Loading...

Κατηγορίες

Τετάρτη 12 Ιούλ 2017
Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Χρυσανθίου Αιγιαλείας: Αδικαιολόγητη άντληση μεγάλου όγκου ύδατος γεώτρησης  υποβάθμισε το περιβάλλον με την μείωση στις παροχές ύδατος των φυσικών πηγών της κοινότητας Χρυσανθίου
Κλίκ για μεγέθυνση

 

 

ΑΙΤΗΣΗ

 

Αποστόλου Μεντζελόπουλου του Παναγιώτη, κατοίκου Χρυσανθίου Αιγιαλείας και Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας αυτού, ατομικά και ως εκπροσώπου της ΤΚ Χρυσανθίου

 

ΠΡΟΣ

 

το ΝΠΙΔ με την επωνυμία «ΔΕΥΑ Αιγιαλείας», που εδρεύει στο Αίγιο και εκπροσωπείται νόμιμα

 

……………

 

Είμαι πρόεδρος της ΤΚ Χρυσανθίου και μόνιμος κάτοικος αυτής. Στην περιφέρεια της κοινότητάς μας υφίσταται φυσική πηγή ύδρευσης Χρυσανθόπουλου και άρδευσης Κενέζας, από τις οποίες υδρεύεται η κοινότητα Χρυσανθίου και αρδεύονται τα αγροκτήματα της αγροτικής περιφέρειας της τοπικής κοινότητας Χρυσανθίου. Από τον ίδιο υπόγειο ταμιευτήρα με τις ως άνω πηγές αντλεί η υδρευτική γεώτρηση Αγίου Βασιλείου. Η γεώτρηση αυτή έχει χαρακτηρισθεί ως αποκλειστικά υδρευτική γεώτρηση δυνάμει της με αριθ. 110/2001 απόφασης δημοτικού συμβουλίου του τέως Δήμου Αιγείρας, όπου ονομάζεται ως δημόσιο ακίνητο ΒΚ-33, προορισμένη να καλύπτει συμπληρωματικά με τις φυσικές πηγές τις υδρευτικές ανάγκες των κατοίκων των κοινοτήτων Αμπελοκήπων και Χρυσανθίου, και μόνο στην εξαιρετική περίπτωση που τα νερά των φυσικών πηγών δεν επαρκούν για την κάλυψη των ως άνω υδρευτικών αναγκών. Η λειτουργία της εν λόγω γεώτρησης έχει ως αποτέλεσμα τον περιορισμό των αναβλυζόντων υδάτων εκ των ως άνω φυσικών πηγών με αρνητικές συνέπειες στην ύδρευση και άρδευση της κοινότητας Χρυσανθίου. Ειδικότερα όταν λειτουργεί η γεώτρηση Αγίου Βασιλείου η απόδοση των πηγών Χρυσανθόπουλου και Κενέζας μειώνεται σε ποσοστό 50% περίπου.

 

Την περίοδο από 6 Νοεμβρίου 2016 έως και 20 Ιουνίου 2017 βάσει των μετρήσεων από το υδρόμετρο της δεξαμενής ύδρευσης της κοινότητας Αμπελοκήπων καταναλώθηκε για ύδρευση ποσότητα ύδατος 8.220 κμ από τη δεξαμενή ύδρευσης των Αμπελοκήπων. Στη συγκεκριμένη δεξαμενή συγκεντρώνονται τα ύδατα από τη φυσική πηγή Ζευγολατιού, η οποία βάσει της με αριθ. πρωτ. 3578/ 15-11-2016 έκθεσης του Δ/ντή Τ.Υ. ΔΕΥΑΑ, αποδίδει σε ημερήσια βάση κατά μέσο όρο ποσότητές ύδατος 63 κμ.. Δηλ. την ως άνω περίοδο από 6-11-2016 έως 20-6-2017 υπήρξε παροχή ύδατος ύδρευσης προς την δεξαμενή από την πηγή Ζευγολατιού συνολικά (227 ημέρες Χ 63 κμ/ημέρα=) 14.301 κμ.

 

Υπό αυτά τα δεδομένα προκύπτει πλεόνασμα νερού ύδρευσης από την πηγή Ζευγολατιού άνω των 6.000 κμ. Συνεπώς η πλήρης κάλυψη των υδρευτικών αναγκών της κοινότητας Αμπελοκήπων δεν απαιτούσε την διάθεση περαιτέρω υδάτων, πέραν αυτών που η πηγή Ζευγολατιού εξασφάλιζε. Ούτε βέβαια χρειαζόταν πραγματικά η λειτουργία της υδρευτικής γεώτρησης Αγίου Βασιλείου.

 

Στη ίδια ως άνω δεξαμενή ύδρευσης καταλήγουν και τα ύδατα από την γεώτρηση Αγίου Βασιλείου. Στην εν λόγω δεξαμενή λειτουργεί σύστημα υπερχείλισης με διοχέτευση των πλεονασμάτων στο δίκτυο άρδευσης των Αμπελοκήπων.

 

Δεδομένου ότι από την υδρευτική γεώτρηση Αγίου Βασιλείου υπήρξε βάσει των ενδείξεων του υδρομέτρου άντληση υδρευτικού ύδατος από 3-11-2016 έως 15-5-2017 ποσότητας 52.750 κμ.

 

Επειδή η εν λόγω άντληση δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από τις πραγματικές ανάγκες ύδρευσης της κοινότητας Αμπελοκήπων για την ίδια περίοδο, με αποτέλεσμα την εξ ολοκλήρου διοχέτευση δια της υπερχειλίσεως του συνόλου των εν λόγω υδάτων στο σύστημα άρδευσης της κοινότητας Αμπελοκήπων.

 

Επειδή με την ως άνω αδικαιολόγητη λειτουργία της γεώτρησης Αγίου Βασιλείου και της άντλησης μεγάλου όγκου ύδατος υποβαθμίσθηκε το περιβάλλον με την μείωση στις παροχές ύδατος των φυσικών πηγών της κοινότητας Χρυσανθίου και πληρούνται ειδικότερα τα στοιχεία της αντικειμενικής και υποκειμενικής υπόστασης των διατάξεων του άρθρου 14 του Ν. 3199/2003 σε συνδυασμό με το άρθρο 28 του Ν. 1650/1986, οι οποίες προβλέπουν την αυτεπάγγελτη δίωξη για τις πράξεις αυτές.

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

 

Παρακαλώ όπως μου χορηγήσετε έγγραφη απάντηση ως προς το α) που διετέθησαν τα εν λόγω αντληθέντα από την γεώτρηση Αγίου Βασιλείου ύδατα, β) αν διετέθησαν για υδρευτικές ανάγκες, γ) αν όχι για ποιες ανάγκες διετέθησαν, δ)ποιοι έκαναν χρήση των υδάτων αυτών και ε)ποιος ήταν υπεύθυνος για τη λειτουργία και διάθεση των εν λόγω υδάτων από την Γεώτρηση Αγίου Βασιλείου την περίοδο από 3-11-2016 έως 15-5-2017.

 

Επιπλέον επειδή η χρήση των υδάτων αυτών πέραν από τις ανάγκες για τις οποίες έχει προβλεφθεί να διατίθενται αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα, όπως επίσης συνεπάγεται και ποινικές ευθύνες για την υποβάθμιση του περιβάλλοντος την οποία προκάλεσαν, παρακαλώ όπως με ενημερώσετε για το αν έχει κινηθεί κάποια πειθαρχική διαδικασία για την αναζήτηση υπαιτίων υπαλλήλων, άλλως να με ενημερώσετε για το ποιος είναι ο κατά νόμο υπεύθυνος για τις συγκεκριμένες ενέργειες λειτουργίας της γεώτρησης.

 

Χρυσάνθιο, 5-7-2017

 

Ο Αιτών

 

 
© Copyright 2011 - 2020 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου