Loading...

Κατηγορίες

Σάββατο 21 Απρ 2018
Η Εβδομάδα που πέρασε – Η Εβδομάδα που έρχεται
Κλίκ για μεγέθυνση


Εβδομάδα φορολογικής αναμονής η εβδομάδα που πέρασε, αφού όλο το Σαββατοκύριακο, ο κλάδος σύσσωμος περίμενε την έλευση των εντύπων Ε1 και Ε2, καθώς και τις οδηγίες του εντύπου Ε3, που δεν ήρθανε. Φυσικά, η ΑΑΔΕ δεν άφησε παραπονούμενο τον κλάδο και έτσι, μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής, εκδόθηκε η ΠΟΛ. 1069/2018 εγκύκλιος με οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2017. Τελικά, τα επίμαχα έντυπα Ε1 και Ε2 και οι οδηγίες συμπλήρωσής τους ήρθαν με την ΠΟΛ. 1068/2018 εγκύκλιο. Φυσικά των εντύπων έπεται και η πανηγυρική έναρξη της περιόδου των φορολογικών δηλώσεων και έτσι, την Πέμπτη που μας πέρασε η ΑΑΔΕ ανακοίνωσε ότι είναι πλέον διαθέσιμη η εφαρμογή υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2017 (έντυπα Ε1, Ε2 και Ε3). Επιπλέον, η ΑΑΔΕ, εξέδωσε φυλλάδιο με οδηγίες για τη συμπλήρωση των δηλώσεων.

Από τα υπόλοιπα σημαντικά θέματα της εβδομάδας που μας πέρασε, με την Αριθ. Πρωτ.:Δ.15/Δ΄/619/15/13-4-2018 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής ασφάλισης αποσαφηνίζονται σημαντικά θέματα υπαγωγής στην ασφάλιση μελών εταιρειών και διαχειριστών. Επιπλέον ξεκαθαρίζεται η βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών για τις δραστηριότητες που είναι υπακτέες στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ.

Στην ασφάλιση του πρώην ΟΑΕΕ (πλέον ΕΦΚΑ τ. μη μισθωτών) υπάγονται υποχρεωτικά τα μέλη ή μέτοχοι Οργανισμών, Κοινοπραξιών ή κάθε μορφής Εταιρειών (εκτός των ΑΕ και των ΙΚΕ) των οποίων ο σκοπός συνιστά δραστηριότητα για την οποία τα ασκούντα αυτήν πρόσωπα υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ. Με τα μέχρι σήμερα ισχύοντα, ήταν γνωστή η ασφαλιστική αντιμετώπιση των εταίρων ΙΚΕ και των μελών ΔΣ των ΑΕ. Πλέον, διευκρινίζονται και οι υπόλοιπες περιπτώσεις διαχειριστών των λοιπών νομικών μορφών εταιρειών.

Η κατηγοριοποίηση ασφαλιστικής αντιμετώπισης ανάλογα με τη νομική μορφή εταιρειών, έχει ως εξής:

Ιδιότητα

Ασφαλιστική αντιμετώπιση

Βάση υπολογισμού

Ισχύς από

Εταίροι ΟΕ, ΕΕ

Άρθρο 39 Ν.4387/2016 *

Επί των κερδών ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής

1/1/2017

Διαχειριστές ΟΕ, ΕΕ

Άρθρο 38 Ν.4387/2016 **

Επί της αμοιβής διαχείρισης

1/6/2018

Εταίροι ΕΠΕ

Άρθρο 39 Ν.4387/2016 *

Επί των μερισμάτων

1/1/2017

Διαχειριστές ΕΠΕ

Άρθρο 38 Ν.4387/2016 **

Επί της αμοιβής διαχείρισης

1/6/2018

Εταίροι ΙΚΕ

Δεν έχουν υποχρέωση (εκτός της Μον.ΙΚΕ)


1/1/2017

Διαχειριστές ΙΚΕ

Άρθρο 39 Ν.4387/2016 *

Επί της αμοιβής διαχείρισης

1/1/2017

Μονοπρόσωπη ΙΚΕ

Άρθρο 39 Ν.4387/2016 *

Επί των μερισμάτων και επί της αμοιβής διαχείρισης

1/6/2018

 

Στο ασφαλιστικό κομμάτι και πάλι, κατατέθηκε στο Συμβούλιο Επικρατείας Αίτηση Ακύρωσης του ΔΣΑ κατά των πρόσφατων εγκυκλίων, με τις οποίες επιβαρύνονται ακόμη περισσότερο οι ασφαλισμένοι αυτοαπασχολούμενοι κατά τρόπο παράνομο και αντισυνταγματικό.

Συγκεκριμένα, προσβλήθησαν επί ακυρώσει οι εγκύκλιοι:

1. υπ’ αριθμ. Δ.15/Δ/οικ.9290/183/14.2.2018 του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Διαδικασία εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών προσώπων που ασκούν μη μισθωτή δραστηριότητα» και

2. υπ’ αριθμ. 7/2018 του ΕΦΚΑ, «Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών Ελευθέρων Επαγγελματιών από 01.01.2018».

Ενώ κατά τη σαφή διατύπωση του άρθρου 39 παρ. 2 του Ν.4387/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 58 Ν.4472/2017, στη βάση υπολογισμού των ποσοστών των εισφορών των αυτοαπασχολουμένων συμπεριλαμβάνονται «οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές» του προηγουμένου έτους (2017), με μία στερούμενης λογικής ρύθμιση, με τις προσβαλλόμενες εγκυκλίους, επιλέχθηκε η λύση να συμπεριληφθούν οι «καταβληθείσες κατά το 2016 ασφαλιστικές εισφορές».

Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ. 1072/16.4.2018 εγκύκλιος της ΑΑΔΕ με την οποία παρέχονται οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2017. Σύμφωνα με την εγκύκλιο:

 • Το έντυπο Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και η Κατάσταση της Φορολογικής Αναμόρφωσης για το φορολογικό έτος 2017 είναι ενιαίο για όλα τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες του άρθρου 45 του Ν.4172/2013 καθώς και τις ατομικές επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από την κατηγορία τήρησης των βιβλίων.
 • Ο πίνακας της «ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΔΟΘΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ (ΦΠΑ κ.τ.λ.)» δεν υπάρχει πλέον και έχει αντικατασταθεί από υπεύθυνη δήλωση του λογιστή φοροτεχνικού της επιχείρησης, ο οποίος βεβαιώνει την ορθή υποβολή των ως άνω δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων εισοδήματος και απόδοσης έμμεσων φόρων, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 38 του Ν.2873/2000.

Εκδόθηκε η ΠΟΛ. 1068/2018 εγκύκλιος με θέμα «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2017, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή». Σημαντικές επισημάνσεις επί της εγκυκλίου:

 • Προστέθηκαν δύο νέοι κωδικοί 007-008 «Φιλοξενείτε φυσικό πρόσωπο υπόχρεο σε δήλωση εκτός εκείνων του πίνακα 8;».

 • Προστέθηκαν δύο νέοι κωδικοί 429-430 «16. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία - χρηματικά ποσά που δεν μειώνουν την ετήσια δαπάνη».

 • Καταργήθηκαν οι κωδικοί 051-052 για τις ιατρικές δαπάνες (σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1112/2017 εγκύκλιο με την κατάργηση του άρθρου 18 του Ν.4172/2013, από 1.1.2017 και στο εξής οι ιατρικές δαπάνες δεν μειώνουν τον φόρο αλλά οι εν λόγω δαπάνες δηλώνονται μαζί με τις λοιπές δαπάνες του φορολογούμενου στους κωδικούς 049-050).

Όσον αφορά το έντυπο Ε2 και την οικονομία του διαμοιρασμού σχετικά (πλατφόρμες Airbnb κλπ.) με τα έσοδα που εισπράχθηκαν από τους ενταχθέντες για το φορολογικό έτος 2017, ορίζεται ότι:

«Στη στήλη 17 (εννοείται του εντύπου Ε2) συμπληρώνεται το είδος μίσθωσης και η χρήση του ακινήτου».

Επιλέγοντας τον κωδικό 60 της στήλης αυτής θα δηλώνονται συγκεντρωτικά ανά ακίνητο όλα τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από τη βραχυχρόνια εκμίσθωση ακινήτων μέσω ψηφιακών πλατφόρμων (Airbnb, Βooking κλπ.), ενώ επιλέγοντας τον κωδικό 61 της στήλης θα δηλώνονται συγκεντρωτικά ανά ακίνητο όλα τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από τη βραχυχρόνια υπεκμίσθωση ακινήτων μέσω ψηφιακών πλατφόρμων (Airbnb, Βooking κλπ.) κατά το φορολογικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 39Α του Ν.4172/2013, όπως ισχύει.

Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ. 1067/2018 εγκύκλιος η οποία τροποποιεί την ΠΟΛ. 1124/18.6.2015 απόφασης ΓΓΔΕ περί του καθορισμού της διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013, Φ.Ε.Κ. 170 Α΄), σχετικά με το Ετήσιο Πιστοποιητικό που εκδίδεται από Νόμιμους Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του Ν.3693/2008 (Φ.Ε.Κ. 174 Α΄). Σύμφωνα με την εγκύκλιο διαταγή, ορίζεται ότι: «4. Οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές και οι ελεγκτικές εταιρείες έχουν υποχρέωση να αρνηθούν τη διενέργεια ελέγχου εφαρμογής των φορολογικών διατάξεων, εφόσον παρέχουν στην ελεγχόμενη επιχείρηση συμβουλευτικές υπηρεσίες φορολογικού περιεχομένου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 21 του Ν.4449/2017».

Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ. 1075/18.4.2018 εγκύκλιος της ΑΑΔΕ με θέμα «Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ' αριθ. 130060/27-11-2017 (ΦΕΚ Β', 4158/29-112017) Κ.Υ.Α. περί απλοποιημένης διαδικασίας ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ στο πλαίσιο υπαγωγής τους στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων του Ν.4469/2017».

Στη δημοσιότητα δόθηκε η εγκύκλιος 19/18.04.2018 του ΕΦΚΑ με θέμα «Υπαγωγή στην ασφάλιση του Ε.Φ.Κ.Α. των μαθητευόμενων σπουδαστών των δημόσιων και ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.) & των μαθητευόμενων στο Πρόγραμμα «Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας» σε Ε.Π.Α.Λ.».

Σύμφωνα με την παρούσα εγκύκλιο:

 • Οι μαθητευόμενοι των ανωτέρω προγραμμάτων υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ και των Φορέων – Οργανισμών για λογαριασμό των οποίων ο ΕΦΚΑ συνεισπράττει εισφορές, ως μισθωτοί, για όλο το διάστημα μαθητείας.
 • Κάθε εργοδότης (του Ιδιωτικού και του Δημοσίου Τομέα) που απασχολεί μαθητευόμενους υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» (ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ- ΕΤΕΑΕΠ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το έντυπο Ε3.4: «Αναγγελία Έναρξης /Μεταβολών Σύμβασης Μαθητείας».
 • Ο εργοδότης βαρύνεται με το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών για κύρια και επικουρική σύνταξη, υγειονομική περίθαλψη, καθώς και για επαγγελματικό κίνδυνο όπως και για βαρέα και ανθυγιεινά.
 • Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευόμενων του «Προγράμματος Μαθητείας στο ΙΕΚ», της «Τάξης Μαθητείας των ΣΕΚ» και του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας» ορίζεται ημερησίως στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ήτοι 17,12 ευρώ για τους μαθητευόμενους κάτω των 25 ετών και 19,64 ευρώ για τους μαθητευόμενους άνω των 25 ετών.
 • Μέρος του ποσού αποζημίωσης επιδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων μέσω της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ και καταβάλλεται από τον Ειδικό Λογαριασμό στους μαθητευόμενους. Το ποσό αυτό ορίζεται ημερησίως σε 11,00 ευρώ για μαθητευόμενους κάτω των 25 ετών και στα 14,00 ευρώ για μαθητευόμενους άνω των 25 ετών.
 • Η απεικόνιση των ασφαλιστικών στοιχείων των μαθητευόμενων στα προγράμματα μαθητείας θα περιλαμβάνεται στις αναλυτικές εγγραφές της Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (ΑΠΔ) που υποβάλλει ο εργοδότης στο ΟΠΣ τ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ. 1071/2018 εγκύκλιος της ΑΑΔΕ με θέμα «Καθορισμός τρόπου πληρωμής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. ατομικών οφειλών με τη χρήση καρτών πληρωμών μέσω της εφαρμογής του Taxisnet». Σύμφωνα με την παρούσα εγκύκλιο καθορίζεται ο τρόπος πληρωμής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. ατομικών οφειλών με τη χρήση καρτών πληρωμών μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής στη διαδικτυακή πύλη της Α.Α.Δ.Ε. Η πληρωμή θα πραγματοποιείται μέσω της υπηρεσίας, "Προσωποποιημένη Πληροφόρηση" του TAXISnet, στη διαδικτυακή πύλη της Α.Α.Δ.Ε., www.aade.gr. Το πλεονέκτημα της πληρωμής των φορολογικών οφειλών απευθείας στο taxisnet είναι ότι η ηλεκτρονική καρτέλα των φορολογούμενων ενημερώνεται αμέσως και όχι σε 2-3 εργάσιμες ημέρες όταν γίνεται μέσω των τραπεζών. Αυτό πάλι σημαίνει ότι η φορολογική ενημερότητα εκδίδεται αμέσως και όχι με καθυστέρηση, όπως συμβαίνει όταν η πληρωμή του φόρου γίνεται μέσω των τραπεζών.

Δημοσιεύθηκε η με Αριθ. Πρωτ. : 42830 - 20/04/2018 απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας με θέμα «Υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3213/2003, όπως ισχύει».

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης είναι:

 • αξιολογητές επενδυτικών σχεδίων σε οποιαδήποτε φάση της αξιολόγησης (αξιολόγηση, Επιτροπές Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων, εξέταση ενστάσεων, σύνταξη αποφάσεων τροποποίησης υπαγωγής, αιτήματα θεραπείας κ.λ.π.)
 • ελεγκτές επενδυτικών σχεδίων (αυτοί οι οποίοι ορίστηκαν ως μέλη ΚΟΕ, πραγματοποίησαν έλεγχο, υπέβαλαν έκθεση),
 • μέλη και εισηγητές της Γνωμοδοτικής Επιτροπής
 • επιφορτισμένα με την εκταμίευση των ενισχύσεων όργανα (υπόλογοι, εισηγητές αρμόδιοι για τη διαβίβαση φακέλων προς εκταμίευση στις οικονομικές υπηρεσίες, εισηγητές πιστοποίησης ολοκλήρωσης επενδύσεων ν.3908/2011)

Σημειώνεται, ότι:

 • Ο υπόχρεος υποβάλλει αρχική δήλωση περιουσιακής κατάστασης μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες, από την ημερομηνία απόκτησης της ιδιότητας που τον καθιστά υπόχρεο.

Ειδικά για τα μέλη του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) και του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ), ως ημερομηνία απόκτησης της ιδιότητας θεωρείται η ανάληψη της πρώτης αξιολόγησης/ελέγχου και όχι η ημερομηνία εγγραφής στο Μητρώο.

 • Ο υπόχρεος υποβάλλει ετήσια δήλωση περιουσιακής κατάστασης κάθε έτος, εφόσον διατηρεί την ιδιότητά του και για ένα (1) έτος μετά την απώλεια αυτής. Η υποχρέωση υποβολής της δήλωσης περιουσιακής κατάστασης για ένα (1) έτος μετά την απώλεια της ιδιότητας του υπόχρεου αφορά στο αμέσως επόμενο ημερολογιακό έτος, από το έτος απώλειας αυτής. Για παράδειγμα, όσοι άσκησαν καθήκοντα για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα κατά το 2016, θα υποβάλλουν το 2018 ετήσια δήλωση περιουσιακής κατάστασης ακόμη και αν στη συνέχεια απώλεσαν την ιδιότητα που τους καθιστά υπόχρεους υποβολής.

Καλοκαίρι μύρισε νωρίς εφέτος και δεδομένου ότι ο απρόβλεπτος γείτονας πηγαίνει σε εκλογές ενάμιση χρόνο πριν την κανονική τους ημερομηνία, τα ελληνικά νησιά αλλά και η τουριστική ενδοχώρα περιμένουν τα τριάντα εκατομμύρια προϋπολογισμένων τουριστών. Δεδομένου ότι ο Διοικητής της ΑΑΔΕ κ. Πιτσιλής είναι άνθρωπος της αγοράς, επειδή μέχρι λίγα χρόνια πριν καταμεσής του Αυγούστου βγαίνανε εντολές ελέγχου για βιομηχανίες που είχαν δώσει άδειες στο προσωπικό τους, έδωσε και φέτος την δυνατότητα για διακοπές μετ’ εργασίας σε Εφοριακούς. Οι ως άνω έλεγχοι στην τουριστική Ελλάδα θα διενεργούνται σε ημερήσια βάση, συμπεριλαμβανομένων των αργιών, κατά τις πρωινές, απογευματινές και βραδινές ώρες. Για την υλοποίηση των ως άνω ελέγχων πρέπει να ενισχυθούν με προσωπικό Εφοριακών υπαλλήλων οι Δ.Ο.Υ. Κέρκυρας, Σύρου, Θήρας, Πάρου, Νάξου, Μυκόνου, Κω, Ρόδου και Πολυγύρου και οι Υπηρεσίες Ερευνών & Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) ΑΤΤΙΚΗΣ και ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, για τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο. Ειδικά για τις Υπηρεσίες Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Αττικής και Θεσσαλονίκης οι έλεγχοι θα διενεργούνται α) εντός της χωρικής αρμοδιότητας των ως άνω υπηρεσιών β) εκτός έδρας έως δύο τριήμερα μηνιαίως. Για την υλοποίηση του σχεδίου, καλούνται λοιπόν οι Εφοριακοί υπάλληλοι που ανήκουν οργανικά στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, να υποβάλουν δήλωση στην οποία θα διατυπώνουν την προτίμησή τους.

Η εργασιακή εβδομάδα πέρασε, αλλά η δουλειά τώρα αρχίζει, δεδομένου ότι η πλατφόρμα υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, όπως προαναφέραμε, άνοιξε και περιμένει την δήλωσή μας και φυσικά τον οβολό μας στο δημόσιο ταμείο.

Παράλληλα, ένας ακόμα αδιόρατος φορολογικός φόβος πλανάται στην ατμόσφαιρα της χώρας, μετά τις ανακοινώσεις του Διοικητή της ΑΑΔΕ, στα πλαίσια του Athens Tax Forum, πως αρχίζουν οι έρευνες μέσω μέσων κοινωνικής δικτύωσης και γενικά του διαδικτύου, στην προσπάθεια της υπηρεσίας να εντοπίσει ύποπτες συναλλαγές και παράνομο εμπόριο.

Για την εβδομάδα που έρχεται, αναμένεται να συνεχιστούν οι ατέρμονες συζητήσεις και οι κλαδικές «κόντρες» για την αναγκαιότητα ή μη υποβολής του εντύπου Ε3 από τους λογιστές και γενικά η χρησιμότητα του επαγγέλματος του λογιστή, επειδή στη χώρα μας πολλοί διαθέτουν κληρονομικό χάρισμα γνώσης των πάντων.

Η φετινή άνοιξη μύρισε… καλοκαίρι και έτσι, με έναν ήλιο ολόλαμπρο, έστω και με κάποια σκόνη Αφρικής, το Σαββατοκύριακο, περισσότερο ή λιγότερο για άλλους, είναι διήμερο ξεκούρασης και επαφής με την πανέμορφη ελληνική φύση. Όπου και αν είστε, ότι και αν κάνετε, να περνάτε πάντοτε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.

πηγη:https://www.e-forologia.gr

 
© Copyright 2011 - 2019 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου