Loading...

Κατηγορίες

Σάββατο 17 Φεβ 2018
Η Εβδομάδα που πέρασε – Η Εβδομάδα που έρχεται
Κλίκ για μεγέθυνση


Ακόμα μια δύσκολη εβδομάδα, με την αρχή της να σηματοδοτούν οι εξελίξεις για το θέμα της «Novartis». Έτσι, επειδή οι Θεσμοί βλέπουν από απόσταση τα πράγματα και θεωρούν ότι το κλίμα με όλα αυτά πυροδοτήθηκε για μία ακόμα φορά, κάτι που πιθανώς να έχει επιπτώσεις στο πρόγραμμα, έκαναν την εμφάνισή τους πολύ νωρίτερα από το αναμενόμενο, φοβούμενοι την εκτροπή.

Ένα βασικό θέμα που συζητήθηκε στα Μ.Μ.Ε. του Σαββατοκύριακου και η ταχέως μειούμενη φοροδοτική ικανότητα των Ελλήνων. Το ποσοστό εμπρόθεσμης πληρωμής του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων διαμορφώθηκε το 2017 στο 67,86% έναντι 68,62% που ήταν το 2016. Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων εμφανίζει τη χαμηλότερη εισπραξιμότητα αφού περίπου ένα στα τρία ευρώ φόρου δεν πληρώνεται εμπρόθεσμα. Προβληματισμένη φυσικά είναι και η Κυβέρνηση, η οποία εξετάζει την καταβολή του φόρου εισοδήματος σε έξη μηνιαίες δόσεις. Επιπλέον ανακοίνωσε μείωση των συντελεστών φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων το 2020, μόνο που αυτό είναι μετά από δύο χρόνια και μεσολαβούν εκλογές.

Δημοσιεύθηκε η με Αρ. Πρ.: Β/7/οικ. 7713/466/12.2.2018 απόφαση του Υπουργείου Εργασίας με τίτλο «Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ’ αρ. οικ.62134/4100/29-12-2017 (Β΄4640) Υπουργικής Απόφασης για την εξειδίκευση των κριτηρίων για τη ρύθμιση οφειλών έως 50.000 € κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν.4469/17»

Σύμφωνα με την παρ.21 του αρ. 15 του ν.4469/2017 «Εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 62) οι Φ.Κ.Α., οι οποίοι στην εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών εκπροσωπούνται από το Κ.Ε.Α.Ο., δύναται να προτείνουν στους οφειλέτες που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του εν λόγω νόμου, λύσεις ρύθμισης ανάλογες με αυτές που αποδέχονται ή αντιπροτείνουν στο πλαίσιο της διαδικασίας του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Με την παρούσα κοινοποιούνται οι διατάξεις της υπ’ αρ. οικ.62134/41100/29-12- 2017 (Β΄4640) Υπουργικής Απόφασης, «Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης έως 50.000 ευρώ κατά την παράγραφο 21 του ν.4469/2017, καθορισμός μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό του ύψους και του αριθμού των δόσεων βάσει αυτών, εξαίρεση οφειλών από τις λύσεις ρύθμισης και ρύθμιση κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή αυτής».

Στην είσπραξη συνολικά 48 δισ. ευρώ από φόρους στοχεύει για το έτος 2018 η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Στο συγκεκριμένο ποσό έχει στοχοθετηθεί η είσπραξη 20 δισ. από άμεσους φόρους και 27 δισ. από έμμεσους φόρους. Σύμφωνα με το στόχο που έχει τεθεί, η ΑΑΔΕ στοχεύει στην είσπραξη 13 δισ. από τη φορολογία εισοδήματος, 3,3 δισ. από φόρο στην περιουσία, 1,7 δισ. άμεσοι φόροι Π.Ο.Ε. και λοιποί άμεσοι φόροι 2,3 δισ. ευρώ. Επιπλέον, η ΑΑΔΕ υπολογίζει ότι θα εισπράξει από έμμεσους φόρους, 16,4 δισ. ευρώ, ΦΠΑ 15,8 δισ. ευρώ, λοιπούς φόρους συναλλαγών 596 εκατ. ευρώ, φόρους κατανάλωσης 9,7 δισ. ευρώ, έμμεσους φόρους Π.Ο.Ε. 851 εκατ. ευρώ και λοιπούς έμμεσους φόρους 392 εκατ. ευρώ.

Με την Αριθ. πρωτ.: οικ.9385/3491 απόφαση του Υπουργείου Εργασίας με θέμα «Σύστημα Διοίκησης με Στόχους – Καθορισμός των Στρατηγικών Στόχων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το έτος 2018», καθορίζονται οι στρατηγικοί στόχοι του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για το έτος 2018 και μεταξύ άλλων η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας τον Αύγουστο του 2018 και η παρακολούθηση για την εφαρμογή των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων σε όλα τα επίπεδα.

Δημοσιεύτηκε η ΠΟΛ. 1023/12.2.2018 εγκύκλιος με θέμα «Διευκρινίσεις σχετικά με τις φορολογικές αποσβέσεις των πάγιων περιουσιακών στοιχείων επιχείρησης που έχουν αποκτηθεί συνεπεία μεταβίβασης αυτής στο πλαίσιο εξυγίανσής της». Σύμφωνα με αυτή:

Με τις συμφωνίες εξυγίανσης- μεταβίβασης επιχείρησης, σύμφωνα με το άρθρο 106θ΄ ΠτωχΚ ως ίσχυε ως την κατάργησή του, οι οποίες επικυρώνονται από τα αρμόδια δικαστήρια, συμφωνείται μεταξύ της υπό εξυγίανσης επιχείρησης και της αποκτώσας επιχείρησης η μεταβίβαση του ενεργητικού όπως θα αποτυπώνεται στο Ισοζύγιο κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής. Ως αντάλλαγμα για τη μεταβίβαση του ενεργητικού συνυπολογιζόμενου και του μεταφερόμενου παθητικού μπορεί να συμφωνείται, πέραν της αποπληρωμής από την αποκτώσα επιχείρηση των υποχρεώσεων που περιλαμβάνονται στο παθητικό και η καταβολή ενός επιπλέον ποσού. Το συνολικό ενεργητικό και η λογιστική του αξία περιγράφεται στην συμφωνία εξυγίανσης. Ειδικότερα ορίζεται ότι κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της ως άνω συναλλαγής συντάσσεται ισοζύγιο το οποίο ελέγχεται και πιστοποιείται από Ορκωτή Ελεγκτή της νέας επιχείρησης στο οποίο θα συμπεριλαμβάνεται το σύνολο των διαφοροποιήσεων που έχουν προκύψει έως την ολοκλήρωση της συναλλαγής, αναφορικά με τα μεταβιβαζόμενα στην αποκτώσα επιχείρηση στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού (Ισοζύγιο μεταβίβασης της υπό εξυγίανση επιχείρησης στην αποκτώσα επιχείρηση που προσαρτάται με ιδιωτικό συμφωνητικό-πρωτόκολλο μεταβίβασης της επιχείρησης).

Κατόπιν όλων των ανωτέρω διευκρινίζεται ότι ως αξία κτήσης των παγίων για τον υπολογισμό των φορολογικών αποσβέσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4172/2013 στην περίπτωση απόκτησης αυτών συνεπεία μεταβίβασης επιχείρησης στο πλαίσιο εξυγίανσής της με βάση τις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα, όπως ίσχυαν πριν τη κατάργησή τους, λαμβάνεται υπόψη η αξία των παγίων όπως αυτή αποτυπώνεται στη συμφωνία εξυγίανσης που επικυρώνεται από το Πτωχευτικό Δικαστήριο. Ως προς τον φορολογικό χειρισμό των μισθωμάτων που καταβάλλονται δυνάμει συμβάσεων χρηματοοικονομικής μίσθωσης του ν.1665/1986 που είχαν συναφθεί πριν την 1/1/2014 και μεταβιβάζονται στην αποκτώσα εταιρεία με την συναίνεση του εκμισθωτή, ισχύουν τα όσα έχουν ειδικότερα διευκρινιστεί με το αριθ. ΔΕΑΦ Β 1087176 ΕΞ 2015/25-6-2015 έγγραφο, καθόσον στην περίπτωση αυτή η αποκτώσα εταιρεία υπεισέρχεται διά σωρευτικής αναδοχής σ’ όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αρχικού χρηματοδοτικού μισθωτή.

Τι σημαίνει με απλά λόγια η διασταύρωση για το πως έχει δηλωθεί ένα ακίνητο στο κτηματολόγιο και πως το ίδιο έχει δηλωθεί ή δεν έχει δηλωθεί στο Ε9 ;;

Την απάντηση στο ερώτημα αυτό έρχεται να δώσει η απόφαση που υπεγράφη από τον υπουργό Περιβάλλοντος Γιώργο Σταθάκη και την υφυπουργό Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου που προβλέπει τη διασύνδεση των συστημάτων των δυο υπηρεσιών. Δηλαδή του taxisnet με τη βάση δεδομένων στο Κτηματολόγιο.

Και η απάντηση είναι ο εντοπισμός φορολογούμενων που έχουν αποκρύψει το πραγματικό μέγεθος της ακίνητης περιουσίας τους για προφανείς εκτός από λάθος λόγους:

Είτε να αποφύγουν την πληρωμή φόρων, είτε και άλλων διαδικασιών σε βάρος τους από τη φορολογική διοίκηση, καθώς στο υπουργείο Οικονομικών υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις.

Ενδείξεις που έχουν να κάνουν με μερίδα φορολογούμενων που δεν έχει δηλώσει στη δήλωση ακινήτων Ε9 το σύνολο της ακίνητης περιουσίας που διαθέτει, είτε αποκρύπτοντας ακίνητα, είτε δηλώνοντας σκοπίμως μικρότερη επιφάνεια από την πραγματική, με συνέπεια να περιορίζουν τη φορολογητέα αξία και φυσικά να καταβάλουν λιγότερο φόρο κατοχής ακινήτων, δηλαδή ΕΝΦΙΑ και Φόρο Ακίνητης Περιουσίας παλιότερα. Μία άλλη σημαντική ανάγκη για τη Φορολογική Διοίκηση, είναι ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν έχουν στη διάθεσή τους την πραγματική εικόνα της ακίνητης ιδιοκτησίας, στις περιπτώσεις που φορολογούμενοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση και έτσι περιορίζεται η δυνατότητά τους να διασφαλίζουν τις απαιτήσεις του δημοσίου (π.χ. εγγραφή υποθηκών, κατασχέσεις ακινήτων, πλειστηριασμοί).

Στη δημοσιότητα δόθηκε το με Α.Π. : Δ.ΑΣΦ.189/222242/2018 γενικό έγγραφο του ΕΦΚΑ με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 80 του Ν.4445/2016 σχετικά με τις ημέρες αργιών και διακοπών καθώς και την απασχόληση κατά τις Κυριακές, των καθηγητών Φροντιστηρίων και Κέντρων ξένων γλωσσών».

Με το παρόν, κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 80 του Ν.4445/2016 (ΦΕΚ 236/τ.Α΄/19-12-2016), με το οποίο αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 30 του Ν.4415/2016 και στις οποίες ορίζεται ότι:

«Κατά τις ημέρες αργιών και διακοπών οι διδάσκοντες/καθηγητές δικαιούνται τις αντίστοιχες αποδοχές, χωρίς να υποχρεούνται να εργάζονται. Σε περίπτωση απασχόλησής τους κατά τις Κυριακές, οι αποδοχές καταβάλλονται προσαυξημένες, σύμφωνα με την κείμενη εργατική νομοθεσία».

Ως εκ τούτου, οι διδάσκοντες/καθηγητές δικαιούνται αποδοχές, χωρίς να υποχρεούνται να εργάζονται, εκτός από τις ημέρες των αργιών και κατά τις ημέρες των διακοπών, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, ενώ προσαυξημένες αποδοχές δικαιούνται πλέον μόνο για την απασχόλησή τους κατά τις Κυριακές.

Τρεις εγκυκλίους που άπτονται ασφαλιστικών θεμάτων υπέγραψε ο Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Αναστάσιος Πετρόπουλος.

Η πρώτη εγκύκλιος αφορά την αναδρομική, από 1/1/2017, αποσύνδεση της υποχρεωτικής ασφάλισης μηχανικών και δικηγόρων λόγω και μόνο της ιδιότητάς τους (εγγραφή στους οικείους επαγγελματικούς συλλόγους), εφόσον είχαν διακόψει την επαγγελματική τους δραστηριότητα. Υπενθυμίζεται ότι η αποσύνδεση της ασφάλισης από την ιδιότητα αποτελούσε ένα πάγιο αίτημα των επιστημονικών φορέων, που ικανοποιήθηκε με την ψήφιση του Ν.4488/2017.

Η δεύτερη εγκύκλιος αφορά τη διαδικασία εκκαθάρισης των ασφαλιστικών εισφορών των μη μισθωτών.

Η τρίτη εγκύκλιος αφορά τον υπολογισμό της ειδικής προσαύξησης για τους ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ - ΤΣΜΕΔΕ, οι οποίοι συνταξιοδοτούνται με το Ν.4387/16.

Δημοσιεύτηκε η ΠΟΛ. 1026/12.2.2018 εγκύκλιος, με θέμα «Παροχή οδηγιών και διευκρινίσεων αναφορικά με την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 (ΚΦΔ) και λοιπές περιπτώσεις παραβάσεων». Με την εγκύκλιο διαταγή δίνονται επί μέρους οδηγίες σχετικά με παραβάσεις του άρθρου 54 του Ν. 4174/2013 περί Κ.Φ.Δ., ως εξής:

Ι. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 12 ΤΟΥ Ν. 4474/2017

Με τον ανωτέρω νόμο, τροποποιήθηκε το άρθρο 54 του ν. 4174/2013 και πλέον ενσωματώθηκαν στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ) παραβάσεις και αντίστοιχά πρόστιμα για τη μη έκδοση, ή την ανακριβή έκδοση ή λήψη παραστατικών που αφορούν πράξεις που δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α., για τη διακίνηση αγαθών χωρίς την ύπαρξη συνοδευτικών στοιχείων διακίνησης, καθώς και για τη μη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παράγραφο 3 του άρθρου 20 του ν. 3842/2010. Αναλυτικά:

Α. Χρόνος έναρξης εφαρμογής

Οι υπόψη διατάξεις εφαρμόζονται στις κατωτέρω περιπτώσεις παραβάσεων που διαπράττονται από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου αυτού, ήτοι από 7.6.2017 και εφεξής.

Β. Μη έκδοση, ανακριβής έκδοση ή λήψη ανακριβών φορολογικών στοιχείων, για πράξεις που δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α. (άρθρο 54, παρ. 1 περ. ιε' του ν. 4174/2013, όπως προστέθηκε με την περίπτωση α' της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του ν. 4474/2017)

Για παραβάσεις που αφορούν τη μη έκδοση φορολογικών στοιχείων, την ανακριβή έκδοση στοιχείων ή τη λήψη ανακριβών στοιχείων, για πράξεις που δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α., οι οποίες διαπράττονται από 7.6.2017 και μετά επιβάλλεται πρόστιμο 500 ή 1000 ευρώ ανάλογα εάν τηρούνται απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία αντίστοιχά, ανά φορολογικό έλεγχο, ανεξαρτήτως του πλήθους και της αξίας των στοιχείων. (π.χ. για γιατρούς, μικρές επιχειρήσεις, ειδικά καθεστώτα Φ.Π.Α. κλπ.).

Διευκρινίζεται ότι στις υπόψη πράξεις περιλαμβάνονται και αυτές, για τις οποίες εκδίδονται στοιχεία των παραγράφων 10 και 11 του άρθρου 8 του ν. 4308/2014 (τιμολόγια αγοράς, τίτλοι κτήσης, κλπ).

Γ. Διακίνηση αποθεμάτων χωρίς την ύπαρξη παραστατικών στοιχείων διακίνησης (άρθρο 54, παρ. 1 περ. ιστ' του ν. 4174/2013, όπως προστέθηκε με την περίπτωση α' της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του ν. 4474 /2017)

Για παραβάσεις που αφορούν τη διακίνηση αποθεμάτων χωρίς την ύπαρξη παραστατικών στοιχείων διακίνησης (δελτίο αποστολής, συνοδευτικό στοιχείο διακίνησης αποθεμάτων, έγγραφο διακίνησης μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων, συγκεντρωτικό δελτίο διακίνησης, κλπ), οι οποίες διαπράττονται από 7.6.2017 και μετά, επιβάλλεται το πρόστιμο 500 ή 1000 ευρώ ανάλογα με το εάν τηρούνται απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία, ανά φορολογικό έλεγχο, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών.

Διακίνηση αποθεμάτων χωρίς την ύπαρξη παραστατικών στοιχείων διακίνησης, συνιστά ακόμη και η μη αναγραφή στο στοιχείο διακίνησης του συνόλου των διακινούμενων ειδών αποθεμάτων καθώς και η μη αναγραφή της συνολικής ποσότητας για κάθε είδος.

Δ. Μη συμμόρφωση με τις κατά την παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 (Α58) υποχρεώσεις (άρθρο 54, παρ. 1 περ. ιζ' του ν. 4174/2013, όπως προστέθηκε με την περίπτωση α' της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του ν. 4474 /2017)

Σε μη συμμόρφωση με τις κατά την παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 υποχρεώσεις, δηλαδή σε μη εξόφληση, από τον λήπτη (ιδιώτη-αγοραστή) των αγαθών ή των υπηρεσιών, φορολογικών στοιχείων συνολικής αξίας 500 ευρώ και άνω, με τη χρήση «μέσων πληρωμής με κάρτα», επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ για κάθε παράβαση.

Ε. Επανάληψη της ίδιας παράβασης και διαπίστωσή της σε νέο φορολογικό έλεγχο

Σε περίπτωση υποτροπής, δηλαδή διάπραξης εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης επιβολής προστίμου της ίδιας ως άνω παράβασης, κατά περίπτωση, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Δ.

ΙΙ. ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 14 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 40 ΤΟΥ Ν.4410/2016

Α. Χρόνος εφαρμογής

Οι υπόψη διατάξεις εφαρμόζονται για τις κατωτέρω παραβάσεις που διαπιστώνονται από 1.1.2016 και εφεξής, ανεξαρτήτως του χρόνου διάπραξης αυτών.

Β. Παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση στη λειτουργία των ΦΗΜ (άρθρο 54, παρ. 1 περ. ι' του ν. 4174/2013, όπως προστέθηκε με την περίπτωση α' της παραγράφου 14 του άρθρου 40 του ν.4410/2016)

Για παραβάσεις που αφορούν την παραβίαση ή παραποίηση ή επέμβαση με οποιονδήποτε τρόπο στην λειτουργία των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών:

  • πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ, όταν υπαίτιος της παράβασης είναι ο χρήστης ή ο κάτοχος ΦΗΜ
  • δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, όταν υπαίτιος της παράβασης είναι η επιχείρηση μεταπώλησης ή τεχνικής υποστήριξης που έχει εξουσιοδοτηθεί για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής ΦΗΜ
  • είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, όταν υπαίτιος της παράβασης είναι η επιχείρηση που έχει λάβει, από την αρμόδια Επιτροπή, έγκριση λογισμικού (Software) και υλισμικού (hardware).

Γ. Έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης χωρίς τη χρήση ή με τη χρήση μη εγκεκριμένου ΦΗΜ (άρθρο 54, παρ. 1 περ. ια' του ν. 4174/2013, όπως προστέθηκε με την περίπτωση α' της παραγράφου 14 του άρθρου 40 του ν.4410/2016)

Για παραβάσεις που αφορούν την έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης χωρίς τη χρησιμοποίηση εγκεκριμένου φορολογικού μηχανισμού, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες αποφάσεις περί τεχνικών προδιαγραφών ΦΗΜ, καθώς και την έκδοση από μη εγκεκριμένο φορολογικό μηχανισμό, οι οποίες διαπιστώνονται από 1.1.2016 και εφεξής, ανεξαρτήτως του χρόνου διάπραξης αυτών, επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, ανεξαρτήτως πλήθους αυτών.

Δ. Έκδοση δελτίων και αποδείξεων από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Ελέγχου Εισροών - Εκροών, χωρίς τη χρήση εγκεκριμένου μοντέλου μηχανισμού σήμανσης (άρθρο 54, παρ. 1 περ. ιβ' του ν. 4174/2013, όπως προστέθηκε με την περίπτωση α' της παραγράφου 14 του άρθρου 40 του ν.4410/2016)

Για παραβάσεις που αφορούν την έκδοση δελτίων και αποδείξεων από το Ολοκληρωμένο Σύστημα Ελέγχου Εισροών - Εκροών, οι οποίες διαπιστώνονται από 1.1.2016 και εφεξής, ανεξαρτήτως του χρόνου διάπραξης αυτών, επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, ανεξαρτήτως πλήθους αυτών.

ΙΙΙ.ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ, ΔΗΛΩΣΕΙΣ Φ.Η.Μ.)

Αναφορικά με τις καταστάσεις φορολογικών στοιχείων πελατών προμηθευτών, που αφορούν περιόδους από 1.1.2014 και μετά, διευκρινίζεται ότι για οποιαδήποτε μεταβολή στις καταστάσεις αυτές, που επέρχεται μετά την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής τους, το πρόστιμο των 100 ευρώ, επιβάλλεται για κάθε εκπρόθεσμη δήλωση, ανεξάρτητα από το πλήθος των μεταβαλλόμενων στοιχείων.

IV. ΜΗ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΩΝ ΘΕΩΡΗΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Τα λογιστικά αρχεία (βιβλία και στοιχεία), οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί, οι φορολογικές μνήμες και τα αρχεία που δημιουργούν οι φορολογικοί μηχανισμοί πρέπει να διαφυλάσσονται κατ' ελάχιστον: α) για διάστημα πέντε (5) ετών από τη λήξη του αντίστοιχου φορολογικού έτους εντός του οποίου υπάρχει η υποχρέωση υποβολής δήλωσης ή β) εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 36 του Κώδικα, έως ότου παραγραφεί το δικαίωμα έκδοσης από τη Φορολογική Διοίκηση πράξης προσδιορισμού του φόρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο αυτή ή γ) έως ότου τελεσιδικήσει η απαίτηση της Φορολογικής Διοίκησης σε συνέχεια διενέργειας φορολογικού ελέγχου ή έως ότου αποσβεστεί ολοσχερώς η απαίτηση λόγω εξόφλησης. Περαιτέρω:

  • Για μη συμμόρφωση του φορολογούμενου με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 4174/2013, επιβάλλεται πρόστιμο 2.500 ευρώ.
  • Για απώλεια ή η μη διαφύλαξη των μη χρησιμοποιηθέντων θεωρημένων βιβλίων και στοιχείων δεν επιβάλλεται πρόστιμο
  • Κατά τη διακοπή των εργασιών επιχειρηματικής δραστηριότητας (είτε πρόκειται για εμπρόθεσμη είτε για εκπρόθεσμη διακοπή) δεν υπάρχει υποχρέωση προσκόμισης για επίδειξη στη Δ.Ο.Υ. των αχρησιμοποίητων θεωρημένων στοιχείων
  • Ως μη συμμόρφωση με τις κατά το άρθρο 13 υποχρεώσεις θεωρείται αποκλειστικά και μόνο, η μη τήρηση βιβλίων, η τήρηση βιβλίων κατώτερης κατηγορίας από την προβλεπόμενη, η μη διαφύλαξη των λογιστικών αρχείων (βιβλίων και στοιχείων), καθώς και η μη διαφύλαξη των ΦΗΜ, φορολογικών μνημών και αρχείων των ΦΗΜ.
  • Για λοιπές περιπτώσεις παρατυπιών στην τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων (όπως η εκπρόθεσμη ενημέρωση βιβλίων, η μη εμπρόθεσμη ενημέρωση βιβλίων, η εκπρόθεσμη έκδοση στοιχείων, η μη καταχώρηση στα βιβλία στοιχείου ή στοιχείων, η μη παρακολούθηση της λογιστικής ή της φορολογικής βάσης κάποιου στοιχείου εσόδου, εξόδου, κλπ.), δεν θεμελιώνεται παράβαση και δεν επιβάλλονται πρόστιμα.

V. ΜΗ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ

Δεν επιβάλλονται κυρώσεις για τη μη διαφύλαξη του Βιβλίου Συντήρησης του Φ.Η.Μ., όταν η διάπραξη (διαπίστωση απώλειας ή δήλωση απώλειας) ανάγεται σε περιόδους από 1.1.2016 και μετά.

Η μη ανταπόκριση του φορολογούμενου σε αίτημα/πρόσκληση της φορολογικής αρχής για προσκόμιση του βιβλιαρίου Συντήρησης και Επισκευών, συνιστά παράβαση της περίπτωσης δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 54 του Κ.Φ.Δ. (μη ανταπόκριση σε αίτημα της Φορολογικής Διοίκησης για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων) και επιβάλλονται, κατά περίπτωση, οι κυρώσεις που προβλέπονται με τις διατάξεις των περιπτώσεων β', γ' και δ' της παραγράφου 2 του άρθρου 54 του νόμου αυτού.

Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ. 1027/2018 εγκύκλιος της ΑΑΔΕ με θέμα «Τροποποίηση του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007 - Α' 153) με τους ν. 4446/2016 (Α'240), ν. 4472/2017 (Α' 74), ν. 4491/2017 (Α' 152) και ν. 4512/2018 (Α'5): Επισήμανση βασικών μεταβολών στη διαδικασία της πτώχευσης και παροχή οδηγιών».

Σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο, με το υπ' αριθ. Δ.ΕΙΣΠΡ.Ε 1189783 ΕΞ/29-12-2016 έγγραφο κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του πρώτου μέρους (άρ. 1-13) του Ν.4446/2016 (Α' 240/22-12-2016), με τις οποίες επήλθαν εκτεταμένες τροποποιήσεις στις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα (Ν.3588/2007, εφεξής ΠτΚ), που διέπουν τόσο τη διαδικασία της πτώχευσης όσο και την προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης (άρ. 99 έως 106στ ΠτΚ) και καταργήθηκε η διαδικασία της ειδικής εκκαθάρισης σε λειτουργία (άρ. 106ια ΠτΚ). Οι τροποποιήσεις που επήλθαν στον ΠτΚ με τον Ν.4446/2016 συμπληρώθηκαν με τα άρθρα 14 και 15 του Ν.4491/2017 (Α'152/13-10-2017), οι διατάξεις των οποίων κοινοποιήθηκαν με το υπ' αριθ. 2 σχετικό έγγραφο της Υπηρεσίας μας. Περαιτέρω, με το άρθρο 62 του Ν.4472/2017 (Α'74/19-5-2017), οι διατάξεις του οποίου επισυνάπτονται στην παρούσα, αντικαταστάθηκε εξ ολοκλήρου το ένατο κεφάλαιο του ΠτΚ (πρώην άρθρα 162 και 163 ΠτΚ), που ρύθμιζε την «Απλοποιημένη Διαδικασία επί Πτωχεύσεων Μικρού Αντικειμένου», η οποία μετονομάστηκε σε «Απλοποιημένη Διαδικασία Πτωχεύσεων Μικρών Επιχειρήσεων». Τέλος, με το άρθρο 177 του Ν.4512/2018 (Α'5/17-1-2018), που κοινοποιήθηκε με την υπ' αριθ. 3 σχετική εγκύκλιο, προστέθηκε στον ΠτΚ νέο άρθρο 156Α.

Στην παρούσα εγκύκλιο παρατίθενται οι βασικές μεταβολές που επήλθαν στη διαδικασία της πτώχευσης με τους Ν.4446/2016, Ν.4472/2017, Ν.4491/2017 και Ν.4512/2018 και ενδιαφέρουν άμεσα το Δημόσιο ως πιστωτή που συμμετέχει στην εν λόγω διαδικασία και παρέχονται οδηγίες για την ορθή και ενιαία εφαρμογή των νέων διατάξεων από τη Φορολογική Διοίκηση.

Διαθέσιμη είναι από χθες, 15 Φεβρουαρίου 2018, η πλατφόρμα για το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο.

Όσοι είναι ήδη δικαιούχοι του ΚΟΤ θα πρέπει να υποβάλλουν νέα αίτηση μέσω της Η.ΔΙ.ΚΑ. προκειμένου να ελεγχθεί εάν πληρούν τα κριτήρια και τις διαδικασίες βάσει του νέου ΚΟΤ. Την ίδια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθήσουν και όσοι είναι δικαιούχοι του ειδικού Τιμολογίου Πολυτέκνων (ΓΤ). Εφόσον δεν υποβάλλουν αίτηση θα απενταχτούν αυτόματα την 30η Απριλίου 2018.

Οι αιτήσεις ένταξης στο νέο ΚΟΤ υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού προγράμματος της Η.ΔΙ.Κ.Α. http://www.idika.gr/ από τις 15 Φεβρουαρίου 2018.

Οι δικαιούχοι του ΚΟΤ θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο ΚΟΤ κάθε χρόνο.

Σήμερα (εκτός απροόπτου) θα ανοίξει και η δυνατότητα για αιτήσεις κατηγορίας ΚΟΤ Β.

Δημοσιεύθηκε η Εγκύκλιος 7/16.2.2018 του ΕΦΚΑ με θέμα «Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών από 01.01.2018».

Με τα άρθρα 39, 40 και 41 του Ν.4387/2016, την υπ΄ αριθμ. 61502/3399/30.12.2016 (ΦΕΚ Β΄4330) Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, την υπ΄ αριθμ. 61501/3398/30.12.2016 (ΦΕΚ Β΄4330) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προσδιορίστηκε η βάση υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Ελ. Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και Αγροτών, από 01/01/2017.

Με την παρούσα παρέχονται διευκρινήσεις – οδηγίες για πληρέστερη κατανόηση και ενιαία εφαρμογή των νέων διατάξεων.

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις από 1/1/2018 και εφεξής στη βάση υπολογισμού, όπως αυτή διαμορφώνεται κατά τα ανωτέρω, συμπεριλαμβάνονται και οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές.

Ειδικότερα δε για το 2018, οι ασφαλιστικές εισφορές θα υπολογιστούν επί του ποσού που αντιστοιχεί στο 85% της ανωτέρω βάσης υπολογισμού των εισφορών, ήτοι επί του 85% του αθροίσματος ΚΦΑ και καταβλητέων εισφορών προηγούμενου έτους.

Από 1/1/2019 και εφεξής οι ασφαλιστικές εισφορές θα υπολογίζονται επί του ποσού που αντιστοιχεί στο 100% του αθροίσματος ΚΦΑ και καταβλητέων εισφορών προηγούμενου έτους.

Εγκύκλιο για τον υπολογισμό των συντάξεων των ασφαλισμένων του πρώην ΝΑΤ, οι οποίοι συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις του Ν.4387/16, υπέγραψε ο Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Αναστάσιος Πετρόπουλος. Με βάση την εγκύκλιο:

  • Για τον υπολογισμό του ύψους της εθνικής σύνταξης, η συνθετική ναυτική εργασία ανάγεται σε έτη ασφάλισης.
  • Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης, θα λαμβάνεται υπόψη κάθε έτος συνθετικής ναυτικής υπηρεσίας καθώς και οι συντάξιμες αποδοχές, όπως προβλέπεται.

Τα παραπάνω θα ισχύσουν και για τον επανυπολογισμό των ήδη καταβαλλομένων μέχρι 12/5/2016 συντάξεων. Ειδικότερα, οι μεν κατώτατες συντάξεις των κατώτερων πληρωμάτων θα έχουν βελτίωση, οι δε ανώτερες θα έχουν περιορισμένες διαφορές.

Παρασκευή σήμερα, τελευταία εβδομάδα των Αποκριών, η καθαρά Δευτέρα είναι μπροστά μας και «Que te la pongo». Από τα άλλα ευχάριστα της εβδομάδας που έρχεται, οι νέες αλλαγές στο καθεστώς Capital controls που δίνουν νέα ανάσα στους πολίτες. Οι αλλαγές είναι ουσιαστικές καθώς το όριο ανάληψης θα φτάσει στα 2.300 ευρώ τον μήνα από τα 1.800 ευρώ που είναι σήμερα. Επιπλέον, κάθε πολίτης θα μπορεί ελεύθερα να ανοίξει νέο λογαριασμό στην τράπεζα, ανεξάρτητα εάν διαθέτει ήδη λογαριασμό σε αυτή ή σε άλλη τράπεζα.

Φυσικά η εβδομάδα θα έχει και πολύ δύσκολες στιγμές, κυρίως όσον αφορά το πολιτικό σκηνικό, τα συνεχώς αναφυόμενα σκάνδαλα, αλλά κυρίως τυχών επιθετικές αντιδράσεις των απρόβλεπτων γειτόνων μας.

Με μια οπτιμιστική ματιά θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα ζήσουμε ακόμα ένα ξέφρενο τριήμερο καρναβαλιού, θα αναμειχθούμε στο πλήθος μασκαρεμένοι ή όχι, ενταγμένοι σε ομάδες ή με την δική μας παρέα και μέσα στα χρώματα και τη μουσική θα ξεχάσουμε, έστω και για λίγο, τις δύσκολες μέρες που ζούμε. Όπου και να πάτε, να διασκεδάσετε με την ψυχή σας, γιατί το οφείλετε στον εαυτό σας. Καλή Αποκριά.

πηγη: e-forologia.gr

 
© Copyright 2011 - 2019 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου