Loading...

Κατηγορίες

Κυριακή 10 Απρ 2016
Άμεση παρέμβαση της ΠΑΣΕΓΕΣ για το σχέδιο νόμου που βάζει φραγμούς στην εμπορική δραστηριότητα των Συνεταιρισμών
Κλίκ για μεγέθυνση
Με ένα πρώτο ενημερωτικό σημείωμα, που συντάχθηκε από την νομική της υπηρεσία, η ΠΑΣΕΓΕΣ ενημέρωσε άμεσα τις Συνεταιριστικές Οργανώσεις για το νέο σχέδιο νόμου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τίτλο «Αγροτικοί συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις», που κατατέθηκε στην Βουλή την Τετάρτη 6 Απριλίου και ξεκίνησε η επεξεργασία του από την Μόνιμη Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου. Όπως τονίζεται, το νέο νομοσχέδιο είναι άκρως παρεμβατικό στην λειτουργία των αγροτικών συνεταιρισμών, κατ’ εξακολούθηση υπεισέρχεται ανεπίτρεπτα στην αυτονομία τους και δεν μεριμνά για την ανάπτυξή τους.

Με το συγκεκριμένο σημείωμα ζητούνται άμεσα παρατηρήσεις και σχόλια από τις Συνεταιριστικές Οργανώσεις και επισημαίνεται πως θα ακολουθήσει νεώτερο κείμενο με επισημειώσεις κατ’ άρθρο επί του νομοσχεδίου.

 

Αναλυτικά το πλήρες περιεχόμενο του εν λόγω σημειώματος έχει ως εξής:

 

07.04.2016

 

Συνοπτικό σημείωμα για το νέο νομοσχέδιο για τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς που έχει κατατεθεί προς επεξεργασία στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου

 

Το νέο νομοσχέδιο είναι άκρως παρεμβατικό στην λειτουργία των αγροτικών συνεταιρισμών. Κατ’ εξακολούθηση υπεισέρχεται ανεπίτρεπτα στην αυτονομία των συνεταιρισμών  ως Ν.Π.Ι.Δ., αντίθετα με το πνεύμα των διατάξεων του άρθρου 12 παρ 4 του Συντάγματος, εφόσον εν προκειμένω το Κράτος παραλείπει να μεριμνά για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών, καθώς προτάσσει αντικίνητρα συμμετοχής στα όργανα διοίκησης τους, κατά παράβαση και του άρθρου 22 Διεθνούς Συμφώνου Ν. Υόρκης (ν.2462/1997).

 

Επίσης σε κανένα ελληνικό νόμο δεν υπάρχουν διατάξεις για εμπορικό νομικό πρόσωπο που να επιβάλλουν υποβολή συνοπτικού επιχειρησιακού πλάνου ως προϋπόθεση της εγγραφής τους σε Εθνικό Μητρώο και επομένως ως όρο της σύννομης λειτουργίας τους.  Συγκεκριμένα το νομοσχέδιο με τη διάταξη περί υποβολής συνοπτικού επιχειρησιακού πλάνου (άρθρο 20 παράγραφος 2  περιπτ γ’) σε συνδυασμό με το άρθρο 20 παράγραφος 4 και το άρθρο 26 παράγραφος 1 περίπτωση δ στοιχείο ββ νομοσχεδίου ουσιαστικά επιβάλλει έλεγχο σκοπιμότητας, δραστηριοτήτων και περιορισμό αυτών κατά τη βούληση του Υπουργείου , ουσιαστικά προσβλέποντας σε κρατικά ελεγχόμενους και κατευθυνόμενους συνεταιρισμούς σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων τους. Τούτο διότι η αρμόδια αρχή μπορεί να ζητήσει τη λύση και θέση σε εκκαθάριση συνεταιρισμών που έχουν διαγραφεί από το Μητρώο και η δε μη υποβολή ή μη έγκριση επιχειρησιακού πλάνου μπορεί να συνεπιφέρει τη διαγραφή του συνεταιρισμού από το Μητρώο.

 

Ενδεικτικά το νέο νομοσχέδιο :

 1. Ορίζει μέχρι πότε θα πρέπει να εγγράφονται νέα μέλη πριν τις αρχαιρεσίες(άρθρο 7 παράγραφος 1 εδάφιο τέταρτο ν/σ), ενώ θα έπρεπε να υπάρχει απλή πρόβλεψη για σχετική ρύθμιση στο καταστατικό
 2. Καθορίζει πως θα αποφασίζεται η απαλλαγή από την απόδοση του 80% της παραγωγής (άρθρο 8 παράγραφος 4 ν/σ) ενώ θα έπρεπε να αφήνεται ο καθορισμός της απαραίτητης απαρτίας και πλειοψηφίας στο καταστατικό
 3. Υποχρεώνει τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς με περισσότερα από πεντακόσια (500) μέλη , εφόσον συγκροτήσουν αντιπροσωπευτική γενική συνέλευση να αποτελείται από τετρακόσια (400) μέλη – άρθρο 12 παράγραφος 7 (!!), το οποίο είναι πρακτικά ανώφελο
 4. Απαγορεύει στα μέλη Δ.Σ. να διατελούν περισσότερο από δύο συνεχόμενες θητείες (άρθρο 16 παράγραφος 1 εδάφιο έκτο) θεσπίζοντας κώλυμα εκλογιμότητας, με αυτοδίκαια έκπτωση (άρθρο 17 παράγραφος 8 περιπτ γ’).  Αξιοσημείωτη είναι η επιχειρούμενη αθρόα έκπτωση όλων των υφιστάμενων Δ.Σ. μέσω του κωλύματος της απαγόρευσης των δύο συνεχόμενων θητειών (άρθρο 16 παράγραφος 1 εδάφιο έκτο), καθότι χωρίς την ύπαρξη μεταβατικής διάταξης, θα υπάρξει «ενεργοποίηση» της αυτοδίκαιης έκπτωσης ,που προβλέπει το άρθρο 17 παράγραφος 8 περιπτ γ και το δεύτερο εδάφιο αυτού, άμεσα από την ψήφιση του νόμου, για τις υφιστάμενες θητείες του Δ.Σ. πιθανόν και με ερμηνεία της έννοιας της «καθολικής διαδοχής» όσον αφορά θητείες Δ.Σ. συνεταιρισμών που συγχωνεύθηκαν/μετατράπηκαν κατά τους όρους του άρθρου 19 ν.4015/2011.
 5. Ορίζει τον τρόπο επιλογής Γενικών Διευθυντών εξαντλητικά (άρθρο 16 παρ 11), το σημαντικότερο δε με τη νέα διατύπωση του άρθρου 16 παρ 7 νομοσχεδίου, η ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου μετατρέπεται σε ευθύνη ομορρύθμων εταίρων καθώς πλέον ορίζεται ότι ευθύνονται  προσωπικά  και εις ολόκληρον έκαστο για κάθε ζημιά που προκάλεσαν στον ΑΣ κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Προκαλεί απορίες πως η ευθύνη των απλών μελών του συνεταιρισμού είναι περιορισμένη μέχρι το ύψος της μερίδας τους ενώ των μελών του Δ.Σ. και Ε.Σ. επιχειρείται η επέκταση μέχρι και της ατομικής περιουσίας τους. Για την αποφυγή δημιουργίας σοβαρών αντικινήτρων στη συμμετοχή στα όργανα διοίκησης του συνεταιρισμού, θα πρέπει η ευθύνη να οριοθετείται με τις ισχύουσες διατάξεις του ν.2810/2000 και ειδικότερα με εκείνες του άρθρου 914 Αστικού Κώδικα επ.

 

 1. Επιβάλλει την συνεταιριστική εκπαίδευση μέσω κρατικού Ταμείου που θα χρηματοδοτείται κατά κύριο λόγο από τους ίδιους τους συνεταιρισμούς (άρθρο 16 παρ 13 και άρθρο 39 παρ 3)
 2. Υποχρεώνει τις γυναίκες μέλη του συνεταιρισμού να υποβάλουν υποψηφιότητα και να εκλέγονται στο Δ.Σ. προκειμένου το Δ.Σ. να έχει νόμιμη σύνθεση(άρθρο 17 παρ 1 τελευταίο εδάφιο)
 3. Καθορίζει την σταυροδοσία στο 1/3(άρθρο 17 παρ 3), δηλαδή επί 10 μελών μπορούν να τεθούν 3 σταυροί ενώ σε συνεταιρισμό με το ελάχιστο 3 μέλη Δ.Σ. 1 σταυρός , επομένως προκύπτει φανερά η πρόθεση δημιουργίας Διοικητικών Συμβουλίων με περιορισμένη αντιπροσωπευτικότητα.
 4. Για την απόκτηση ΑΦΜ, οι συνεταιρισμοί υποχρεούνται σε βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο ΥπΑΑΤ (άρθρο 20 παρ 2)
 5.  Θέτει φραγμούς στη συναλλακτική δραστηριότητα του συνεταιρισμού με τους τρίτους(άρθρο 23 παρ 2 δεύτερο εδάφιο) υποχρεώνοντάς τους καταστατικά να καθορίζουν τον όγκο των συναλλαγών του συνεταιρισμού με τους τρίτους σε σχέση με τα μέλη του. Σε ποιο εμπορικό νομικό πρόσωπο υπάρχει παραπλήσια διάταξη;
 6. Υποχρεώνει το Δ.Σ. να συγκαλεί Γ.Σ. μέσα σε έξι μήνες εάν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων πέσει κάτω από το 1/5 του συνεταιριστικού κεφαλαίου (άρθρο 26 παρ 2)
 7.  Με νομοθετική εξουσιοδότηση επιτρέπεται στους Υπουργούς Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων να διατάσουν την μετατροπή … κατά το δοκούν…. των αναγκαστικών συνεταιρισμών και των Ενώσεων τους σε ΑΣ σε περίπτωση παράβασης του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του εθνικού δικαίου (που θα κριθεί από τους ίδιους;) (άρθρο 32 παράγραφος 2)
 8. Ρυθμίζει ως νέα μορφώματα «Συλλογικής Οργάνωσης του Αγροτικού Χώρου» στο άρθρο 31 τους Κλαδικούς Αγροτικούς Συνεταιρισμούς και Κλαδικούς Εθνικούς Αγροτικούς Συνεταιρισμούς χωρίς να καθορίζει εάν έχουν εμπορική ή όχι ιδιότητα και εφόσον έχουν σε ποιο βαθμό διαφέρουν από τις ΕΑΣ και ΚΕΣΕ του ν.2810/2000 ;

 

Β. Όσον αφορά τα κέρδη και την περιουσία των συνεταιρισμών η πολιτεία επιβάλλει στους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς να διατίθεται για την εκπαίδευση και επιμόρφωση των μελών του ΑΣ, από το υπόλοιπο των πλεονασμάτων του ποσοστό τουλάχιστον δύο τοις εκατό (2%), το οποίο αποτελεί παράλληλα πόρο για το κρατικό Ταμείο Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα, στη διάρκεια της εκκαθάρισης, μετά την πάροδο 4 μηνών ο εκκαθαριστής μπορεί να εκποιεί τα ακίνητα του ΑΣ σε οποιονδήποτε, χωρίς προτεραιότητα σε άλλους ΑΣ(άρθρο 27 παρ 7), εκποιώντας ανεπίτρεπτα περιουσίες γενεών.

 

Η πολιτεία εισέρχεται εμμέσως στη διοίκηση των Α.Σ. μέσω της καινοφανούς συνεταιριστικής εκπαίδευσης, η οποία θα υλοποιείται αποκλειστικά μέσω του κρατικού Ταμείου Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης. Όποιος δεν επιμορφωθεί κατά τα παραπάνω δεν θα μπορεί να θέτει υποψηφιότητα στους συνεταιρισμούς. Παράλληλα σημειώνονται πλείστες περιπτώσεις επέμβασης της πολιτείας στη διοίκηση  των Α.Σ. (σταυροδοσία, όχι συνεχόμενες δύο θητείες, βεβαίωση απόδοσης του 80% της παραγωγής κ.λπ.)

 

Γ. Επιπλέον  η αναπτυξιακή πορεία των Αγροτικών Συνεταιρισμών θα κρίνεται ήδη από…. τη δημιουργία του συνεταιρισμού, αφού το Υπουργείο απαιτεί συνοπτικό επιχειρησιακό πλάνο διάρκειας τριών (3) ετών για τη λειτουργία του, που περιγράφει τις δραστηριότητες του σε συγκεκριμένους τομείς παραγωγής, τις ποσότητες που πρόκειται να διαχειριστεί, τις προγραμματισμένες δράσεις και τυχόν επενδυτικά σχέδια που προτίθεται να αναλάβει για την υλοποίησή του(άρθρο 20 παρ 2 περιπτ γ) επομένως θα υπόκεινται σε έλεγχο σκοπιμότητας, δραστηριοτήτων και περιορισμό αυτών κατά τη βούληση του Υπουργείου (μέσω της έγκρισης ή μη του επιχειρησιακού πλάνου..) συνακόλουθα  οδηγώντας σε συνεταιρισμούς κρατικούς ελεγχόμενους και κατευθυνόμενους σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων τους και όχι απλά υποκείμενους σε έλεγχο νομιμότητας Με τις παραπάνω διατάξεις καταργείται πρακτικά η αυτονομία των συνεταιρισμών και παραβιάζονται όλες οι συνεταιριστικές αρχές που επικαλείται η ίδια η αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου . Μάλιστα τα στοιχεία που υποβάλλονται από τους ΑΣ, επαληθεύονται από την αρμόδια αρχή και με βάση την πληρότητά τους, οι ΑΣ θα εγγράφονται ή όχι στο μητρώο.

 

Περαιτέρω, σημειώνονται νομοτεχνικές ατέλειες όπως η  αινιγματική διάταξη στο άρθρο 12 παρ 8 η οποία σε περίπτωση μεταβολής του σκοπού, συγχώνευσης και λύσης και θέσης σε εκκαθάριση του συνεταιρισμού επιτάσσει τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης του συνόλου των μελών (πρακτικά ανέφικτη η πραγματοποίηση…), πέραν του ότι αντιφάσκει με το άρθρο 13 παρ 3 (απαρτία επί των οικονομικώς τακτοποιημένων μελών) του νομοσχεδίου.

 

Δ. Κενά Νομοσχεδίου – Απαραίτητες Προσθήκες

 

Ενδεικτικά αλλά άκρως αναγκαία θα πρέπει να προστεθούν τα εξής:

 

 1. Στο άρθρο 50 παράγραφος 11 του νομοσχεδίου θα πρέπει να προβλεφθεί προθεσμία μετατροπής των ΕΑΣ, ΚΕΣΕ, ΚΑΣΟ σε ΚΑΣ ή ΚΕΑΣ του άρθρου 31 ως εξής «Η προθεσμία μετατροπής σε ΚΑΣ ή ΚΕΑΣ του άρθρου 31 των ΕΑΣ, ΚΕΣΕ, ΚΑΣΟ που δεν μετετράπησαν στις προβλεπόμενες μορφές του άρθρου 19 ν.4015/2011. όπως τροποποιημένος ισχύει και δεν έχουν τεθεί σε εκκαθάριση ορίζεται σε ……  από την έναρξη ισχύος του νόμου»
 2. Δημιουργείται κενό νομοθετημένης ελληνικής παρουσίας στα διεθνή συνεταιριστικά όργανα, με την κατάργηση της, από 70ετίας περίπου υπάρχουσας νομοθετικής ρύθμισης των αρμοδιοτήτων και λειτουργιών της ΠΑΣΕΓΕΣ  (τελευταίες ισχύουσες διατάξεις άρθρο 33 ν.2810/2000 και άρθρο 7 ν.4015/2011,όπως τροποποιημένοι ισχύουν) εφόσον η ΠΑΣΕΓΕΣ αποτελεί την ιδεολογική και συντονιστική οργάνωση των Α.Σ.Ο, εκπροσωπεί τα μέλη της στο εσωτερικό και το εξωτερικό και  αναγνωρίζεται διεθνώς ως το μοναδικό αρμόδιο νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών (εκπροσώπηση της Ελλάδος στην COPA-COGECA, ΟΚΕ-Ε.Ε. κ.α.) . Προς το σκοπό αυτό είναι προτιμότερο να παραμείνουν οι αρμοδιότητες της ΠΑΣΕΓΕΣ σύμφωνα με το άρθρο 33 ν.2810/2000 και άρθρο 7 ν.4015/2011, όπως τροποποιημένοι ισχύουν, με πρόβλεψη να έχει ως μέλη της η ΠΑΣΕΓΕΣ τις αναγνωρισμένες μορφές Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων του νέου νομοσχεδίου
 3. Το άρθρο 52 πρέπει να τροποποιηθεί ως εξής : «Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός από τη διάταξη της παραγράφου 13 του άρθρου 16, η ισχύς της οποίας αρχίζει δύο (2) έτη μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εκτός από τη διάταξη της παραγράφου 1 εδάφιο έκτο του άρθρου 16, η ισχύς της οποίας αρχίζει από τις επόμενες αρχαιρεσίες των αντίστοιχων οργάνων διοίκησης» , εφόσον η διάταξη για τον περιορισμό σε 2 συνεχόμενες θητείες δεν απαλειφθεί όπως επιβάλλεται.
 4. Στο άρθρο 31 παρ 1 θα πρέπει να προστεθεί εδάφιο ως εξής « Σε περίπτωση αντικειμένου δραστηριότητας στο οποίο δεν υφίστανται επτά (7) ή περισσότεροι ΑΣ, ο Κλαδικός ΑΣ μπορεί να συσταθεί με δύο (2) ή περισσότερους ΑΣ κατά τα παραπάνω».

 

Νωρίτερα το www.paseges.gr έγραφε:

 

Ξεκινά η επεξεργασία στην Βουλή του νομοσχεδίου Αποσυτόλου, που οδηγεί τους συνεταιρισμούς σε εμπορική ασφυξία

 

Στην Μόνιμη Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου εισάγεται σήμερα, Παρασκευή, το σχέδιο νόμου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τίτλο «Αγροτικοί συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις», το οποίο παρά τις έντονες αντιδράσεις του Συνεταιριστικού κόσμου κατατέθηκε την Τετάρτη 6 Απριλίου στην Βουλή Σημειώνεται πως σε πρόσφατη πανελλαδική συνάντηση Συνεταιριστικών Οργανώσεων στις 17 Μαρτίου, από όλες τις περιοχές της χώρας, καταδικάστηκε ομόφωνα ως χειρότερο από το αρχικό κείμενο που δόθηκε σε διαβούλευση, αλλά και από τον νόμο 4015/2011 «Σκανδαλίδη», καθώς οι προβλέψεις του για άκρατο παρεμβατισμό του κράτους στα εσωτερικά του συνεταιριστικού κινήματος θα δημιουργήσουν συνθήκες εμπορικής ασφυξίας.

 

Επίσης, επισημάνθηκε ότι δεν λύνει ουσιαστικά κανένα πρόβλημα, αντίθετα δημιουργεί νέα προβλήματα στην λειτουργία των συνεταιρισμών, τα οποία θα οδηγήσουν στην διάλυσή τους.

 

Αναλυτικότερα, επιγραμματικά οι βασικές αντιρρήσεις των Συνεταιριστών επί του κατατεθέντος πλέον σχεδίου νόμου αφορούν στα εξής επί μέρους σημεία του:

- Το ότι ένας Συνεταιρισμός οφείλει να περιορίζει τον όγκο των συναλλαγών του με τρίτους, μη μέλη του, στο όριο των συναλλαγών με τα μέλη του (άρθρο 23), περιορισμός που αν ισχύσει δημιουργεί εμπορική ασφυξία σε κάθε συνεταιριστική επιχείρηση.

- Το ότι εμμένει να θεωρεί μη αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις τους Δασικούς Συνεταιρισμούς και τις Ενώσεις τους (άρθρο 1).

- Η λιτότητα του άρθρου 2 σχετικά με τους Γυναικείους Συνεταιρισμούς και το γεγονός πως τα όποια μέτρα ανάπτυξής του μετατίθενται για το μέλλον με έκδοση αποφάσεων των κατά περίπτωση συναρμόδιων υπουργών.

- Η ασάφεια του καθεστώτος σχετικά με τους Κλαδικούς Συνεταιρισμούς και τους Κλαδικούς Εθνικούς Συνεταιρισμούς όσον αφορά την διαβάθμισή τους, αλλά και για το αν έχουν την δυνατότητα άσκησης εμπορικής δραστηριότητας (άρθρο 31).

- Η έλλειψη πρόβλεψης καταστατικής δυνατότητας επίλυσης προβλημάτων σε συνεταιρισμούς λόγω ασαφειών του νόμου, όπως προϋπήρχε σε όλους τους προηγούμενους συνεταιριστικούς νόμους (άρθρο 4).

- Το ασαφές καθεστώς των επενδυτών που μπορούν να εγγράφουν οι συνεταιρισμοί ως μέλη τους (άρθρο 6).

- Τα εξόφθαλμα δείγματα κρατικού παρεμβατισμού στην λειτουργία των Συνεταιρισμών που περιέχονται στο άρθρο 12, όπως η μη δυνατότητα εκλογής στο προεδρείο Γενικής Συνέλευσης των Μελών του Δ.Σ. ή η παράγραφος 7 που καθορίζει της δυνατότητες εκλογής αντιπροσωπευτικής γενικής συνέλευσης. Καθώς και η προβληματική διατύπωση της παραγράφου 8 του εν λόγω άρθρου, για μεταβολή, συγχώνευση και λύση.

- Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η πρόβλεψη του άρθρου 16 πως τα μέλη των Διοικητικών και Εποπτικών Συμβουλίων των Συνεταιρισμών μπορούν να εκλεγούν μόνο για δύο συνεχόμενες θητείες, η οποία κρίνεται τουλάχιστον απαράδεκτη αν όχι αντισυνταγματική. Όπως τονίζεται, δεν υπάρχει κανένα άλλο νομικό πρόσωπο στην Ελλάδα που ασκεί εμπορική ιδιότητα και ο νόμος να του βάζει περιορισμούς στις θητείες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του, και με την ρύθμιση αυτή εγείρονται σοβαρά ζητήματα για την οικονομική βιωσιμότητα των συνεταιριστικών επιχειρήσεων. Επίσης, επισημαίνεται η αναγκαιότητα μεταβατικών διατάξεων διότι σε συνδυασμό με την παράγραφο 8 του άρθρου 17 θα προκύψουν σοβαρά προβλήματα λειτουργίας για τις συνεταιριστικές οργανώσεις που έχουν μετατραπεί βάσει διατάξεων του ισχύοντος συνεταιριστικού νόμου. Ενδεχομένως θα τεθεί θέμα αιφνίδιας κατάργησης διοικήσεων!

- Επίσης, στο ίδιο άρθρο 16, οι προβλέψεις της παραγράφου 7 για την ευθύνη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τις ζημίες που υπέστη ο Συνεταιρισμός κατά την θητεία τους είναι ιδιαίτερα αυστηρές – σε επίπεδο ομορρύθμου εταιρείας – γεγονός που ενδέχεται σοβαρά να λειτουργήσει αποτρεπτικά στην συμμετοχή των μελών των συνεταιρισμών στην διοίκησή τους.

- Ανησυχίες και προβληματισμούς δημιουργούν και οι παράγραφοι 11 και 13 του άρθρου 16 που αφορούν τον τρόπο διορισμού Γενικού Διευθυντή σε ένα Συνεταιρισμό και την υποχρέωση των μελών να παρακολουθήσουν κατά τους πρώτους έξη μήνες της θητείας τους βασική συνεταιριστική εκπαίδευση, αντίστοιχα. Σημειώνεται πως η εν λόγω εκπαίδευση περιλαμβάνει παρακολούθηση σεμιναρίων του υπό δημιουργία «Ταμείου αγροτικής συνεταιριστικής εκπαίδευσης και κατάρτισης» (του άρθρου 39 του ιδίου σχ. νόμου).

- Σημαντικές ανησυχίες εγείρονται και από το επόμενο άρθρο 17 το οποίο ρυθμίζει τις αρχαιρεσίες για την εκλογή μελών των Διοικητικών Συμβουλίων και συγκεκριμένα για τα θέματα της υποχρέωσης ύπαρξης δικαστικού λειτουργού, της υποχρεωτικής ποσόστωσης γυναικών υποψηφίων και τους σταυρούς προτίμησης, τα οποία κρίνεται ότι θα δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στην διεξαγωγή εκλογών.

-Επίσης, κρίνεται επείγουσα η πληρέστερη φοροτεχνική επεξεργασία του καθορισμού των όρων πλεονάσματα και κέρδη μιας συνεταιριστικής επιχείρησης (άρθρο 23).

 

Σε αβεβαιότητα οι Αναγκαστικοί Συνεταιρισμοί και η θεσμική εκπροσώπηση των αγροτών

 

Σημειώνεται πως στο κείμενο του σχεδίου νόμου που είχε δοθεί στην δημοσιότητα τον Μάρτιο, μέσω διαρροών, υπήρχε με ρητή αναφορά στο άρθρο 32 ειδική μεταχείριση για τους Οινοποιητικούς Συνεταιρισμούς της Σάμου, καθώς και στην Ένωση Οινοποιητικών Συνεταιρισμών Σάμου, καταργώντας την αναγκαστικότητα του χαρακτήρα τους, ενώ παρέμενε ο αντίστοιχος χαρακτήρας για τις Ενώσεις και τους Συνεταιρισμούς των Μαστιχοπαραγωγών της Χίου και των Θηραϊκών προϊόντων Θήρας και Θηρασίας, καθώς και του Αναγκαστικού Συνεταιρισμού Κροκοπαραγωγών. Γεγονός που οδηγούσε σε σκέψεις για κεντρική πολιτική παρέμβαση εξυπηρέτησης ιδιωτικών οινοποιητικών συμφερόντων στην Σάμο.

 

Πλέον το κατατεθέν σχέδιο νόμου, με το ίδιο άρθρο, περιορίζεται στο να περιγράφει τον τρόπο μετατροπής των Αναγκαστικών Συνεταιρισμών σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς του παρόντος νόμου. Βέβαια στην παράγραφο 2 αναφέρεται πως η μετατροπή των αναγκαστικών συνεταιρισμών και των Ενώσεών τους πραγματοποιείται με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ύστερα από αίτημά τους προς την αρμόδια αρχή, ή σε περίπτωση παραβίασης του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της εθνικής νομοθεσίας. Δεδομένου ότι υπάρχει νομική εμπλοκή για την αναγκαστικότητα των συνεταιριστικών οργανώσεων της Σάμου, μετά από προσφυγή ιδιώτη σε εθνικά και κοινοτικά δικαστήρια, η ερμηνεία της εν λόγω διάταξης μάλλον οδηγεί στην προηγούμενη πιο συγκεκριμένη δομή του άρθρου 32!

 

Επίσης, σημειώνεται, πως έχει απαλειφθεί η παράγραφος 4 του άρθρου 42, σύμφωνα με την οποία η θεσμική εκπροσώπηση των αγροτών και των οργανώσεών τους επαφιόταν σε προσωπική απόφαση του εκάστοτε υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και είχε προκαλέσει ιδιαίτερα αρνητική αίσθηση.

 

Για περισσότερα δείτε εδώ το εν λόγω σχέδιο νόμου όπως έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Βουλής:

 

 

 

http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=aa86049f-7cd9-4930-88da-a5e00103d71e

 

 
© Copyright 2011 - 2021 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου