Loading...

Κατηγορίες

Παρασκευή 14 Οκτ 2016
Συνεδριάζει το   Δημοτικό   Συμβούλιο    Αιγιαλείας την  Τετάρτη  19  Οκτω-βρίου 2016
Κλίκ για μεγέθυνση

 

 

 

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αιγιαλείας στην αίθουσα του Πολιτι-στικού Κέντρου «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ» της Δ..K.Αιγίου (παληό Νοσοκομείο) στις δέκα εννέα (19) του μηνός Οκτωβρίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00΄, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάτα-ξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Αποδοχή πίστωσης από το ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ποσού 166.875,00€ από «5η,6η,7η τακτική επιχορήγηση 2016 για υλοποίηση έργων και επενδυτι-κών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ)».

2. Αποδοχή πίστωσης από το ΥΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ποσού 96.100,00€ για «Επισκευή και Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων έτους 2016».

3. Έγκριση δέκατης (10ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλεί-ας οικονομικού έτους 2016.

4. Αποδοχή απόφασης ένταξης της πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αιγιαλείας» με κωδικό ΟΠΣ5002003 στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020, και έγκριση υλοποίησης του έργου με ίδια μέσα.

5. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Αιγιαλείας ,για το 2ο Τρίμηνο έτους 2016.

 

 

 

6. Καθορισμός κωδικών δαπανών δεκτικών χρηματικών ενταλμάτων προ-πληρωμής.

7. Έγκριση της υπ’αριθ.179/2016 απόφασης του Διοικ.Σ/λίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α), που αφορά την έ-γκριση των οικονομικών καταστάσεων έτους 2015.

8. Καθορισμός του τέλους παραχώρησης της χρήσης αιγιαλού (άρθρο 13 του Ν. 2971/2001) στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2017.

9. Καθορισμός του τέλους άρδευσης του στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αι-γιαλείας για το έτος 2017.

10. Καθορισμός τιμής χρήσης βυτιοφόρου στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2017.

11. Καθορισμός Τέλους καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89) στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2017.

12. Καθαρισμός Δικαιώματος Εμπορίας Ποσίμων Υδάτων (άρθρο 12, άρθρο 2 Ν. 1080/80, άρθρο 23 του Ν. 4255/14) στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας έτους 2017.

13. Καθορισμός τιμής χρήσης καλαθοφόρου στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας έτους 2017.

14. Καθορισμός του συντελεστή για την επιβολή τέλους ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 Ν. 2130/93) στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας για το έτους 2017.

15. Καθαρισμός τελών βοσκής (άρθρο 5 ΒΔ 24/9-20/1958, άρθρο 31 Ν.Δ. 4260/62) στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2017.

16. Καθορισμός του τέλους διαφήμισης (άρθρο 5 Ν. 1900/90) στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2017.

17. Καθορισμός των τελών χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοι-νοχρήστων χώρων στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2017.

18. Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων από εμποροπανηγύρεις, παζάρια και λαϊκές αγορές (άρθρο 19 ΒΔ 24/9-20/10/1958) στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2017.

19. Καθορισμός των Δικαιωμάτων Χρήσης Υπηρεσίας Νεκροταφείων στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας έτους 2017.

20. Καθορισμός του τέλους διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν. 1080/80, άρθρο 27 παρ. 10 Ν. 2130/93, παρ. 1 του άρθρου 23 του N. 3756/09), στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας έτους 2017.

21. Καθορισμός του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων δια-σκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστημάτων στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας έτους 2017.

22. Επιβολή Φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (Ν. 1080/80 άρθρο 10) και καθορισμός συντελεστών στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2017.

23. Καθορισμός αρδευτικής χειμερινής περιόδου (2016-2017) στις Τ.Κ. Α-μπελοκήπων, Αιγών & Χρυσανθίου του Δήμου Αιγιαλείας & αριθμό θέ-σεων υδρονομέων.

 

 

24. Έγκριση υπεκμίσθωσης του ακινήτου του Αδελφάτου του Γατείου Κληρ/τος με μισθώτρια την κα Κατσαρέλη Πηνελόπη στον υπομισθωτή κ. Άγγελο Χρήστου του Βασιλείου.

25. Έγκριση πρακτικού του Αδελφάτου του Γατείου Κληρ/τος, μετά την απο-σφράγιση των προσφορών για την εκμίσθωση των εννέα ισογείων και ε-νός υπογείου ακινήτων του κληροδοτήματος.

26. Έγκριση του προϋπολογισμού του Γατείου Κληροδοτήματος οικον.έτους 2017.

27. Καθορισμός χρηματικού ποσού γαμήλιου βοηθήματος σε δεκαπέντε (15) άπορες νεανίδες από το ΓΑΤΕΙΟ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ για το έτος 2017.

28. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ-ΔΙΟ ΑΙΓΙΟΥ».

29. Έγκριση Παράτασης Εργασιών του έργου «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων του Δ.Δ. Βαλιμιτίκων».

30. Eγκριση 4ης παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Αιγείρας».

31. Eγκριση 4ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡ-ΦΩΣΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΘΕΣΗΣ ΘΕΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ 29ης ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ, ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΥΡΟΒΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑ-ΛΕΙΑΣ».

32. Έγκριση της αναγκαιότητας για μετατόπιση ενός (1) στύλου στην T.K. Ζαρούχλας.

33. Έγκριση της αναγκαιότητας της τοποθέτησης δύο (2) στύλων μετά Φ.Σ. στην Δ.Κ. Αιγίου.

34. Έγκριση της αναγκαιότητας της τοποθέτησης παροχής ΦΟΠ στην Τ.Κ. Ελίκης της Δ.Ε. Διακοπτού.

35. Παραχώρηση χρήσης αυτοκινήτου στην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Αιγιαλείας (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α) για χρήση στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι».

36. Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Ακαταλληλότητας Οχη-μάτων του Δήμου Αιγιαλείας

37. Ορισμός εκπροσώπου του Δ. Αιγιαλείας ως μέλους Επιτροπής ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής.

38. Ορισμός επιτροπής ελέγχου τήρησης των όρων λειτουργίας των παιδότο-πων.

39. Στην υπ’ αριθ.135/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας, περί αποκατάστασης φθορών πεζοδρομίων από εργασίες του ΟΤΕ επί της οδού Κλεομένους Οικονόμου της Δημοτικής Κοινότητας Αι-γίου Δήμου Αιγιαλείας.

40. Στην υπ’ αριθ.136/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας, περί αναγκαιότητας μίσθωσης ενός οικοπέδου μεταξύ των οι-κοδομικών τετραγώνων που περικλείονται οι οδοί Παναγιωτοπούλων-Ανδρονοπούλου-Κλ.Οικονόμου και Βασ.Κωνσταντίνου της Δημοτικής Κοινότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, για δημιουργία χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων

 

 

 

 

 

41. Στην υπ’ αριθ.137/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας, περί αναγκαιότητας μίσθωσης ενός οικοπέδου μεταξύ των οι-κοδομικών τετραγώνων που περικλείονται οι οδοί: Κλ. Οικονόμου- Βασ. Κωνσταντίνου- Ελίκης- Αιγιαλέως και Ρήγα Φεραίου, της Δημοτικής Κοι-νότητας Αιγίου Δήμου Αιγιαλείας, για δημιουργία χώρου στάθμευσης αυ-τοκινήτων .

42. Στην υπ’ αριθ.142/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας, περί έγκρισης τοποθέτησης καμπίνας Γ2 από τον ΟΤΕ Α.Ε. Τεχνική Εταιρεία Νοτίου Ελλάδος, στα πλαίσια κατασκευής του έργου NGA AK ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ ΚΚ207, στην Δ.Κ. Ροδοδάφνης Δήμου Αιγια-λείας.

43. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για αντιμετώπιση εξόδων εορτασμού της Εθνικής Επετείου της «28ης Οκτωβρίου 1940».

 

 
© Copyright 2011 - 2019 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου