Loading...

Κατηγορίες

Κυριακή 02 Οκτ 2011
Συνεδριάζει το  Δημοτικό  Συμβούλιο               Αιγιαλείας.
Κλίκ για μεγέθυνση

 

 

Αναβάλλεται η συνεδρίσαη της 5ης Οκτωβρίου 2011 για την 10η  Οκτωβρίου ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.30΄ για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και σε όσα ήθελε δεχθεί εκτός αυτής, αφού τα κρίνει ως κατεπείγοντα:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :

 

1. Έγκριση τέταρτης (4ης) αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού οικον. έτους 2011.

2. ΄Εγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγιαλείας για λήψη δανεί-ου.

3. Έγκριση των όρων Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Αιγιαλείας και Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Αιγίου και αποδοχή πίστωσης 150.000,00€ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για το έργο : «Αντικα-τάσταση και Επέκταση δικτύου ύδρευσης Α) Δ.Δ. Μαυρικίου, Β) Περιοχής Μυρτιάς Δ. Αιγίου ».

4. Διάλυση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Αιγιαλείας και Περι-φέρειας Δυτικής Ελλάδας και Τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμε-νης Πράξης (ΤΔΠΠ) για την πράξη «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΧΕ-ΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΕΡΙΝΕΟΥ ΕΩΣ ΔΗΜΟ ΑΙΓΕΙΡΑΣ».

5. Διάλυση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ τέως Συνδέσμου Αποχέτευσης Ερινεού-Συμπολιτείας και Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και Τροποποίηση του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης Πράξης (ΤΔΠΠ) για την πράξη « ΕΣΩΤΕΡΙ-ΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ».

6. Συμβιβαστική επίλυση δικαστικής διαφοράς με Ανδρέα Τζουρά.

7. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου « Επισκευή αρδευτικών αυλάκων «Μπουφούσκια» από θέση ΚΟΛΟΚΟΥΡΗ-ΧΑΛΑΣΜΑ».

8. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανά-πλαση τμημάτων οδών & ανακατασκευή δικτύων Ιστορικού Κέντρου Αιγίου».

9. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Επισκευή- ανακατα-σκευή πεζοδρομίων και επικάλυψη αρδευτικών αυλάκων στο Αίγιο και στα Το-πικά Διαμερίσματα του Δήμου Αιγίου».

10. Έγκριση κατασκευής κλειστού αγωγού διάθεσης ομβρίων υδάτων περιοχής ε-ξόδου Σ.Δ.-1 και ανάντη περιοχής Ροκάς.

11. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντι-κατάσταση δικτύου ύδρευσης οικισμού Λαμπινού Δήμου Αιγείρας».

12. Έγκριση πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών στο έργο : «Διαμόρφωση κοινο-χρήστων χώρων του Δ.Δ.Βαλιμιτίκων ».

13. Έγκριση διακοπής εργασιών στο έργο «Κατασκευή δικτύων ύδρευσης Δήμου Αιγείρας».

14. Οριστική παραλαβή μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας του έργου «Κατα-σκευή σχολικού συγκροτήματος στο Δ.Δ.Σελιανιτίκων».

15. Έγκριση επέκτασης δικτύου ύδρευσης στην ιδιοκτησία Ρίζου Δημητρίου στην Τ.Κ. Ελαιώνα (θέση Πιλαλίστρα).

16. Έγκριση επέκτασης δικτύου ύδρευσης στην ιδιοκτησία Υφαντή Βασιλείου στον οικισμό Λόφο Διακοπτού

17. Έγκριση τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων μπροστά από ιδιοκτησία Κωνστα-ντίνου Πλιατσικούρα στην Τ.Κ. Τράπεζας Δ.Ε. Διακοπτού

18. Έγκριση της αναγκαιότητας της ηλεκτροδότησης του προσκυνηταριού της Πα-ναγίας στον οικισμό Μοναστηρίου της Δ.Ε. Αιγείρας με απλή μονοφασική πα-ροχή.

19. Έγκριση αναγκαιότητας της παροχής υπηρεσίας «Συντήρηση και επισκευή κτι-ρίων ακινήτων του Δήμου»

20. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "Επείγουσες παρεμβά-σεις για την αποκατάσταση και προστασία βασικών υποδομών στα πυρόπληκτα Τ.Δ. Σελινούντα και Κουνινάς του Δήμου Αιγίου" .

21. Έγκριση δήλωσης διακοπής εργασιών στο «Επισκευή-ανακατασκευή πεζοδρο-μίων και επικάλυψη αρδευτικών αυλάκων στο Αίγιο και στα Τοπικά Διαμερί-σματα του Δήμου Αιγίου»-Ισόχρονη παράταση.

22. Καθορισμός ποσού ως ετήσιας τακτικής επιχορήγησης, καθώς και ως έκτακτης επιχορήγησης του Δήμου Αιγιαλείας στο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία : «Πολι-τισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας», για το έτος 2011.

23. Λήψη απόφασης για αναλογική εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 21 του Ν. 4002/2011 για μείωση των μισθωμένων ακινήτων από τον Δήμο Αιγιαλείας

24. Οικονομική επιχορήγηση α)Αθλητικών Σωματείων-Συλλόγων & β) Πολιτιστι-κών Συλλόγων του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2011.

25. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για αντιμετώπιση εξόδων εορτασμού της Εθνικής Επετείου της «28ης Οκτωβρίου 1940».

26. Aποδοχή χρηματοδότησης ποσού 7.588,60 από το ΥΠ.ΕΣ. για την «Καταβολή Μισθοδοσίας σε Μετατασσόμενους Υπαλλήλους από ΟΣΕ ΤΡΑΙΝΟΣΕ & ΟΑΣΑ».

27. Αποδοχή πίστωσης από ΥΠ.ΕΣ. ποσού 75.529,14€ από «Πρόστιμα Κ.Ο.Κ. από 2/7/2011 έως 1/9/2011».

28. Στο έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτ.Ελλάδος και Ιονίου (Τμήμα Τοπικής Αυτ/σης & ΝΠΔΔ) περί συμπλήρωσης της αριθ. 259/ 2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με την αλλαγή σκοπού αγοράς ακινήτου ».

29. Έγκριση παραχώρησης δημοτικού χώρου για στέγαση γραφείου της Δημοτικής Κοινωφελής Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχεί-ρηση Αιγιαλείας» (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α).

30. Έγκριση της υπ’αριθ.41/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέ-μα «Εκπόνηση μελέτης ανάπλασης της οδού Μητροπόλεως από οδό Παναγιω-τοπούλων έως την οδό Σολωμού, σε συνδυασμό με την κυκλοφοριακή μελέτη».

31. Έγκριση της υπ’αριθ.68/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέ-μα: « Ανάπτυξη και λειτουργία Ψυχοπαιδαγωγικού Κέντρου Παιδιού στο Δήμο Αιγιαλείας, σε συνεργασία με την Κοινωνική Οργάνωση ΕΔΡΑ-Κοινωνικές συ-νεταιριστικές δραστηριότητες Ευπαθών Ομάδων ».

32. Έγκριση της υπ’αριθ.74/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετι-κά για επαναλειτουργία ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων του Δήμου Αιγια-λείας.

33. Έγκριση της υπ’αριθ.75/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέ-μα «Καθορισμός χώρων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, επί των πλατειών : Αγίας Λαύρας & Βάλφουρ».

34. Έγκριση της υπ’αριθ.76/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέ-μα «Στην αίτηση κ.Βασιλείου Π. Μανιώτη για άρση επιβληθείσης απαλλοτρίω-σης στο οικόπεδό του από το εγκεκριμένο σχέδιο πόλης Βαλιμιτίκων.

35. Έγκριση της υπ’αριθ.77/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με θέ-μα « Στην αίτηση Χρήστου Μαγκλάρα για άρση απαλλοτρίωσης του οικοπέδου του στο Ο.Τ.438 του Σχεδίου Πόλης Ν. Πλαστήρα ».

36. Έγκριση της υπ’αριθ.78/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί Εξέτασης της αριθ.42/2011 απόφασης συμβουλίου Δ.Κ.Αιγίου με θέμα στο αί-τημα ελεύθερων μουσικών για μουσικές εκδηλώσεις στο χώρο των Υψηλών Αλωνίων ».

37. Έγκριση πρακτικών της επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών του πρώ-ην Δήμου Αιγείρας.(Εισήγηση Αντιδημάρχου κ.Βασιλείου Ανδρουτσόπουλου).

38. Στην αίτηση Αγγελοπούλου Ευγενίας για διαγραφή ποσού ως αχρεωστήτως βεβαιωθέντος.

39. Στην αίτηση Μπούρη Θεοδώρου για διαγραφή προστίμου ΚΟΚ.

40. ΄Eκδοση ψηφίσματος για τη λειτουργία του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαί-δευσης (Κ.Π.Ε) Ακράτας.

41. Oρισμός μελών της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Αιγιαλείας.

 

 

Ο πρόεδρος του Δ.Σ.

 

Γεώργιος Φιλιππόπουλος

 

 
© Copyright 2011 - 2020 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου