Loading...

Κατηγορίες

Τρίτη 24 Μάρ 2020
«Ενίσχυση δημοτικών δομών κοινωνικής πολιτικής & αλληλεγγύης- απασχόληση προσωπικού ΟΤΑ και  Νομικών προσώπων κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού
Κλίκ για μεγέθυνση
 
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ.
ΤΜΗΜΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Αίγιο 23 Μαρτίου 2020

«Ενίσχυση δημοτικών δομών κοινωνικής πολιτικής & αλληλεγγύης-
απασχόληση προσωπικού ΟΤΑ και  Νομικών προσώπων κατά τη διάρκεια λήψης μέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού – e-mail:[email protected] COVID 19

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 276
Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας
Έχοντας υπόψη:
Α. Tις γενικές διατάξεις περί Υπηρεσιών των ΟΤΑ :
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. 87 τ. Α΄/07-06-2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 ΦΕΚ 114 τ. Α΄/8-6-2006 «Κύρωση
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
3. Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Αιγιαλείας .

Β. Τις ειδικές διατάξεις περί του COVID-19 :

1. Την υπ’ αριθ. 1α/ΓΠ.οικ. 16838 «Επιβολή του µέτρου της προσωρινής
απαγόρευσης λειτουργίας των βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών µμονάδων, ανωτάτων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, κέντρων ξένων γλωσσών, φροντιστηρίων και πάσης φύσεως εκπαι-δευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων, δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας για το χρονικό διάστηκα από 11.3.2020 έως και 24.3.2020» (ΦΕΚ 783/Β΄/10- 2-2020)
2. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 1α/Γ.Π.οικ. 16393/9-3-2020 εγκύκλιο του Υπουρ-
γείου Υγείας µε θέµα ΘΕΜΑ: «Μέτρα προστασίας της δημόσιας Υγείας µέσω πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους εργασίας».
3. Την Πράξη Νομοθετικού περιεχομένου µε θέμα «Κατεπείγοντα µέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ 55/Α΄/11-3-2020 ) µε ιδιαίτερη αναφορά στην 2 του άρθρου 10. 2
4. Την υπ΄ αριθ. ΙΑ/Φ. 69/108/οικ.7874/12-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών µε θέμα : «επείγοντα µέτρα για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό».
5. Την υπ’ αριθ. 17262/10-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών µε θέμα : « Αναστολή της λειτουργίας των ΚΑΠΗ για τέσσερις (4) εβδομάδες».
6. Την υπ’ αριθ. 23 και µε αριθ. πρωτ. 18659/17-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών µε θέµα : «ενίσχυση δημοτικών δομών κοινωνικής πολιτικής κι αλληλεγγύης – απασχόληση προσωπικού ΟΤΑ και νομικών προσώπων αυτών κατά τη διάρκεια λήψης µέτρων αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού - COVID 19»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1. Κατά τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθ. 23 και µε αρ. πρωτ. 18659/17-03- 2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων για την προστασία του κοινωνικού συνόλου από την διάδοση του ιού COVID-19, αναλαμβάνει από σήμερα 23-3-2020 την παροχή υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης, η υφιστάµενη υπηρεσία κοινωνικής πολιτικής του Δήμου Αιγιαλείας ήτοι το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, στο κτίριο του οποίου έχει διαμορφωθεί σταθμός υποδοχής τηλεφωνικών αιτημάτων και καταγραφής:
α) των κατοίκων του Δήµου που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από τις οικίες τους και αδυνατούν κατά δήλωση τους να εξυπηρετηθούν,
β) των απόρων και οικονοµικά αδυνάτων κατοίκων του Δήµου που δεν µπορούν ή δεν επιτρέπεται να µετακινηθούν από τις οικίες τους και αδυνατούν να εξυπηρετηθούν κατά δήλωση τους για τα θέματα που περιγράφονται στην υπ’ αριθ. 23 και µε αριθ. πρωτ. 18659/17-03-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών :
1. εξυπηρέτηση για θέµατα φαρμακευτικής περίθαλψης και παροχής ειδών πρώτης ανάγκης στους κατοίκους του Δήµου που δεν µπορούν ή δεν επιτρέπεται να µετακινηθούν από τις οικίες τους και αδυνατούν κατά δήλωση τους να εξυπηρετηθούν,
2. δωρεάν προσφορά φαρμακευτικής περίθαλψης και ειδών πρώτης ανάγκης στους άπορους και οικονομικά αδύνατους κατοίκους του Δήµου που δεν µπορούν ή δεν επιτρέπεται να µμετακινηθούν από τις οικίες τους και αδυνατούν να εξυπηρετηθούν, κατά δήλωση τους και κατόπιν διαπίστωσης των προϋποθέσεων
3. συνδρομή στις υγειονομικές υπηρεσίες που επιχειρούν εντός των ορίων του Δήµου, ανάλογα µε τις οδηγίες τους.
4. διεκπεραίωση αιτημάτων των κατοίκων των περ. α & β για παραλαβή αιτήσεων – παράδοση πιστοποιητικών και τα πάσης φύσεως πιστοποιητικά που εκδίδονται µέσω ΚΕΠ, σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας
5. κάθε άλλη εργασία συναφής µε ληφθέντα µέτρα για την αποτροπή διάδοσης του ιού COVID-19.

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες µπορούν για την εξυπηρέτησή τους:
Να επικοινωνούν στα τηλέφωνα: 26910-26136 και 26910-23658.
Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://10.161.36.64/en/node/34189,
Στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]

Όσοι λοιπόν ανήκουν σε κάποια από τις προαναφερόμενες κατηγορίες συμπολιτών μας καλούνται να επικοινωνήσουν και να εγγραφούν στην ειδική πλατφόρμα δηλώνοντας: Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση κατοικίας, Τηλέφωνα επικοινωνίας, Ηλικία και το λόγο που δεν μπορούν μετακινηθούν από τις κατοικίες τους (δηλαδή ηλικιωμένοι, ΑμεΑ, χρόνιοι πάσχοντες υπό χρόνια θεραπεία για νοσήματα που απειλούνται από τον κορωνοϊό, όπως καρδιοπαθείς, πνευμονοπαθείς, διαβητικοί, ανοσοσοκατασταλμένοι).

Η Δομή θα λειτουργήσει:
α. Με το προσωπικό του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Αιγιαλείας
β.-Με το προσωπικό του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ- ΠΑΙΔΕΙΑ – ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ»
γ.-Με το προσωπικό της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙ-ΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α) – ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
Κατά την εκτέλεση ορισμένων εκ των ανωτέρω καθηκόντων του, το προσωπικό των υπηρεσιών που θα συνδράμουν στην λειτουργία του προγράμματος, φέρει υποχρεωτικά όλα τα μέσα ατομικής προστασίας που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις συστάσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας ( ΕΟΥ ).
Για την προμήθεια από το ελεύθερο εμπόριο κάθε απαραίτητου είδους ή υπηρεσίας, ο Προϊστάμενος του Τμήματος, που λειτουργεί η Δομή, θα επικοινωνεί µε το Τμήμα Προμηθειών του Δήμου, το οποίο οφείλει αμελλητί να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προμήθειας ή και υπηρεσίας σύμφωνα µε τις διατάξεις της περ. γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης), χωρίς την έγκριση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.
Οι τηλεφωνικοί αριθμοί, οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις (e-mail) επικοινωνίας µε τις υπηρεσίες/δομές που συστήνονται µε την παρούσα απόφαση, γνωστοποιούνται στους πολίτες, µε ευθύνη του γραφείου τύπου του Δήμου, µε κάθε πρόσφορο μέσο (ανακοινώσεις σε τοπικά ΜΜΕ, κοινωνικά δίκτυα, ιστοσελίδα Δήμου, ενημερωτικά φυλλάδια κ.α.).

Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας

Δημήτριος Καλογερόπουλος


Πίνακας παραληπτών :

1)Δημήτριο Καλαμίδα αντιδήμαρχο
2)Μαρία Σταυροπούλου αντιδήμαρχο
3)Νικόλαο Καραΐσκο–αντιδήμαρχο
4) βασιλική Ψυχράμη – αντιδήμαρχο
5)Παναγιώτη Μαρινόπουλο- αντιδήμαρχο
6)Ευστρ. Βαρδάκη - αντιδήμαρχο
4) Γεν. Γραμματέα Δήμου Αιγιαλείας κ. Γ. Ρούσσο
5) Αυτοτελές τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου
Αιγιαλείας ( Αράτου 67 –Τ.Κ. 25100 ΑΙΓΙΟ)
6)Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «πολιτισμός- παιδεία – αθλητισμός και κοινωνική
προστασία του Δήμου Αιγιαλείας» ( Ν. Πλαστήρα 11 Τ.Κ. 25100
7)Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αιγιαλείας (ΔΗΚΕΠΑ- ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ
( Ν. Πλαστήρα 19 Τ.Κ. 25100 ΑΙΓΙΟ)
8)Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
9)Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
10)Δ/νση Προγραμματισμού Οργάνωσης- Πληρ/κής & Τοπ. Ανάπτυξης
11)Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
12)Δ/νση Καθαριότητας
13) Δ/νση Δόμησης
14) Γραφεία Δημοτικών Ενοτήτων : Αιγείρας – Ακράτας- Συμπολιτείας-
Ερινεού.
15)ΚΕΠ Αιγίου και Δημοτικών Ενοτήτων
 
© Copyright 2011 - 2021 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου