Loading...

Κατηγορίες

Σάββατο 06 Ιαν 2018
Η Εβδομάδα που πέρασε – Η Εβδομάδα που έρχεται
Κλίκ για μεγέθυνση


ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ – ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΛΑ. Καινούργια χρονιά και όνειρα για καλύτερη χρονιά από τις προηγούμενες, με λιγότερα προβλήματα και κυρίως λιγότερους φόρους.

Φυσικά, επειδή το τέλος του κάθε χρόνου, του προηγούμενου χρόνου, σημαίνει και συσσωρευμένες φορολογικές υποχρεώσεις, πάντα βρίσκεται και ο «αόρατος γορίλας της φορολογίας» που φέτος έχει τον ηγεμονικό τίτλο «πλαστική σακούλα». Συνεπώς, φορολογικά ο νέος χρόνος μπήκε με το επίμαχο αυτό θέμα, τα τέσσερα λεπτά του ευρώ (μαζί με το ΦΠΑ) και την μη περαιτέρω επιβάρυνση του περιβάλλοντος, αρκεί φυσικά ο συγκεκριμένος «πόρος» να οδεύει σε αντίστοιχους στόχους και όχι απλώς να μπαλώσει κάποιες από τις άπειρες «τρύπες» του προϋπολογισμού μας.

Οι πρώτες δηλώσεις του οικονομικού επιτελείου την εβδομάδα που πέρασε έγιναν από την υφυπουργό Οικονομικών κα Αικατερίνη Παπανάτσιου, η οποία μιλώντας για το ζήτημα του πλαστικού χρήματος και συγκεκριμένα για τη σύνδεσή του με το «χτίσιμο» του αφορολόγητου, αλλά και τις κληρώσεις της φορ λοταρίας, διαβεβαίωσε πως ισχύουν όλες οι αποδείξεις συναλλαγών με κάρτες στο χτίσιμο του αφορολόγητου, παρά το γεγονός πως στη φορολοταρία δεν υπολογίζονται οι συναλλαγές με κάρτα που έγιναν σε επιχειρήσεις των οποίων οι λογαριασμοί είναι προσωπικοί και όχι επαγγελματικοί.

Η Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Έφη Αχτσιόγλου και ο Ειδικός Γραμματέας του ΣΕΠΕ ενημέρωσαν τους προέδρους της ΕΣΕΕ και ΓΣΕΒΕΕ για την αλλαγή στην αρχιτεκτονική του προστίμου για την αδήλωτη εργασία που σχεδιάζει το Υπουργείο Εργασίας. Στο επίκεντρο της προωθούμενης αλλαγής βρίσκεται η σύνδεση του ύψους του προστίμου με την πρόσληψη του εργαζόμενου που ήταν αδήλωτος και η υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών υπέρ αυτού.

Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ. 1002/2018 εγκύκλιος της ΑΑΔΕ με θέμα «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 45 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ Α'107/31.07.2017) με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν.4316/2014 (ΦΕΚ Α'270/24.12.2014)». Με την εγκύκλιο κοινοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 45 του Ν.4483/31.7.2017 με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν.4316/24.12.2014. Με τις ανωτέρω διατάξεις ορίζεται ότι οι οφειλές στο ελληνικό δημόσιο δήμων και περιφερειών, οι οποίες συμψηφίζονται, δυνάμει κοινών αποφάσεων των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, με ποσά προερχόμενα από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), δεν επιβαρύνονται από την ημερομηνία έκδοσης των ως άνω Κ.Υ.Α. με προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής. Τα ανωτέρω ισχύουν από την έναρξη ισχύος του Ν.4316/2014, ήτοι 24/12/2014. Ποσά που έχουν εντωμεταξύ καταβληθεί δεν επιστρέφονται, δεν συμψηφίζονται και εν γένει δεν αναζητούνται.

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, εξέδωσε την ΠΟΛ. 1222/4.1.2018 με την οποία μεταρρυθμίζεται το πλαίσιο έκδοσης αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής για χρέη προς το Δημόσιο. Με την εκδοθείσα απόφαση εξορθολογίζεται η έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής και τίθενται για πρώτη φορά σαφείς κανόνες για τον καθορισμό των ποσοστών παρακράτησης επί του αποδεικτικού. Με τη νέα απόφαση, καταργείται η ευρεία διακριτική ευχέρεια καθορισμού ποσοστού παρακράτησης από 10 έως 100%. Τα ποσοστά συστηματοποιούνται και κλιμακώνονται, ανάλογα με το ρυθμό αποπληρωμής των ρυθμισμένων οφειλών. Τα ποσοστά αυτά απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα:

Τέλος, ορίζεται ότι κατά την έκδοση βεβαίωσης οφειλής (που επέχει θέση αποδεικτικού ενημερότητας) για την πώληση ακινήτου, στην περίπτωση όπου το τίμημα υπολείπεται της αντικειμενικής αξίας του μεταβιβαζόμενου ακινήτου, η διασφάλιση της οφειλής περιορίζεται στη διαφορά ανάμεσα στο τίμημα και την αντικειμενική αξία.

Εκδόθηκε η ΠΟΛ. 1003/3.1.2018 εγκύκλιος της ΑΑΔΕ με θέμα «Παροχή οδηγιών αναφορικά με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 6 του άρθρου 49 του Ν.4509/2017 (Φ.Ε.Κ. Α/201/22.12.2017) ως προς την επιβολή της επιεικέστερης κύρωσης κατά την έκδοση πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου».

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, στην έκθεση ελέγχου γίνεται αναφορά και αιτιολογείται η εφαρμογή του καθεστώτος επιεικέστερης μεταχείρισης του φορολογουμένου, σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν.4509/2017. Σε κάθε περίπτωση μετά την απόκτηση του εκτελεστού τίτλου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 53 του Κ.Φ.Δ.

Για τις πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου που κατά την έναρξη ισχύος της διάταξης έχουν εκδοθεί και δεν έχουν κοινοποιηθεί, παρέχεται η δυνατότητα εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 για την επιεικέστερη κύρωση, μετά την κοινοποίησή τους στον φορολογούμενο. (Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν κατανοούμε την παροχή δυνατότητας στην φορολογική αρχή για εφαρμογή της επιεικέστερης κύρωσης μετά την κοινοποίηση στον φορολογούμενο. Ειδικά η απορία μας έγκειται στο γεγονός της καταβολής του 50% του βεβαιωθέντος φόρου, προσαυξήσεων και τόκων σε περίπτωση ενδικοφανούς προσφυγής και επί ποιου ποσού θα γίνει ο υπολογισμός).

Επί των εκκρεμών υποθέσεων της παραγράφου 2, η εφαρμογή της επιεικέστερης κύρωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη αυτή, λαμβάνει χώρα με βάση απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή απόφαση των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Άρθρο 59 Πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με παρακρατούμενους φόρους

1. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης παρακρατούμενου φόρου από την οποία θα προέκυπτε υποχρέωση απόδοσης φόρου επιβάλλεται πρόστιμο ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) επί του ποσού του φόρου που αναλογεί στη μη υποβληθείσα δήλωση.

2. Σε περίπτωση υποβολής ανακριβούς δήλωσης παρακρατούμενου φόρου επιβάλλεται πρόστιμο ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) επί της διαφοράς του φόρου.

Παράδειγμα διαφοράς προσαυξήσεων με τον Ν.2523/1997 και τις υφιστάμενες διατάξεις

Σημειώνουμε ότι οι μηνιαίοι τόκοι του άρθρου 53 του Ν. 4174/2013 περί Κ.Φ.Δ. ανέρχονται σήμερα σε ποσοστό 0,73% ανά μήνα.

Τέλος της πρώτης εργασιακής εβδομάδας του νέου χρόνου και αύριο Σάββατο θα γιορτάσουμε τα Άγια Θεοφάνια. Η χώρα επανέρχεται σε κανονικούς ρυθμούς από την εβδομάδα που έρχεται και όχι μόνο σε Κυβερνητικό επίπεδο αλλά και με την αγορά να ξεκινά τις χειμερινές εκπτώσεις. Έτσι, μετά την ολοκλήρωση της εορταστικής περιόδου, η ΕΣΕΕ ενημέρωσε με επιστολή της τους Εμπορικούς Συλλόγους και τις Ομοσπονδίες μέλη της για την έναρξη και τη διάρκεια των χειμερινών εκπτώσεων του 2018, που αρχίζουν επίσημα τη Δευτέρα 8 Ιανουαρίου και θα λήξουν την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2018.

Με πολλές ευχές για ένα φωτισμένο νέο έτος και Χρόνια Πολλά σε όσους γιορτάζουν τις επόμενες ημέρες, σας ευχόμαστε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο, το πρώτο του 2018. Να είστε όλοι καλά.

 

πηγη:e-forologia.gr

 
© Copyright 2011 - 2019 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου