Ικαρία, Χίος

• Κρήτης: Ηράκλειου, Χανίων, Λασιθίου, Ρεθύμνου

 

Πληροφορίες:

Η υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα

θα γίνεται on line μέσω της ιστοσελίδας του ΕΛΓΟ

www.elgo-dimitra.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσό¬τερες πληροφορίες στο τηλ.: 210 8821404-6 ή να επισκέπτο¬νται την ιστοσελίδα: www.elgo-dimitra.gr.

ΔΗΜΗΤΡΑ 28 / 29

Προγράμματα που αναμένεται να υλοποιηθούν ανά Περιφέρεια

 

ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ & ΥΠΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ Σύνολο Ωφελουμένων Προγράμματα Σύνολο Ωφελουμένων Προγράμματα

1. Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης 1253 51 269 11

2. Θεσσαλίας 1337 54 286 12

3. Ηπείρου 665 27 142 6

4. Ιονίων Νήσων 357 15 77 4

5. Δυτικής Ελλάδας 1540 62 330 13

6. Πελοποννήσου 770 31 165 7

7. Βορείου Αιγαίου 259 11 56 3

8. Κρήτης 819 33 175 7

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 7000 284 1500 63

 

 
© Copyright 2011 - 2020 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου