Loading...

Κατηγορίες

Τρίτη 18 Ιούλ 2017
Την Παρασκευή  21  Ιουλίου 2017  η Τακτική Συνεδρίαση  Δημοτικού  Συμ-βουλίου  Αιγιαλείας
Κλίκ για μεγέθυνση

 

 

Συνεδριάζει το Δ.Σ. Αιγιαλείας στην αίθουσα «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ» του Πολιτιστικού Κέντρου Δ..K. Αιγίου (παληό Νοσοκομείο) στις είκοσι μία (21) του μηνός Ιουλίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30΄, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Διαπίστωση συνδρομής προϋποθέσεων για την απασχόληση προσωπικού καθαριότητας στο Δήμο Αιγιαλείας μέχρι την κατάρτιση προσωρινών πι-νάκων διοριστέων για την πλήρωση οργανικών θέσεων, κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017».

2. Έγκριση : α) σύναψης τριμερούς Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αχαΐας (Φ.Ο.Σ.Δ.Α) ως Κύριος του Έρ-γου, του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν.Αχαϊας (Φ.Ο.Σ.Δ.Α) και Δήμου Αιγιαλείας ως Φορέας Υλοποίησης, β) υποβολής αίτησης χρηματοδότησης της Πρά-ξης «Έργα για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων 3ης και 4ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αχαΐας» στο ΕΣΠΑ 2014-2020 στο πλαίσιο σχετικής Πρόσκλησης της ΕΥΔ/ΕΠ-ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ΕΥΔ/ΕΠ-Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ή οποιασδήποτε άλλης στον Άξονα Προτε-ραιότητας 14 «Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος – Προαγωγή της αποδοτικής χρήσης των πόρων (Ταμείο Συνοχής)» & γ) Εξουσιοδότησης του προέδρου και δημάρχου Αθανασίου Παναγόπουλου για υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης και των λοιπών σχετικών ενεργειών.

 

 

3. Έγκριση και υπογραφή προγραμματικής σύμβασης του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη » (ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ Λ-14).

4. Αποδοχή πίστωσης από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού 486.598,43€ για «Καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους κατά Νόμο δικαιούχους για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2017».

5. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάστα-ση Χ.Α.Δ.Α Δήμου Αιγιαλείας στη θέση Μπούφου Λαγκάδα ».

6. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Ερινεού ».

7. Έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ανακατα-σκευή και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Δημοτικού Σχολείου Άνω Διακοπτού για χρήση περιβαλλοντικού κέντρου ».

8. Έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΡΙΝΕΟΥ (Σαρκουνά, Προβοδό, Σαλμενίκο, Δα-μακίνι , Παναγοπούλα) » .

9. Oρισμός επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής των έργων: 1) «Επισκευή σπασιμάτων δικτύων ύδρευσης Δ.Ε.Συμπολιτείας» και 2) «Ε-πισκευή σπασιμάτων δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Ερινεού».

10. Oριστική παραλαβή της «Παροχής υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου 2ος Τριμηνιαίος έλεγχος».

11. Έγκριση της αναγκαιότητας της τοποθέτησης δύο (2) στύλων μετά Φ.Σ. στην Δ.Κ. Αιγίου.

12. Έγκριση της αναγκαιότητας της τοποθέτησης παροχής ΦΟΠ στην Τ.Κ. Βαλιμιτίκων Αιγίου.

13. Έγκριση της αναγκαιότητας για την μετατόπιση επιτόνου στύλου στην T.K. Βαλιμιτίκων.

14. Έγκριση της αναγκαιότητας για μετατόπιση ενός (1) στύλου στην συμβο-λή της οδού Κλεισούρας και Κοσμά Αιτωλού της Δ.Ε. Αιγίου.

15. Έγκριση της αναγκαιότητας για μετατόπιση 1 στύλου στην T.K. Ζαρού-χλας.

16. Έγκριση της αναγκαιότητας της τοποθέτησης ενός (1) στύλου μετά Φ.Σ. στην θέση «Ζευγολατιό» της Τ.Κ. Ζήριας της Δ.Ε. Ερινεού.

17. Στην υπ’ αριθ.61/2017απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δή-μου Αιγιαλείας, περί παραχώρησης χώρου στην παραλία της Τ.Κ. Συλι-βαινιωτίκων για την πραγματοποίηση bazaar του «Χαμόγελου του Παι-διού».

18. Στην υπ’ αριθ. 67/2017απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δή-μου Αιγιαλείας, περί παραχώρησης μέρους των κοινοχρήστων χώρων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων από καταστήματα υγειον. ενδιαφέροντος στην Τ.Κ. Τράπεζας Δ.Ε. Διακοπτού του Δήμου Αιγιαλείας με την διαδι-κασία της δημοπρασίας.

19. Xορήγηση νέας αδείας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών.

20. Διαγραφή ποσού τέλους 0,5% ακαθαρίστων εσόδων έτους 2014 του κ.Μίχαλου Παναγιώτη του Κων/νου.

O Πρόεδρος Δ.Σ.

 

 

Δημήτριος Μπούνιας

 

 
© Copyright 2011 - 2019 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου