Loading...

Κατηγορίες

Σάββατο 24 Μάρ 2018
Η Εβδομάδα που πέρασε – Η Εβδομάδα που έρχεται
Κλίκ για μεγέθυνση


Μια ακόμα εβδομάδα που πέρασε στα ταραγμένα χρόνια που ζούμε. Μεγάλη συζήτηση ξεκίνησε στο Ευρωκοινοβούλιο σχετικά με την ύπαρξη ενός ενιαίου συστήματος φορολόγησης των εταιρειών για όλα τα κράτη – μέλη. Σύμφωνα με την πρόταση, οι επιχειρήσεις θα υπολογίζουν κέρδη και ζημίες τυχόν θυγατρικών επιχειρήσεων που διατηρούν σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο φόρος, ο οποίος θα προκύπτει, θα κατανέμεται ανάμεσα στα κράτη μέλη, ανάλογα με τη χώρα, στην οποία δημιουργήθηκαν τα κέρδη. Εμφανής στόχος του Ευρωκοινοβουλίου οι χώρες κράτη – μέλη με μειωμένους συντελεστές φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και ειδικά η Β. Ιρλανδία, η Βουλγαρία και η Κύπρος.

Δημοσιεύθηκε η με Αρ.Πρωτ.: Φ.80000/οικ.12151/274 εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας με θέμα «Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 20 του Ν.4387/2016 για την απασχόληση συνταξιούχων λόγω γήρατος».

Μεταξύ άλλων, προβλέπει ότι δεν θα επέρχεται καμία περικοπή στη σύνταξη για τη συντριπτική πλειονότητα των συνταξιούχων που ασκούν αγροτική δραστηριότητα. Παράλληλα, περιλαμβάνει δικαιότερες ρυθμίσεις για τους απασχολούμενους συνταξιούχους σε σχέση με το προγενέστερο καθεστώς (πριν από τη ψήφιση του Ν. 4387/16), όπως την περικοπή ή αναστολή της σύνταξης μόνο για το διάστημα το οποίο αντιστοιχεί στις ημέρες απασχόλησης και όχι για ολόκληρο τον μήνα, εφόσον η διάρκειά της είναι μικρότερη των 25 ημερών.

Δημοσιεύθηκε η με Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΛ Ε 1044619 ΕΞ 2018 απόφαση της ΑΑΔΕ με θέμα «Κοινοποίηση της αριθ. 259/2017 γνωμοδότησης, του Ν.Σ.Κ., σχετικά με τις προϋποθέσεις εγγραφής, Κοινοπραξίας στο ΓΕΜΗ». Σύμφωνα με την κοινοποιηθείσα, με αριθ. 259/2017 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, (Α' Τακτική Ολομέλεια), η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, έγινε δεκτό ότι για την υποχρεωτική καταχώρηση στο ΓΕΜΗ κοινοπραξίας, απαιτείται να ασκεί η κοινοπραξία εμπορική δραστηριότητα.

Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ. 1046/2018 εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Τροποποίηση της ΠΟΛ 1033/28.1.2016 (ΦΕΚ Β΄ 720), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ. 1090/23.6.2017 (ΦΕΚ Β΄ 2199) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών σχετικά με τον εντοπισμό ανασφάλιστων αυτοκινήτων οχημάτων και την επιδίωξη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών αυτών μέσω της επίσπευσης της διαδικασίας επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων, όπως ισχύει».

Σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο, τροποποιείται η ΠΟΛ. 1033/2016 εγκύκλιος της ΑΑΔΕ και ειδικά η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 3 που αντικαθίσταται ως εξής:

«γ) από τον αγοραστή, αν απέκτησε όχημα έως την ημερομηνία της εκάστοτε διασταύρωσης και από τη μεταβίβασή του σε αυτόν έως τη σύναψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου δεν παρήλθε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των επτά εργασίμων ημερών».

Δημοσιεύτηκε η ΠΟΛ 1043/2018, η οποία τροποποιεί την ΠΟΛ 1188/2011 και πιο συγκεκριμένα το άρθρο 1 της αριθ. ΠΟΛ.1188/6-9-2011 (Β΄1993) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών τροποποιείται, ως κατωτέρω:

α) Η παράγραφος 1 αυτού αντικαθίσταται, ως εξής:

«1) Καταλογιστικές πράξεις φόρου, τέλους, εισφοράς ή προστίμου που εκδίδονται από φορολογικές ή τελωνειακές αρχές στις οποίες το ανά πράξη καταλογισθέν ποσόν υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, επιδίδονται αποκλειστικά με δικαστικούς επιμελητές».

β) Στην παράγραφο 2 αυτού προστίθενται μετά από τη λέξη «εισφοράς», οι λέξεις «ή προστίμου, καθώς και εν γένει κάθε πράξης που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013)».

Από τα ενδιαφέροντα της εβδομάδας που πέρασε, οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τους νέους κανόνες για να διασφαλιστεί ότι οι ψηφιακές επιχειρηματικές δραστηριότητες φορολογούνται με δίκαιο και φιλικό προς την ανάπτυξη τρόπο. Οι δύο χωριστές νομοθετικές προτάσεις που υπέβαλλε η Επιτροπή θα οδηγήσουν στη δικαιότερη φορολόγηση των ψηφιακών δραστηριοτήτων στην ΕΕ και ειδικά:

  • Η πρώτη πρωτοβουλία αποσκοπεί στη μεταρρύθμιση των κανόνων φορολόγησης των εταιρειών, ώστε τα κέρδη να καταγράφονται και να φορολογούνται εκεί όπου οι επιχειρήσεις έχουν σημαντική αλληλεπίδραση με τους χρήστες μέσω ψηφιακών διαύλων. Η προσέγγιση αυτή αποτελεί την προτιμώμενη μακροπρόθεσμη λύση της Επιτροπής.
  • Η δεύτερη πρόταση ανταποκρίνεται στα αιτήματα διαφόρων κρατών μελών για προσωρινό φόρο, που να καλύπτει τις κύριες ψηφιακές δραστηριότητες οι οποίες επί του παρόντος διαφεύγουν εντελώς τη φορολόγηση στην ΕΕ.

Μια ψηφιακή πλατφόρμα θα θεωρείται ότι έχει φορολογητέα «ψηφιακή παρουσία» ή ψηφιακή μόνιμη εγκατάσταση σε ένα κράτος μέλος αν πληροί ένα από τα ακόλουθα κριτήρια:

  • υπερβαίνει το κατώτατο όριο ετησίων εσόδων ύψους 7 εκατ. ευρώ σε ένα κράτος μέλος
  • έχει περισσότερους από 100.000 χρήστες σε ένα κράτος μέλος σε ένα φορολογικό έτος
  • δημιουργούνται πάνω από 3.000 επιχειρηματικές συμβάσεις για ψηφιακές υπηρεσίες μεταξύ της εταιρείας και των επιχειρηματιών χρηστών σε ένα φορολογικό έτος.

Σε συνέντευξη που έδωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό «Στο Κόκκινο» η υφυπουργός Οικονομικών, κα. Κατερίνα Παπανάτσιου, δήλωσε πως έχουν ήδη υποβληθεί στοιχεία από τους εκτιμητές ακινήτων για το 99% των περιοχών και μόλις σε 56 ζώνες δεν υπάρχει εκτίμηση. Η κα. Κατερίνα Παπανάτσιου ανέφερε ότι από τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί στο 60% των ζωνών προκύπτει αύξηση των αντικειμενικών προκειμένου να προσαρμοστούν με τις εμπορικές τιμές, στο 23% μείωση και στα υπόλοιπα καμία μεταβολή.

Στη δημοσιότητα δόθηκε η ΠΟΛ. 1056/2018 εγκύκλιος της ΑΑΔΕ με θέμα «Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 29 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, όπως ισχύει, και παροχή οδηγιών και υποδειγμάτων για την εφαρμογή της Διεθνούς Διοικητικής Συνεργασίας στο πεδίο της άμεσης φορολογίας, αναφορικά με την ανταλλαγή πληροφοριών κατόπιν αιτήματος, την αυθόρμητη ανταλλαγή πληροφοριών, τη διοικητική κοινοποίηση εγγράφων και την ανατροφοδότηση».

Σύμφωνα με την ανωτέρω εγκύκλιο επισημαίνεται ότι η συνεργασία μεταξύ των φορολογικών διοικήσεων αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής και στην προστασία της ακεραιότητας των φορολογικών συστημάτων. Σημείο κλειδί αυτής της συνεργασίας είναι η διεθνής διοικητική συνεργασία.

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του ΥΠΕΝ, στις 14:00 της Παρασκευής ενεργοποιείται εκ νέου η ηλεκτρονική πλατφόρμα υπαγωγής στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ», προκειμένου να διευκολυνθούν όσοι έχουν εγγραφεί στο σύστημα αλλά δεν πρόλαβαν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία υποβολής αίτησης.

Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος ΠΟΛ. 1055/2018 της ΑΑΔΕ με θέμα «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της Απόφασης Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1223/29-12-2017 (Β' 4643) σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ - Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 60 του ν. 4520/2018 (Α' 30), με το οποίο αντικαταστάθηκε η παράγραφος 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 (Α' 62)».

Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες για την ενιαία εφαρμογή των διατάξεων της Απόφασης Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1223/2017 με θέμα «Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο έως 50.000 ευρώ κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017, καθορισμός της μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό του ύψους και του αριθμού των δόσεων βάσει αυτών, εξαίρεση οφειλών από τις λύσεις ρύθμισης και ρύθμιση κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή αυτής».

Επιπροσθέτως, κοινοποιούνται, ως συνημμένες στην παρούσα εγκύκλιο, οι διατάξεις του άρθρου 60 του ν. 4520/2018 (Α' 30) περί τροποποίησης του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 (Α' 62), οι οποίες ισχύουν από 22/2/2018 σύμφωνα με το άρθρο 66 του ν. 4520/2018. Με την παράγραφο 1 του κοινοποιούμενου άρθρου αντικαθίσταται η παράγραφος 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 (Α' 62), ενώ στην παράγραφο 2 αυτού ορίζεται ότι οι κανονιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 4520/2018, όπως η Υ.Α. ΠΟΛ 1223/2017, διατηρούνται σε ισχύ.

Με δελτίο τύπου η ΓΣΕΕ και το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της Συνομοσπονδίας (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ), ενημερώνει τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα για τον τρόπο αμοιβής της αργίας της 25ης Μαρτίου.

Η εορτή της 25ης Μαρτίου, η οποία φέτος (2018) συμπίπτει με ημέρα Κυριακή, από το νόμο έχει καθοριστεί ως υποχρεωτική αργία.

Στις ημέρες υποχρεωτικής αργίας απαγορεύεται η απασχόληση των εργαζομένων και η λειτουργία των επιχειρήσεων, εκτός από εκείνες που νόμιμα λειτουργούν Κυριακές και αργίες.

Όσοι από τους μισθωτούς απασχοληθούν σε επιχειρήσεις που νόμιμα λειτουργούν κατά τις Κυριακές και τις λοιπές απ’ το νόμο αργίες δικαιούνται τα παρακάτω:

1) αν αμείβονται με ημερομίσθιο, το σύνηθες καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν

2) αν αμείβονται με μηνιαίο μισθό, οφείλεται προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο 1/25 του νομίμου μισθού τους για όσες ώρες απασχοληθούν

3) αναπληρωματική ανάπαυση (ρεπό): Εφόσον οι εργαζόμενοι απασχοληθούν Κυριακή άνω των 5 ωρών δικαιούνται πρόσθετα και αναπληρωματική ανάπαυση (ρεπό), σε άλλη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας.

Κάπου εδώ τελειώνει μια ακόμα εργασιακή εβδομάδα. Από μια Ελλάδα που κλιματολογικά έχει χωριστεί στα τρία, με χιόνια στη Δυτική Μακεδονία και καύσωνα στην Κρήτη, ο καιρός ίσως σηματοδοτεί αυτό που συμβαίνει στη χώρα, την πολυπλοκότητα δηλαδή των καταστάσεων. Η Κυριακή που έρχεται είναι μια ιστορική μέρα, μια μέρα που μας θυμίζει ότι είμαστε Έλληνες και πως κάποτε με ελάχιστα καταφέραμε τεράστιους άθλους.

Χρόνια Πολλά σε όλους.

 
© Copyright 2011 - 2019 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου