Loading...

Κατηγορίες

Παρασκευή 26 Ιούν 2020
Πρόσκληση για ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας δια ζώσης (κεκλεισμένων των θυρών) στις είκοσι εννέα (29) Ιουνίου 2020, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 20:00΄
Κλίκ για μεγέθυνση

                                                                                  

       Αίγιο  25 Ιουνίου 2020

 

          Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/τ.Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτο-διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικρά-της», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133/τ.Α/19.07. 2018) «Πρόγραμμα ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» και συμπληρώ-θηκε με την παρ.1 του άρθρου 184 του Ν. 4635/ 2019 (ΦΕΚ 167/τ. Α΄/ 30.10.2019) «Ρύθμιση θεμάτων σύγκλησης δημοτικών και περιφερειακών συμβουλίων, του  άρθρου 10  της ΠΡΑΞΗΣ  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕ-ΧΟΜΕΝΟΥ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνε-πειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιο-ρισμού της διάδοσής του» (ΦΕΚ/55/11-3-2020), οι συνεδριάσεις πραγμα-τοποιούνται με κάθε  πρόσφορο τηλεπικοινωνιακό μέσο και στην περίπτωση της δια ζώσης σύγκλησης των συμβουλίων, οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών, καθώς και του υπ’ αριθ. πρωτ. 18318/13-3-2020 εγγράφου της Δ/νσης Οργάνωσης και Λειτουρ-γίας Τ.Α. της Γεν. Δ/νσης Αποκέντρωσης & Τ.Α. της Γενικής  Γραμ-ματείας Εσωτερικών και οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών, σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας δια ζώσης (κεκλεισμένων των θυρών), στην αριστερή αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Αιγίου «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ»  στις είκοσι εννέα (29) Ιουνίου 2020, ημέρα  Δευτέρα και από ώρα 20:00΄, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχτεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα.

 

                            ΘΕΜΑΤΑ    ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ   ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Στο αίτημα των είκοσι επτά (27) εργαζομένων (στην καθαριότητα, φύλαξη, σίτιση, κ.λ.π υπηρεσίες) του Γενικού Νοσοκομείου Αιγίου, σχετικά με συμπαράσταση στον δίκαιο αγώνα για την διατήρηση των θέσεων εργασίας των.
 2. Κήρυξη του Δήμου Αιγιαλείας σε κατάσταση έκτακτης κλιματικής και περιβαλλοντικής ανάγκης.
 3. Αποδοχή της υπ. αριθμ.30520/21-05-2020 (ΑΔΑ: 64ΧΒ46 ΜΤΛ6-9Υ8) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών περί έκτακτης επιχορήγησης των Δήμων της χώρας από των λογαριασμό με τίτλο «Κάλυψη των πάσης φύσεως αναγκών των ΟΤΑ ΚΛΠ.» προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID-19.
 4. Έγκριση της όγδοης (8ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας, οικονομικού έτους 2020.
 5. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων του Δήμου Αιγιαλείας για το πρώτο (1ο) τρίμηνο οικονομικού έτους 2020.
 6. Έγκριση χάρτας εθελοντισμού Δήμου Αιγιαλείας.
 7. Επανασύσταση Δημοτικής Αστυνομίας και καθορισμός αρμοδιοτήτων αυτής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4325/2015 και του Ν.3731/2008 αντίστοιχα.
 8. Λήψη μέτρων στήριξης δημοτών και επιχειρήσεων του Δήμου Αιγιαλείας στο πλαίσιο αντιμετώπισης των συνεπειών του κορωνοϊού COVID-19.
 9. Τροποποίηση της αριθ. 496/2019 απόφασης του Δ.Σ. περί Καθορισμού του τέλους παραχώρησης της χρήσης αιγιαλού (άρθρο 13 του Ν.2971/2001 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 του Ν. 4467/17 στα διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας για τα έτη 2020, 2021 & 2022 ( σχετ. απόφ. Οικονομ. Επιτρ. 216/20)
 10. Τροποποίηση της αριθ. 503/2019 απόφασης του Δ.Σ. περί Καθορισμού τελών χρήσεως πεζοδρομίων – πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων στα διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2020 ( σχετ. απόφ. Οικονομ. Επ. 217/20).
 11. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Δήμου Αιγιαλείας για την υλοποίηση της δράσης «Ενίσχυση της λειτουργίας των κοινωνικών δομών των Δήμων και των Ιερών Μητροπόλεων » με τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης για την έμπρακτη στήριξη των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, οι οποίοι έχουν πληγεί  λόγω των συνεπειών που βιώνουν από τη διασπορά και τη διάδοση του κορωνοΐού SARS-COV-2 (COVID-19), τον ορισμό εκπροσώπου του Δήμου για την κοινή επιτροπή παρακολούθησης & τον ορισμό γραμματέα της κοινής επιτροπής  παρακολούθησης.
 12. Έγκριση υποβολής αιτήματος εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ένταξη στο Πρόγραμμα «Εκπόνηση Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων-ΤΠΣ» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Αιγιαλείας.
 13. Αποδοχή ένταξης πράξης του Δήμου Αιγιαλείας στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης VIII «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας».
 14. Έγκριση ή μη εξωδικαστικού συμβιβασμού με την εταιρεία ΠΕΡΜΕ Περιβαλλοντική Μεταφορική Α.Ε. κατ’ άρθρο 214 Α του Κ.Πολ.Δ».
 15. Έγκριση κανονισμού άρδευσης Δ.Ε.Υ.Α Αιγιαλείας (σχετ. αποφ. ΔΕΥΑ.Α. αριθ.112/2019).
 16. Έγκριση απ’ ευθείας ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης για την προμήθεια ειδών ιχθυοπωλείου για τις ανάγκες των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Αιγιαλείας κατόπιν διαπραγμάτευσης (σχετ. αριθ.101/2020 απόφαση Δ.Σ.).
 17. Έγκριση προσφυγής στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης, έγκρισης γνωμοδότησης επιτροπής διαγωνισμών και απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Ετήσια αναβάθμιση εφαρμογών του Δήμου Αιγιαλείας (RELEASE) & μηχανογραφική υποστήριξη χρηστών»..
 18. Τροποποίηση της υπ’ αριθ.25/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Αιγιαλείας, περί συγκρότησης επιτροπών παραλαβής προμηθειών για το έτος 2020.
 19. Παραχώρηση χρήσης κτιρίου του 2ου Γυμνασίου Αιγίου, στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών «PALSO», για τη διεξαγωγή εξετάσεων γλωσσομάθειας ESB.
 20. Εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου (πλατείας) εκτός προβολής καταστημάτων Υ.Ε με δημοπρασία, στην Κοινότητα Λόγγου της Δ.Ε. Συμπολιτείας του Δήμου Αιγιαλείας.
 21. Ονοματοθεσία πλατείας Κοινότητας Κούμαρη της Δ.Ε. Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας.

                                                                                Ο Πρόεδρος του

                                                                                      Δ.Σ.  Αιγιαλείας

                                       

                                                                                        

                                                                                           Γεώργιος Ντίνος

 
© Copyright 2011 - 2021 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου