Loading...

Κατηγορίες

Σάββατο 16 Ιούν 2018
 

ΘΕΜΑΤΑ   ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ  

 

  1. Αποδοχή πίστωσης από ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ποσού 20.011,24 € «Καταβολή μισθωμάτων των σχολ. μονάδων για τη χρονική περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2018 ».
  2. Αποδοχή πίστωσης από ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ποσού 141.750,00€ για «Κάλυψη δαπανών για επισκευή και συντήρηση Σχολικών κτιρίων ».
  3. Αποδοχή πίστωσης από ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ποσού 222.500,00€ για «Κάλυψη δαπανών για έργα και επενδυτικές δραστηριότητες 1η -2η -3η & 4η μηνιαία κατανομή έτους 2018 (πρώην ΣΑΤΑ).
  4. Αποδοχή πίστωσης από ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ποσού 68.925,88€ για το υποέργο «Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων του Δ.Δ. Βαλιμιτίκων.
  5. Έγκριση  όγδοης (8ης) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Αιγιαλείας οικονομικού έτους 2018.

 

 

  1. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Αιγιαλείας για το 1ο Τρίμηνο έτους 2018.
  2. Έγκριση δεύτερης (2ης ) αναμόρφωσης προϋπολογισμού  του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία του Δήμου Αιγιαλείας» οικονομικού έτους 2018.
  3. Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας».
  4. Τροποποίηση της  υπ’ αριθ.514/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, σχετικά με τον καθορισμό τιμής χρήσης βυτιοφόρου στα Διοικητικά όρια του Δήμου Αιγιαλείας για το έτος 2018 (σχετ.αριθ.299/17απόφαση Ο.Ε).

10. Aποδοχή παραίτησης τακτικού μέλους & Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας», ορισμός νέου μέλους και Εκλογή Προέδρου (με φανερή ψηφοφορία), (σχετ η αριθ. 120/2017 απόφαση Δ.Σ. Αιγιαλείας).

11. Αποδοχή παραίτησης τακτικού μέλους & Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης με των επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αιγιαλείας  (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α)», ορισμός νέου μέλους και ορισμός Προέδρου, (σχετ η αριθ. 117/2017 απόφαση Δ.Σ. Αιγιαλείας).

12. Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας ».

13. Τροποποίηση συστατικής πράξης του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αιγιαλείας ».

14. Έγκριση πρόσληψης ενός (1) ατόμου, ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (καλαθοφόρου) με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ) διάρκειας έως δύο (2) μήνες, βάσει του άρθρου 206 του Ν.3584/2007.

15. Κάλυψη οργανικών θέσεων σε Ο.Τ.Α. A΄ βαθμού κατ’ εφαρμογή του άρθρου 82 του Νόμου 4483/2017, από προσωπικό που κατατάχθηκε σε προσωρινούς πίνακες διοριστέων του Α.Σ.Ε.Π. και απασχολήθηκε, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 21 παρ. 4 του ν. 3584/2007.

16. Έγκριση επιχορήγησης Εθελοντικών Ομάδων Πυροπροστασίας.

17. Διάλυση Σύμβασης της μελέτης «Μελέτη Κατασκευής Γέφυρας στον ποταμό Σελινούντα – Οδοποιία».

18. Έγκριση της με αριθμό 81/2018 μελέτης με τίτλο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΜΕΝΤΖΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΔΕ ΑΙΓΕΙΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ» και υποβολή πρότασης/ αίτησης για χρηματοδότηση του έργου - πράξης, στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2014-2020, ΜΕΤΡΟ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ CLLD/LEADER», ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΥΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ», ΔΡΑΣΗ 19.2.4: «ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΙΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ».

 

 

19. Έγκριση μελέτης, προϋπολογισμού και τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας Δήμου Αιγιαλείας» και καθορισμό του τρόπου ανάθεσης.

20. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε) και του 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε) του έργου: «Επισκευή σχολικών κτιρίων Αιγείρας-Ακράτας- Διακοπτού-Συμπολιτείας-Ερινεού ».

21. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Επισκευή-Ανακαίνιση του πρώην ΙΚΑ Αιγίου για χρήση από της υπηρεσίες του Δήμου Αιγιαλείας ».

22. Έγκριση πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρω βία του έργου «Αποκατάσταση παλαιάς πέτρινης τοξωτής γέφυρας και αναβάθμιση παλαιού μονοπατιού που οδηγεί σε αυτή στην Τ.Κ. Παρασκευής Δήμου Αιγιαλείας».

23. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής Συμβατικών Εργασιών του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων Δ.Ε. Αιγίου».

24. Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου «Κατεδαφίσεις επικίνδυνων κατασκευών Δήμου Αιγιαλείας ».

25. Έγκριση αναγκαιότητας παροχής υπηρεσίας «Καθαρισμός κοιτών ρεμάτων χειμάρρων και ποταμών Δήμου Αιγιαλείας ».

26. Έγκριση αναγκαιότητας της τοποθέτησης ενός (1) στύλου μετά Φ.Σ. στην οδό Ρουφογάλη της Τ.Κ.Ακράτας.

27. Έγκριση αναγκαιότητας της τοποθέτησης ενός (1) στύλου μετά Φ.Σ. στην  Τ.Κ. Καμαρών.

28. Έγκριση αναγκαιότητας της τοποθέτησης μιας παροχής ΦΟΠ στην Τ.Κ.Γρηγόρη της Δ.Ε.Συμπολιτείας.

29. Έγκριση αναγκαιότητας μετατόπισης παροχής στην Πλατεία Μαχαίρα-οδός Ζωοδόχου Πηγής της Δ.Ε. Αιγίου.

30. Έγκριση διοικητικής αποβολής για την αυθαίρετη κατάληψη χώρου της κας Αθηνάς Ακαρέπη.

31. Έγκριση διοικητικής αποβολής για την αυθαίρετη κατάληψη  κοινοχρήστων εδαφικών λωρίδων  από τους κ.κ. α) Παπακωνσταντίνου Στράτο και β) Αλεξανδροπούλου Μαρίας, επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως.

32. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας «Υπηρεσία ψηφιοποιημένης καταγραφής του δικτύου οδοφωτισμού του Δήμου Αιγιαλείας ».

33. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας «Τοποθέτηση μικροφωνικών και μεγαφωνικών συσκευών για την ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της εθνικής επετείου «25ης Μαρτίου 1821» στις: α)Δ.Ε. Αιγίου και β)Δ.Ε. Διακοπτού του Δήμου Αιγιαλείας».

34. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας «Τοποθέτηση μικροφωνικών και μεγαφωνικών συσκευών για την ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της εθνικής επετείου «25ης Μαρτίου 1821» στις:α)Δ.Ε Συμπολιτείας και β ΔΕ Ερινεού του Δήμου Αιγιαλείας».

 

 

35. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας «Τοποθέτηση μικροφωνικών και μεγαφωνικών συσκευών για την ηχητική κάλυψη για τον εορτασμό της επετείου της «Μυστικής Συνέλευσης της Βοστίτσας 26-01-2018».

36. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας «Τοποθέτηση μικροφωνικών και μεγαφωνικών συσκευών για την ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων για την εκπομπή εορταστικής μουσικής στο κέντρο της πόλης του Αιγίου του Δ. Αιγιαλείας για τον εορτασμό των Χριστουγέννων- Νέο Έτος και Θεοφανείων».

37. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας :« Μυοκτονία-Απεντόμωση και Απολύμανση κτιρίων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων».

38. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας: «Ενοικίασης δωματίων για την φιλοξενία του κ. Προέδρου της Δημοκρατίας & της ακολουθίας του κατά τον εορτασμό της επετείου της «Μυστικής Συνέλευσης της Βοστίτσας 26-01-1821».

39. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής της υπηρεσίας «Εργασίες καθαρισμού, συντήρησης, ταφή , εκταφή, Δημοτικού Κοιμητηρίου».

40. Στην υπ’ αριθ. 57/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Αιγιαλείας, περί απομάκρυνσης ζαρντινιέρων που βρίσκονται στον κοινόχρηστο χώρο (πεζοδρόμιο) έμπροσθεν του καταστήματος ιδιοκτησίας Λινάρδου Αγγέλου & ΣΙΑ Ο.Ε. στην Τ.Κ. Συλιβαινιωτίκων της Δ.Ε.Ακράτας Δήμου Αιγιαλείας.

41. Στην υπ’ αιρθ.1/2018 απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Αιγιαλείας, περί έγκρισης για την τεχνική υποστήριξη για τη δημιουργία φωτογραφικού αρχείου & βίντεο της Δ.Ε. Ερινεού ποσού 2.000,00€.

42. Στην υπ’ αιρθ.2/2018 απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Αιγιαλείας, περί έγκρισης για την τεχνική υποστήριξη για τη δημιουργία φωτογραφικού αρχείου & βίντεο της Δ.Ε.Συμπολιτείας ποσού 4.100,00€.

43. Στην υπ’ αιρθ.3/2018 απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Αιγιαλείας, περί έγκρισης για την τεχνική υποστήριξη για τη δημιουργία φωτογραφικού αρχείου & βίντεο της Δ.Ε. Αιγίου ποσού 4.500,00€.

44. Στην υπ’ αιρθ.4/2018 απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Αιγιαλείας, περί έγκρισης για την τεχνική υποστήριξη για τη δημιουργία φωτογραφικού αρχείου & βίντεο της Δ.Ε. Διακοπτού ποσού 3.000,00€.

45. Στην υπ’ αιρθ.5/2018 απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Αιγιαλείας, περί έγκρισης για την τεχνική υποστήριξη για τη δημιουργία φωτογραφικού αρχείου & βίντεο της Δ.Ε.Ακράτας ποσού 2.900,00€.

 

 

 

 

 

46. Στην υπ’ αιρθ.6/2018 απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Αιγιαλείας, περί έγκρισης για την τεχνική υποστήριξη για τη δημιουργία φωτογραφικού αρχείου & βίντεο της Δ.Ε. Αιγείρας ποσού 2.000,00€.

47. Στην υπ’ αιρθ.7/2018 απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Αιγιαλείας, περί έγκρισης για την μετάφραση κειμένων, επιμέλεια και επεξεργασία αυτών για την τουριστική πληροφόρηση και ενημέρωση εκδηλώσεων του Δήμου Αιγιαλείας ποσού 9.600,00€.

48. Στην υπ’ αιρθ.8/2018 απόφαση της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Δήμου Αιγιαλείας, περί έγκρισης  για το δημιουργικό, γραφιστική απεικόνιση, συμβουλευτικές καταχώρηση και κατοχύρωση ονόματος ποσού 15.200,00€.

49. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης & διάθεση πίστωσης για την επιστροφή ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού τελών διέλευσης.

50. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης & διάθεση πίστωσης για την επιστροφή ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος τέλους χρήσης βυτίου στην κα Ελένη Δημοπούλου του Βασιλείου.

51. Έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης & διάθεση πίστωσης για την επιστροφή ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος τέλους χρήσης βυτίου στον κ. Προκόπη Κωνσταντίνο του Σωτηρίου.

52. Διαγραφή ποσών τελών ΤΑΠ σε βάρος των α) Παναγιώτα Φωτοπούλου του Νικολάου και  β) Νικολάου Μπριμπίλη.

53. Διαγραφή λανθασμένων χρεώσεων ΤΑΠ σε βάρος φορολογουμένων της Δ.Ε.Συμπολιτείας.

54. Διαγραφή λανθασμένων χρεώσεων τελών Νεκροταφείου σε βάρος φορολογουμένων της Δ.Ε.Συμπολιτείας.

55. Διαγραφή ποσού τέλους άρδευσης σε βάρος κας Βασιλικής Τσούση του Σωτηρίου.

56. Διαγραφή ποσού τέλους Λαϊκής έτους 2014 σε βάρος της κας  Ευφροσύνης Μπούρδου του Γεωργίου.

57. Διαγραφή ποσού τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων επιχείρησης σε βάρος του Πέτρου Βασιλακόπουλου του Ιωάννη.

58. Διαγραφή ποσού & προσαύξηση τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων επιχείρησης σε βάρος της κας Ιωάννας  Κουτσουμπελίτη του Χαραλάμπους.

59. Διαγραφή ποσού 80% προσαυξήσεων διακανονισμού 100 δόσεων έτους 2014 στο όνομα Κυριακόπουλος Θεόδωρος του Νικολάου.

 

 O Πρόεδρος Δ.Σ.                                                

  Δημήτριος  Μπούνιας

 
© Copyright 2011 - 2020 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου