Loading...

Κατηγορίες

Σάββατο 13 Ιαν 2018
Η Εβδομάδα που πέρασε – Η Εβδομάδα που έρχεται
Κλίκ για μεγέθυνση


Τα κεφάλια μέσα. Δεύτερη εβδομάδα του νέου χρόνου η εβδομάδα που πέρασε και ουσιαστικά ο «χρόνος» βρίσκεται σε πλήρη εργασιακή εξέλιξη, όταν ξεκινάνε τα σχολεία. Δεν είναι δυνατόν να μην το παρατηρήσατε στη Δευτέρα που πέρασε. Στο μεγάλο αυτό κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας, Καλή Χρονιά.

Από τα νέα του Σαββατοκύριακου της εβδομάδας που πέρασε, η σύσταση της Διεύθυνσης Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος (όπως θα ονομάζεται) υπό τον οικονομικό εισαγγελέα θα έχει ως βασικό στόχο το «κυνήγι» των μεγάλων φορολογικών υποθέσεων. Την καθοδήγηση και τον συντονισμό των συγκεκριμένων ελεγκτών θα έχει ο εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος. Για την στελέχωση σε πρώτο στάδιο της υπηρεσίας θα χρησιμοποιηθούν περίπου 60 άτομα από την ΑΑΔΕ και τα υπόλοιπα θα συμπληρωθούν από ελεγκτές του ΥΠΟΙΚ και νέους ελεγκτές.

Αυξητικά κινήθηκε ο αριθμός των οφειλετών, στους οποίους είναι πιθανό να επιβληθούν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης. Ενώ το σύνολο των οφειλετών, οι οποίοι εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία, ήταν 1.553.005 το 2015, το 2016 αυξήθηκε σε 1.647.771 σε διάστημα δώδεκα μηνών, και το 2017 έως και το Νοέμβριο, ο αριθμός αυτός έφτασε τους 1.783.858 πολίτες, οι οποίοι κινδυνεύουν να βρεθούν στο στόχαστρο κατασχέσεων ή δεσμεύσεων έναντι χρεών. Το ότι υπάρχει πρόβλημα, είναι φυσικά εμφανές. Όταν όμως σε μία χώρα το 1/3 περίπου του ενεργού πληθυσμού απειλείται με αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, μάλλον το λάθος δεν είναι των φορολογουμένων. Για όλα τα πράγματα υπάρχει κάποιο όριο, το ίδιο και για την φορολογική επιβάρυνση το οποίο οι εκάστοτε Κυβερνήσεις μάλλον το έχουν υπερβεί εδώ και καιρό.

Την εβδομάδα που πέρασε και μετά την καταναλωτική πανδαισία των γιορτών, προώθηση σε δύσκολες εποχές αναμένεται να δώσουν οι χειμερινές εκπτώσεις, κίνητρο στην ακίνητη λόγω εποχής αγορά. Με το άρθρο 15 του Ν.4177/2013, οι χειμερινές εκπτώσεις του έτους 2018 άρχισαν τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου και θα λήξουν την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018. Την Κυριακή 14 Ιανουαρίου 2018 (1η Κυριακή των εκπτώσεων) σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.4177/2013 τα καταστήματα μπορούν προαιρετικά να ανοίξουν, με προτεινόμενο ωράριο 11.00 – 18.00.

Για μια ακόμα φορά αλλαγές προτείνονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013) δεδομένης της δυσπραγίας στην είσπραξη των μάλλον εξωφρενικών προσαυξήσεων, προστίμων και τόκων, στη προσπάθεια της Κυβέρνησης και με προτροπή των Θεσμών για είσπραξη των υφισταμένων οφειλών που ξεπέρασαν τα 100 δις. ευρώ, όσο και αυτών που θα έρθουν. Έτσι:

 • Με το άρθρο 397 του πολυνομοσχεδίου, τροποποιούνται τα άρθρα 18 και 19 του Κ.Φ.Δ. (Ν. 4174/2013), σύμφωνα με το οποίο, προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής αρχικών ή τροποποιητικών φορολογικών δηλώσεων μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού, με πρόβλεψη διαφορετικών κυρώσεων, ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο έλεγχος. (Να θυμίσουμε ότι σήμερα οι τροποποιητικές δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι και την ημέρα έκδοσης της εντολής ελέγχου).
 • Εφόσον η προκύπτουσα οφειλή εξοφληθεί εντός τριάντα (30) ημερών από τον προσδιορισμό του φόρου, το πρόστιμο περιορίζεται στο εξήντα τοις εκατό (60%) του αρχικώς προσδιορισθέντος, ώστε να υπάρχει ένα σοβαρό κίνητρο για την άμεση πληρωμή των βάσει δήλωσης φορολογικών οφειλών. (Δεν υφίσταται η παρούσα δυνατότητα για δηλώσεις Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών).
 • Εάν η εκπρόθεσμη φορολογική δήλωση υποβληθεί μετά την κοινοποίηση εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του παρόντος και μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, εφόσον προκύπτει ποσό φόρου προς καταβολή, επιβάλλεται επί του ποσού αυτού, αντί του προστίμου του άρθρου 54, πρόστιμο που ισούται με το ποσό του προστίμου των άρθρων 58 παρ. 2, 58A παρ. 2, ή 59 παν. 1, κατά περίπτωση. Δεν είναι δυνατή η υποβολή δήλωσης σύμφωνα με την παρούσα περίπτωση με επιφύλαξη.
 • Για τον υπολογισμό του ανωτέρω προστίμου, λαμβάνεται ως βάση υπολογισμού το ποσό της διαφοράς μεταξύ του φόρου που προκύπτει με βάση την υποβαλλόμενη τροποποιητική φορολογική δήλωση και εκείνου που προκύπτει με βάση την αρχικώς υποβληθείσα δήλωση, και τις τυχόν τροποποιητικές δηλώσεις που έχουν εν τω μεταξύ υποβληθεί. Δεν είναι δυνατή η υποβολή δήλωσης σύμφωνα με την παρούσα περίπτωση με επιφύλαξη.
 • Με το άρθρο 398 του πολυνομοσχεδίου, τροποποιείται το άρθρο 72 του Κ.Φ.Δ. (Ν.4174/2013), σύμφωνα με το οποίο, δίνεται η δυνατότητα στον φορολογούμενο να αποδεχτεί εκδοθείσες πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου, υποβάλλοντας σχετική αίτηση, ενώ παρέχεται κίνητρο για την άμεση εξόφληση της οφειλής η μείωση του επιβληθέντος προστίμου ή πρόσθετου φόρου στο 60% αυτού.
 • Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και για εκκρεμείς υποθέσεις κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου, εφαρμοζόμενης αναλόγως της παρ. 3 του άρθρου 49 του Ν.4509/2017. Ως εκκρεμείς υποθέσεις νοούνται οι υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικράτειας κατόπιν άσκησης ενδικοφανούς ή δικαστικής προσφυγής ή τακτικού ενδίκου μέσου ή αίτησης αναίρεσης ή εκείνες για τις οποίες εκκρεμεί η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς ή δικαστικής προσφυγής ή τακτικού ενδίκου μέσου ή αίτησης αναίρεσης. Ως εκκρεμείς νοούνται, επίσης, οι υποθέσεις οι οποίες έχουν συζητηθεί και δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση του δικαστηρίου ή έχει εκδοθεί μη αμετάκλητη απόφαση αλλά δεν έχει κοινοποιηθεί στον φορολογούμενο.
 • Με το άρθρο 355 του πολυνομοσχεδίου, τροποποιούνται τα άρθρα 10 και 11 του Κ.Φ.Δ. (Ν.4174/2013), σύμφωνα με το οποίο, ενσωματώνονται διατάξεις του άρθρου 36 του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.2859/2000) και προβλέπεται ότι απαιτείται η κατάθεση εγγύησης ύψους τουλάχιστον 15 χιλ. ευρώ για τα φυσικά πρόσωπα, που προβαίνουν σε νέα έναρξη εργασιών ως υποκείμενα στον ΦΠΑ, και ο Α.Φ.Μ. τους είχε ανασταλεί, κατά την άσκηση προηγούμενης δραστηριότητας επιχειρηματικού περιεχομένου, και υποβάλλουν δήλωση μεταβολών για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών. Η εν λόγω εγγύηση καταπίπτει αυτοδικαίως σε περίπτωση νέας αναστολής χρήσης του Α.Φ.Μ.
 • Σύμφωνα με το ανωτέρω άρθρο του πολυνομοσχεδίου, προστίθεται στο άρθρο 11 του Ν.4174/2013 περί Κ.Φ.Δ. άρθρο 4Α, σύμφωνα με το οποίο η Φορολογική Διοίκηση δύναται να αναστέλλει τη χρήση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου ή να προβαίνει σε απενεργοποίηση αυτού, εάν υφίστανται αντικειμενικά στοιχεία τα οποία υποδηλώνουν ότι ο φορολογούμενος έχει παύσει να ασκεί οικονομική δραστηριότητα ή ότι διαπράττει φοροδιαφυγή ή ότι έχει δηλώσει ψευδή ή ανακριβή στοιχεία για την απόκτηση του. Ο φορολογούμενος έχει σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να αποδείξει ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου.
 • Επιπλέον, με τις αλλαγές που επέρχονται ως ανωτέρω, προσδιορίζεται ότι, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου φυσικού προσώπου που ασκεί δραστηριότητα επιχειρηματικού περιεχομένου δεν καταργείται με την οριστική παύση των εργασιών του. Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων δεν καταργείται στο φορολογικό μητρώο με την αλλαγή της νομικής μορφής τους. Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου φορολογούμενου φυσικού προσώπου που απεβίωσε, νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας που λύθηκε ή ολοκλήρωσε τις εργασίες της εκκαθάρισης ή διαγράφηκε από το Γ.Ε.ΜΗ, κατά περίπτωση, χρησιμοποιείται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των προσώπων αυτών στη Φορολογική Διοίκηση κατά την κείμενη νομοθεσία καθώς και για την επιβολή και βεβαίωση οποιουδήποτε φόρου, τέλους, εισφοράς ή κυρώσεων και για την είσπραξη αυτών.
 • Συναφή με τα ανωτέρω είναι και οι αλλαγές που προέρχονται με το άρθρο 356 του πολυνομοσχεδίου, το οποίο τροποποιεί το άρθρο 36 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Ν.2859/2000, Α' 248)

Με το κατατεθειμένο πολυνομοσχέδιο, ρυθμίζονται και διάφορα άλλα θέματα του Υπ. Οικονομικών. Ειδικά, με το άρθρο 353, ενσωματώνονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν.4172/2013), διατάξεις που αφορούν σε φορολογικά κίνητρα ευρεσιτεχνίας επιχειρήσεων και κεφαλαιοποίησης αφορολογήτων αποθεματικών. Ειδικά, όσον αφορά τα αποθεματικά των επιχειρήσεων:

 • Παρέχεται η δυνατότητα στις ανώνυμες εταιρείες, των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών, να κεφαλαιοποιήσουν τα αφορολόγητα αποθεματικά διαφόρων αναπτυξιακών νόμων, με τις εξαιρέσεις που ορίζονται ρητά στις ίδιες διατάξεις με συντελεστή 5%, χωρίς καμιά άλλη επιβάρυνση. Περαιτέρω, προβλέπεται ότι οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν μέχρι και 31/12/2020 και ειδικότερα ότι για αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται από 1/1/2019 μέχρι και 31/12/2019 ο συντελεστής κεφαλαιοποίησης ορίζεται σε 10% και για αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται από 1/1/2020 μέχρι και 31/12/2020 σε 20%.
 • Παρέχεται η δυνατότητα στις ανώνυμες εταιρείες, των οποίων οι μετοχές δεν είναι εισηγημένες στο Χρηματιστήριο, καθώς και στις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης να κεφαλαιοποιήσουν τα αφορολόγητα αποθεματικά διαφόρων αναπτυξιακών νόμων, με τις εξαιρέσεις που ορίζονται ρητά στις ίδιες διατάξεις, με συντελεστή 10% χωρίς καμιά άλλη επιβάρυνση. Στην περίπτωση αυτή προβλέπεται ότι τα κίνητρα ύ ισχύουν για αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται μέχρι και 31/12/2020 και ειδικότερα ότι για αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται από 1/1/2020 μέχρι και 31/12/2020 ο συντελεστής κεφαλαιοποίησης ορίζεται σε 20%.

Από τα άλλα νέα της εβδομάδας που πέρασε, μέχρι και τις 15 Ιανουαρίου 2018 μπορούν οι δικαιούχοι οικογενειακών επιδομάτων να υποβάλλουν αιτήσεις Α21 στην ΑΑΔΕ για το 2017, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ).

Οι έλεγχοι και οι ηλεκτρονικές διασταυρώσεις συνεχίζονται, οι δικαιούχοι ενημερώνονται για την ανάγκη προσκόμισης τυχόν συμπληρωματικών δικαιολογητικών, ώστε να προχωρήσει περαιτέρω η εκκαθάριση εκκρεμών αιτήσεων ταυτόχρονα με την επεξεργασία των Α21 που υποβλήθηκαν μετά την 28η Νοεμβρίου 2017 και θα υποβάλλονται μέχρι και 15 Ιανουαρίου. Για όσες αιτήσεις συνεχίζεται ο έλεγχος – λόγω και ελλιπών δικαιολογητικών – και για όσες υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν από 28η Νοεμβρίου 2017 και μετά, η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί με τη δόση του Α ’ τριμήνου 2018.

Όπως ανακοίνωσε ο ΟΓΑ, θα ειδοποιήσει με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο όσους πρέπει να προσκομίσουν συμπληρωματικά δικαιολογητικά, αλλά ταυτόχρονα καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του (www.oga.gr, πεδίο «Πληροφορίες Αιτήσεων Οικογενειακών Επιδομάτων») προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά.

Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ. 1006/2018 εγκύκλιος της ΑΑΔΕ με θέμα «Φορολογική αντιμετώπιση συντάξεων, παροχών και άλλων παρόμοιων αμοιβών που καταβάλλονται έναντι προηγούμενων ανεξάρτητων προσωπικών υπηρεσιών βάσει Συμβάσεων για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας». Σύμφωνα με την εγκύκλιο, ορίζεται ότι:

«Δεδομένου ότι οι συντάξεις που καταβάλλονται έναντι ανεξάρτητων προσωπικών υπηρεσιών δεν ρυθμίζονται ρητά από τις διατάξεις των Συμβάσεων κι επομένως εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 21 της Πρότυπης Σύμβασης του ΟΟΣΑ, και προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή και συνεκτική εφαρμογή των διμερών Συμβάσεων που έχει συνάψει η Ελλάδα, ακολουθεί κατάλογος των Συμβάσεων, καθώς και των αντίστοιχων άρθρων τους, σύμφωνα με τις οποίες οι συντάξεις που καταβάλλονται έναντι προηγούμενων ανεξάρτητων υπηρεσιών καλύπτονται από τις διατάξεις σχετικά με τα άλλα εισοδήματα και φορολογούνται μόνο στο Κράτος κατοικίας του δικαιούχου»

Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ. 1005/2018 εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών με την οποία καθορίζεται η διαδικασία και οι λοιπές απαιτούμενες λεπτομέρειες για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της με αριθμ. 1067780/82/ Γ0013/09.06.1994 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών από τους πιστοποιημένους εκτιμητές εγγεγραμμένους στο Μητρώο πιστοποιημένων εκτιμητών στο πεδίο ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 46 του Ν.4509/2017.

Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ. 1008/2018 απόφαση της ΑΑΔΕ με θέμα «Διοικητική Κωδικοποίηση των διατάξεων του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)». Στο πλαίσιο υλοποίησης του επιχειρησιακού στόχου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για την κωδικοποίηση της βασικής νομοθεσίας φορολογίας κατοχής ακινήτων, λόγω των πολλαπλών και διάσπαρτων τροποποιήσεων των νόμων, προς διευκόλυνση της λειτουργίας των Δ.Ο.Υ. και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, κοινοποιείται Διοικητική Κωδικοποίηση της νομοθεσίας (ενημερωμένης μέχρι και το Ν.4509/2017 ) για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α..

Προκειμένου η κωδικοποίηση αυτή να είναι εύχρηστη και αποτελεσματική, φέρει θεματικούς πλαγιότιτλους και περιλαμβάνει στις αντίστοιχες υποσημειώσεις τις αλλαγές που διαχρονικά έχει υποστεί η σχετική νομοθεσία, με αναφορά στο περιεχόμενο των σχετικών διατάξεων των νόμων καθώς και στην ημερομηνία έναρξης ισχύος τους.

Δημοσιεύθηκε το με Αρ.Πρωτ. Σ60/3/60880 γενικό έγγραφο του ΕΦΚΑ με θέμα «Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με την επιστροφή διαφορών ποσών που παρακρατήθηκαν υπέρ υγειονομικής περίθαλψης στις περιπτώσεις θανόντων συνταξιούχων». Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου με αρ. πρωτ. Σ60/40/1561832/30-11-2017 Γ.Ε., προς διευκόλυνση των δικαιούχων και προκειμένου να εφαρμοστεί με ενιαίο τρόπο η καταβολή αναδρομικών παροχών στους δικαιούχους μετά το θάνατο των συνταξιούχων των φορέων που εντάχθηκαν στον ΕΦΚΑ, διευκρινίζονται τα παρακάτω:

 • Στις περιπτώσεις που υπάρχει δικαίωμα σε σύνταξη λόγω θανάτου κατά το μήνα Δεκέμβριο του 2017 σε μέλη οικογένειας του θανόντος συνταξιούχου, οι διαφορές ποσών που παρακρατήθηκαν υπέρ υγειονομικής περίθαλψης καταβάλλονται είτε αυτόματα από τις μηχανογραφικές υπηρεσίες, όταν μπορεί να γίνει διασταύρωση των στοιχείων του θανόντος με τα στοιχεία των δικαιούχων 1 σύνταξης λόγω θανάτου, είτε με χειρόγραφη διαδικασία μετά από αίτηση του δικαιούχου της σύνταξης λόγω θανάτου.
 • Εάν δεν καταβάλλεται σύνταξη κατά τα ανωτέρω, η επιστροφή κρατήσεων υγειονομικής περίθαλψης κατά τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4501/2017, θα γίνεται στους νόμιμους κληρονόμους του συνταξιούχου που απεβίωσε, είτε εξ αδιαθέτου είτε εκ διαθήκης.

Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να αποδεικνύεται στην υπηρεσία η ιδιότητα του κληρονόμου με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

i) Στην περίπτωση που δεν έχει δημοσιευτεί διαθήκη: πρόσφατο πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης, πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών, πιστοποιητικό περί μη αποποίησης κληρονομικού δικαιώματος (υποβάλλεται από όλους τους δικαιούχους).

ii) Στην περίπτωση που έχει δημοσιευτεί διαθήκη: αντίγραφο της διαθήκης, πρόσφατα πιστοποιητικά περί μη προσβολής/αμφισβητήσεως του κληρονομικού δικαιώματος και περί μη δημοσίευσης άλλης/νεότερης διαθήκης, πιστοποιητικό περί μη αποποίησης του κληρονομικού δικαιώματος (υποβάλλεται από όλους τους δικαιούχους).

 • Εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός δικαιούχοι, η αίτηση για την απόδοση των αναδρομικών θα υποβάλλεται είτε ξεχωριστά από τον καθένα είτε από έναν, νόμιμα εξουσιοδοτημένο να ενεργήσει ως εκπρόσωπος των υπολοίπων.

Παρασκευή και η εβδομάδα που πέρασε κύλησε στο ρυθμό του πολυνομοσχεδίου και στις επιπτώσεις που θα έχει στον καθένα από εμάς. Η εβδομάδα που έρχεται αναμένεται θερμή, επειδή πρόθεση της Κυβέρνησης είναι να ψηφισθεί άμεσα. Σε κάθε περίπτωση, επική θα μείνει η τελευταία φράση του Υπουργού Οικονομικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτου, ο οποίος παρουσιάζοντας το πολυνομοσχέδιο στη Βουλή, κατέληξε «You haven’t seen anything yet».

Στο χειμερινό Σαββατοκύριακο που έρχεται ίσως βρείτε την ευκαιρία να ρίξετε μια γρήγορη ματιά στις 1.500 περίπου σελίδες του πολυνομοσχεδίου και στα 399 άρθρα του. Βέβαια, επειδή κάτι τέτοιο είναι μάλλον ακατόρθωτο, θεωρούμε ότι θα επικεντρωθείτε στα άρθρα που σας ενδιαφέρουν, με κάποια θέματα να τα έχουμε ήδη αναδείξει. Φυσικά, όσο οι διεργασίες στη Βουλή θα προχωρούν, κάτι μπορεί να αλλάξει και κάτι να προστεθεί. Σε κάθε περίπτωση, όπως και αν αποφασίσετε να διαθέσετε τον ελεύθερο χρόνο σας, να περάσετε όμορφα.

πηγη: e-forologia.gr


 
© Copyright 2011 - 2019 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου