Loading...

Κατηγορίες

Πέμπτη 15 Δεκ 2016
Η τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας για τα τέλη ύδρευσης άρδευσης   χρήσης 2016  και  2017 στην τακτική  Συνεδρίαση  του Δημοτικού  Συμβουλίου   Αιγιαλείας
Κλίκ για μεγέθυνση

 

 

Τακτική συνεδρίαση του Δ.Σ. θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Πολιτι-στικού Κέντρου «ΑΛΕΚΟΣ ΜΕΓΑΡΗΣ» της Δ..K.Αιγίου (παληό Νοσοκομείο) στις δεκαεννέα (19) του μηνός Δεκεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:30΄, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της Ημερήσιας Διάτα-ξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

1. Αποδοχή πίστωσης από ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ποσού 111.250,00€ από «11η & 12η τακτική επιχορήγηση 2016 για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ)».

2. Αποδοχή πίστωσης από ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ποσού 1.250.324,52€ για την «ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 27 ΤΟΥ Ν. 3756/09».

3. Αποδοχή πίστωσης από Υπ. Εργασίας- Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρό-νοιας Ο.Α.Ε.Δ ποσού 17.150,00€ για την «ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΠΡΟ-ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΛΑΕΚ) ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2011».

4. Έγκριση δέκατης τρίτης (13ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Αι-γιαλείας οικονομικού έτους 2016.

5. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 542/16 απόφαση του Δ.Σ. περί καθορισμού των τελών χρήσεως πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων στα διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2017, ως προς τον καθορισμό τέλους στην οδό Ζ. Πηγής της Δ.Κ. Αιγίου.

6. Καθορισμός δικαιώματος χρήσης των αιθουσών των δημοτικών κτιρίων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Αιγιαλείας, πλην της Δ.Κ. Αιγίου.

7. Έγκριση τροποποίησης της υπ’ αριθ. 480/16 απόφασης του Δ.Σ. Αιγιαλεί-ας σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας χρήσης 2016 για τις εδαφικές περιφέρειες των Δ.Ε. Ερινεού- Συμπολιτείας – Δια-κοπτού – Ακράτας και Αιγείρας (σχετ. Αποφ. ΔΕΥΑ αριθ.46/16)

8. Έγκριση της υπ’ αριθ. 38/2016 απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Αιγια-λείας σχετικά με την τιμολογιακή πολιτική ύδρευσης-αποχέτευσης έτους 2017.

9. Συμπλήρωση της υπ’ αριθ.272/2016 αποφ. Δ.Σ. σχετικά με καθιέρωση της «26ης Ιανουαρίου 1821» ως ημέρα Τοπικής Εθνικής εορτής για τον Δήμο Αιγιαλείας του Ν. Αχαΐας.

10. Έγκριση έκτης (6ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία του Δήμου Αιγιαλείας» οικον. έτους 2016.

11. Έγκριση της υπ’ αριθ. 159/2016 απόφασης του 2015 του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία του Δήμου Αιγιαλείας» περί τροποποίησης – συμπλήρωσης του Ο.Ε.Υ. του παραπάνω Ν.Π.Δ.Δ

12. Έγκριση Απολογισμού οικον. έτους 2015 του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυ-μία «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία του Δήμου Αιγιαλείας»

13. Έγκριση προϋπολογισμού και πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελε-σμάτων οικον. έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία του Δήμου Αιγιαλείας»

14. Λήψη απόφασης έγκρισης του ετήσιου Προγράμματος Δράσης της

Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αιγιαλείας (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α) για το

έτος 2017.

15. Έγκριση προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 της κοινωφελούς επιχείρη-σης του Δήμου Αιγιαλείας με την επωνυμία: «Δημοτική Κοινωφελής Ε-πιχείρηση Αιγιαλείας» με διακριτικό τίτλο (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α).

16. Έγκριση προϋπολογισμού και πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτε-λεσμάτων οικον. έτους 2017 του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αιγιαλείας ».

17. Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεολυτικού δανείου αναχρηματοδότη-σης ήδη συναφθέντων δανείων του Δήμου Αιγιαλείας Ν. Αχαΐας με το Τ.Π και Δανείων, σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 81 του Ν. 4316/2014».

18. Έγκριση ανατροπής (αποδέσμευσης) ποσών Προτάσεων Ανάληψης Υπο-χρεώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου Αιγιαλείας οικ. έτους 2016

19. Εκλογή – επιλογή υδρονομέων για την χειμερινή περίοδο έτους 2016 – 2-017 στις Τ.Κ. Αιγών, Αμπελοκήπων & Χρυσανθίου της Δ.Ε. Αιγείρας του Δήμου Αιγιαλείας

20. Έγκριση ενεργειών για την τουριστική προβολή του Δήμου Αιγιαλείας και εξειδίκευση της πίστωσης που είχε διατεθεί αναλυτικά ανά κατηγορία δα-πάνης.

21. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 612/2016 απόφασης του Δ.Σ. περί Συγκρότη-σης Επιτροπής Παραλαβής του έργου «Επισκευή τμήματος της στέγης Γατείου Κληροδοτήματος».

22. Έγκριση αναγκαιότητας, μελέτης και καθορισμού του τρόπου εκτέλεσης για τη διενέργεια προμήθειας τροφίμων, ειδών παντοπωλείου, ειδών οπω-ροπωλείου, ελαιολάδου, ψαριών, ειδών αρτοποιείου και ειδών κρεοπωλεί-ου για τους παιδικούς σταθμούς, τα ΚΑΠΗ και τα συσσίτια σε άπορους μαθητές της Α΄ θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης και για τα γεύματα αγά-πης του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2017.

23. Λήψη απόφασης για οικονομική βοήθεια σε οικονομικά αδύναμους δημό-τες

24. Στην υπ’ αριθ.145/2016 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας, περί τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου Βαλιμιτίκων Δήμου Αιγιαλείας, μετά από την με αριθ.606/2013 Απόφαση του Διοικη-τικού Πρωτοδικείου Πατρών στην ιδιοκτησία των κ. Ρομφαίας χας Κων-σταντίνου Νικολακόπουλου κ.λ.π.

25. Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Εργασιών του έργου: «BEΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ KEΡΝΙΤΣΑ, ΛΟΦΟΥ ΚΑΙ ΚΑ-ΛΥΒΙΤΙ».

26. Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Εργασιών του έργου: «ΑΝΟΡΥΞΗ Υ-ΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Δ.Κ. ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ Δ.Ε. ΣΥΜΠΟΛΙ-ΤΕΙΑΣ».

27. Έγκριση Παράτασης Προθεσμίας Εργασιών του έργου: «Ασφαλ- τόστρω-ση δρόμου που συνδέει το Δ.Δ. Καθολικού με τον οικισμό Κάστρου της έδρας του Δήμου Διακοπτού»

28. Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 3ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Βελτίωση & Επισκευή Ύδρευσης Δικτύου Ύ-δρευσης Κερνίτσας Λόφου & Καλυβίτη ».

29. Έγκριση 1ου τακτοποιητικού-Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ.Ε. ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ».

30. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «ΑΝΟΡΥΞΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ Δ.Κ. ΡΟΔΟΔΑΦΝΗΣ Δ.Ε. ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ».

31. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Επι-σκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Ερινεού»

32. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΜΙΚΡΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΈΡΓΑ Δ. ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ».

33. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : «Κατασκευή εξωτερικών δικτύων ύδρευσης Δήμου Αιγείρας».

34. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Αιγιαλείας για την συγκρότηση από την Γεν. Δ/νση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Αποκε-ντρωμένης Δ/σης Πελοποννήσου, Δ. Ελλάδος και Ιονίου επιτροπών της παρ. 4 του Π.Δ. 236/84 (ΦΕΚ 95/Α/84)

35. Έγκριση αναγκαιότητας, μελέτης, προϋπολογισμού και τρόπου εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Αιγείρας – Ακράτας- Δια-κοπτού- Συμπολιτείας – Ερινεού».

36. Έγκριση πρακτικού επιτροπής καταστροφής άχρηστου υλικού του Δήμου Αιγιαλείας (άρθρο 199 του Ν. 3463/06)

37. Έγκριση αναγκαιότητας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου (Ξενώνα) στην Τ.Κ. Αγ. Βαρβάρας, Δ.Ε. Ακράτας, με δημοπρασία.

38. Απ’ ευθείας εκμίσθωση ακινήτου με ένδειξη (06) του ΓΑΤΕΙΟΥ Κληρο-δοτήματος.

39. Έγκριση προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 του Ιδρύματος με την επω-νυμία «ΙΔΡΥΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΑΤΟΥ»

40. Παραχώρηση ή μη αίθουσας στην Τ.Κ. Σελιανιτίκων της Δ.Ε. Συμπολι-τείας για τη δημιουργία Περιφερειακής Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

41. Αποδοχή ή μη πρότασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορο-λογικών Διαφορών που αφορά προσφυγή κ. Γκότση Γεωργίου του Βασι-λείου (σχετ. αριθ. 1/2016 απόφ. Ε.Σ.Φ.Δ.)

42. Αποδοχή ή μη πρότασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορο-λογικών Διαφορών που αφορά προσφυγή κ. Λινάρδου Άγγελου του Πα-ναγιώτη (σχετ. αριθ. 5/2016 απόφ. Ε.Σ.Φ.Δ.).

43. Αποδοχή ή μη πρότασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορο-λογικών Διαφορών που αφορά προσφυγή κ. Παπακανέλου Γεωργίου του Ανδρέα (σχετ. αριθ. 6/2016 απόφ. Ε.Σ.Φ.Δ.).

44. Αποδοχή ή μη πρότασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορο-λογικών Διαφορών που αφορά προσφυγή των κ.κ.: α) Κατσιμπίρη Γεωρ-γίου του Σωτηρίου, β)Βαρδάκη Ευστρατίου του Χρήστου και γ)Γκότση Γεωργίου του Βασιλείου (σχετ. αριθ. /2016 απόφ. Ε.Σ.Φ.Δ.).

45. Αποδοχή ή μη πρότασης της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορο-λογικών Διαφορών που αφορά προσφυγή κ. Αλεξίου Διονυσίου του Ιωάν-νη (σχετ. αριθ. /2016 απόφ. Ε.Σ.Φ.Δ.).

46. Αλλαγή θέσης επαγγελματία πωλητή Λαϊκής Αγοράς

47. Στην αίτηση της εταιρείας «Β. Μελισσουργός -Α.Ταπακαράκης Ο.Ε.» για διαγραφή τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων έτους 2012.

48. Διαγραφή παγίων ύδρευσης από το έτος 2009 μέχρι 2016 του κ.Δαδιώτη Πέτρου του Δημητρίου.

49. Διαγραφή χρεώσεων τέλους ακίνητης περιουσίας (Τ.Α.Π) σε υπόχρεους της Δημοτικής Ενότητας Αιγίου.

50. Διαγραφή χρεώσεων ΤΑΠ έτους 2016 της κας Σπανού Κυριακής του Πα-ναγιώτη.

51. Διαγραφή χρεώσεων ΤΑΠ ετών 2004-2016 του κ.Μιλτιάδη Φειδάκη του Χρήστου.

52. Διαγραφές οφειλών τελών ύδρευσης από βεβαιωτικούς καταλόγους της Δ.Ε. Ακράτας.

53. Διαγραφή ποσού από την καρτέλα οφειλών του κ. Αντωνίου Λουκόπου-λου.

54. Διαγραφή προστίμου λόγω μη ύπαρξης αδείας κοινοχρήστου χώρου του κ. Xhafa Panajot.

 

Ο πρόεδρος του Δ.Σ.

 

Γεώργιος Ντίνος

 

 

 

 

 

 

 

 
© Copyright 2011 - 2019 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου