Loading...

Κατηγορίες

Σάββατο 10 Μάρ 2018
Η Εβδομάδα που πέρασε – Η Εβδομάδα που έρχεται
Κλίκ για μεγέθυνση

Άσχημα ξεκίνησε και η εβδομάδα που πέρασε και για την ΑΑΔΕ, επειδή η Β΄ Δ.Ο.Υ. Λάρισας έγινε παρανάλωμα του πυρός με συνέπεια την σχεδόν πλήρη καταστροφή του αρχείου της. Οι φορολογούμενοι της Δ.Ο.Υ., θα εξυπηρετούνται προσωρινά από την Α΄ Δ.Ο.Υ. Λάρισας.

Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν, κάποιες ενέργειες της φορολογικής διοίκησης στην προσπάθειά της να βρει στοιχεία που παρατείνουν την παραγραφή φορολογικών υποθέσεων, ξεπερνάει τα εσκαμμένα. Έτσι ακόμη και μια ημέρα να χάσει ένας φορολογούμενος από την προθεσμία υποβολής της φορολογικής δήλωσης, αυτή θεωρείται ως εκπρόθεσμα υποβληθείσα και η προθεσμία για την παραγραφή της φορολογικής του υπόθεσης επεκτείνεται αυτόματα από τα 5 στα 15 έτη. Αυτό προκύπτει από την με αριθμό 173/2006 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στην οποία βασίστηκε η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και απέρριψε τρεις ενδικοφανείς προσφυγές που είχαν καταθέσει ισάριθμοι φορολογούμενοι. Φυσικά οι θιγόμενοι φορολογούμενοι προσέφυγαν στα Διοικητικά Δικαστήρια, αλλά εκεί ο χρόνος αναμονής είναι ατέλειωτος.

Ας έρθουμε όμως τώρα στα φορολογικά και εργατικά τεκταινόμενα της εβδομάδας που πέρασε. Δημοσιεύτηκε η ΠΟΛ. 1037/5.3.2018 εγκύκλιος της ΑΑΔΕ με θέμα την «Κοινοποίηση της Γνωμοδότησης 229/2017 του Β' Τμήματος του Ν.Σ.Κ. σχετικά με τη δυνατότητα συμψηφισμού ανταπαίτησης οφειλέτη σε βάρος του Δημοσίου με οφειλές του προς αυτό που έχουν υπαχθεί σε προσωρινή διαταγή κατ' άρθρο 5 του ν. 3869/2010 με περιεχόμενο την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του». Σύμφωνα με την εγκύκλιο, ορίζεται ότι:

«Με την ανωτέρω γνωμοδότηση κρίθηκε (κατά πλειοψηφία) υπό το διδόμενο στο έγγραφο του ερωτήματος και προκύπτον από τα στοιχεία του φακέλου συγκεκριμένο πραγματικό, ότι σε περίπτωση έκδοσης προσωρινής διαταγής κατ' άρθρο 5 του ν. 3869/2010, όπως ισχύει, με περιεχόμενο την «αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του», χωρίς να περιλαμβάνεται σε αυτή ρητή απαγόρευση διενέργειας συμψηφισμού απαιτήσεων του οφειλέτη και των δανειστών του, είναι επιτρεπτός, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. δ. 356/1974 (Α' 90, Κ.Ε.Δ.Ε.), ο αυτεπάγγελτος συμψηφισμός ανταπαιτήσεων οφειλέτη σε βάρος του Δημοσίου με απαιτήσεις του Δημοσίου κατ' αυτού, μέχρι το ύψος που αυτές καλύπτονται, εφόσον οι προϋποθέσεις του συμψηφισμού συνέτρεξαν πριν από την υποβολή της αίτησης για την υπαγωγή στον ν. 3869/2010, κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 36 του ν. 3588/2007 (Πτωχευτικού Κώδικα), δυνάμει του άρθρου 15 του ν. 3869/2010, κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα στη γνωμοδότηση».

Αυτοτέλεια των φορολογικών υποχρεώσεων και χωριστή βεβαίωση του φόρου για καθένα από τους συζύγους, σύμφωνα με την απόφαση 330/2018 του ΣτΕ. Όπως σοφά αναφέρει η απόφαση «η υποβολή από τον σύζυγο δήλωσης και για το εισόδημα της συζύγου του άγει στο να καταχωρίζεται ως εισπρακτέο ή επιστρεπτέο στα βιβλία της φορολογικής Διοίκησης στο όνομα του συζύγου το ποσό που προκύπτει από την άθροιση των φορολογικών οφειλών αμφοτέρων των συζύγων ή από την άθροιση των φορολογικών απαιτήσεων αμφοτέρων των συζύγων ή ύστερα από συμψηφισμό της φορολογικής οφειλής του ενός έναντι του Δημοσίου με τη φορολογική απαίτηση του άλλου έναντι του Δημοσίου – Τούτο, όμως, δεν βρίσκει έρεισμα σε άλλη διάταξη του νόμου». Γενικά, η συγκεκριμένη απόφαση, δίνει άμεση λύση στο θέμα της χορήγησης φορολογικής ενημερότητας, όταν ο ένας εκ των δύο συζύγων δεν δύναται να πάρει, γεγονός που επί κοινής φορολογικής δήλωσης έχει επίπτωση και στον άλλο.

Στη δημοσιότητα δόθηκε η με Αριθμ. Δ.15/Δ΄/12061/293/2018 απόφαση του Υπουργείου Εργασίας με θέμα «Καθορισμός διαδικασίας συμψηφισμού και επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης».

Σύμφωνα με την απόφαση:

  • Επιστρέφονται ή συμψηφίζονται με τυχόν καθυστερούμενες οφειλές, χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στον ΕΦΚΑ για οποιαδήποτε αιτία (για πρώτη φορά, ακόμη και οι εισφορές υγειονομικής περίθαλψης), εφόσον δεν προκύπτει με βάση τη νομοθεσία υποχρέωση καταβολής τους.
  • Η επιστροφή ή ο συμψηφισμός γίνονται κατόπιν υποβολής αίτησης των δικαιούχων και αφορούν περιπτώσεις αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών μετά την 1/1/2017, καθώς και εκκρεμείς μέχρι 31/12/2016 αιτήσεις προς τους ενταχθέντες στον ΕΦΚΑ ασφαλιστικούς φορείς, εξαιρουμένου του Δημοσίου.
  • Ειδικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους αυτοαπασχολούμενους και τους αγρότες, τα ποσά επιστρέφονται ή συμψηφίζονται μετά την ολοκλήρωση της ετήσιας εκκαθάρισης των εισφορών απ’ όπου προκύπτουν οι καταβλητέες εισφορές. Εναλλακτικά, δίνεται η δυνατότητα, κατόπιν υποβολής αίτησης εντός διμήνου από την εκκαθάριση των εισφορών, να παραμείνει το σχετικό ποσό ως πιστωτικό υπόλοιπο και να συμψηφίζεται με επόμενες ασφαλιστικές εισφορές.
  • Σε περίπτωση που ο δικαιούχος έχει υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών και τηρεί τους όρους, το προς επιστροφή ποσό συμψηφίζεται με τις τρέχουσες δόσεις της ρύθμισης.

Δημοσιεύθηκε η ΠΟΛ. 1042/2018 εγκύκλιος της ΑΑΔΕ με θέμα «Φορολογική μεταχείριση των πλεονασμάτων που προέρχονται από τις συναλλαγές Αγροτικού Συνεταιρισμού (ΑΣ) με τα μέλη του και με μέλη - επενδυτές που συναλλάσσονται με τον ΑΣ δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 15 του Ν.4015/2011 και του άρθρου 29 του Ν.4384/2016». Σύμφωνα με την εγκύκλιο, το πλεόνασμα της διαχειριστικής χρήσης των ΑΣ, που διανέμεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 15 του Ν.4015/ 2011 και του άρθρου 29 του Ν.4384/2016, στα μέλη και στα μέλη - επενδυτές, κατά περίπτωση, εφόσον συναλλάσσονται με τον ΑΣ, αποτελεί εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα κατά τον χρόνο που λαμβάνεται η απόφαση διανομής του από τη Γ.Σ. του Συνεταιρισμού.

Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος 14/2018 του ΕΦΚΑ με θέμα «Μείωση εισφοράς κατά 50% ασφαλισμένων που συμπληρώνουν 40 έτη ασφάλισης». Σύμφωνα με την εγκύκλιο, με τις διατάξεις της παρ.13 του άρθρου 39 του ν.4387/2016 (ΦΕΚ 85/τ.Α’/12.05.2016) προβλέπεται ότι: «Όσοι ασφαλισμένοι συμπληρώνουν 40 χρόνια ασφάλισης, με αίτησή τους μπορούν να καταβάλλουν, μειωμένη κατά το 50%, ασφαλιστική εισφορά, παραιτούμενοι από την προσαύξηση της σύνταξής τους ως προς τα επόμενα έτη ασφάλισης».

Δημοσιεύθηκε το με αριθμό πρωτ. Σ40/25/349318 γενικό έγγραφο του ΕΦΚΑ με θέμα «Συνυπολογισμός περιόδων ασφάλισης ΒΑΕ και ειδικών κατηγοριών επαγγελμάτων για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος».

Από 19-8-2015 υπάγονται στον Πίνακα 2 της υποπαρ. Ε3 της παρ. Ε του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 και της κατ’ εξουσιοδότηση αυτού Υπουργικής Απόφασης Φ11321/οικ.47523/1510 κατηγορίες για τις οποίες απαιτείται η πραγματοποίηση ημερών ασφάλισης με συγκεκριμένη ειδικότητα, που διέπονται από διατάξεις ανάλογες των ΒΑΕ, μεταξύ των οποίων εκείνες του Π.Δ. 212/84 και του Ν. 1210/1982, που αφορούν μουσικούς πνευστών οργάνων, ηθοποιούς μελοδραματικού θεάτρου, χορευτές, ηθοποιούς θεάτρου πρόζας, μουσικούς εγχόρδων και κρουστών κ.ά.

Επίσης, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο με αρ. πρωτ. Φ10221/25165/1034/19-9-2016 έγγραφο δέχεται ότι για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος από 19-8-2015 και εξής (ημερομηνία έναρξης ισχύος των ανωτέρω διατάξεων του Ν. 4336/2015), είναι δυνατός ο συνυπολογισμός περιόδων ασφάλισης που έχουν διανυθεί τόσο με τις διατάξεις του ΚΒΑΕ όσο και με τις προαναφερόμενες ειδικές διατάξεις προκειμένου να συμπληρωθούν οι απαιτούμενες 3600 ημέρες ασφάλισης και οι 1000 κατά την τελευταία 13ετία και μόνο για όσο χρονικό διάστημα έχουν καταβληθεί οι πρόσθετες εισφορές που προβλέπονται για τις ως άνω ειδικές κατηγορίες επαγγελμάτων, σύμφωνα και με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 38 του Ν. 4387/2016, δηλαδή έως 31/12/2019.

Ειδικότερα, διευκρινίστηκε ότι ο συνυπολογισμός των περιόδων ασφάλισης πραγματοποιείται προκειμένου να θεμελιωθεί δικαίωμα συνταξιοδότησης με τις διατάξεις του ΚΒΑΕ υπό την προϋπόθεση ότι από τις απαιτούμενες 3600 ημέρες ασφάλισης το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου έχει διανυθεί στην ασφάλιση του ΚΒΑΕ. Στην αντίθετη περίπτωση, ο συνυπολογισμός πραγματοποιείται για τη συνταξιοδότηση με τις προϋποθέσεις των ως άνω ειδικών κατηγοριών, όπως έχουν διαμορφωθεί με τις σταδιακές αυξήσεις των ορίων ηλικίας από 19-8-2015 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4336/2015.

Επισημαίνουμε ιδιαίτερα ότι, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο χρόνος ασφάλισης με μία από τις ιδιότητες των ως άνω ειδικών κατηγοριών επαγγελμάτων αφορά χρονικό διάστημα από 1-1-2020 και μετά, κατά το οποίο δεν θα καταβάλλεται πλέον πρόσθετη εισφορά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 38 παρ. 4 του Ν. 4387/2016, δεν θα λαμβάνεται υπόψη στον κατά τα ανωτέρω συνυπολογισμό περιόδων ασφάλισης.

Με ανακοίνωση του, το Υπουργείο Περιβάλλοντος αναφέρει ότι σε λειτουργία έχει τεθεί από την Πέμπτη ο ιστότοπος exoikonomisi.ypen.gr, μέσω του οποίου θα υποβάλλονται οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν μέσω αυτού να ενημερωθούν αναλυτικά για τις δυνατότητες που προσφέρει το πρόγραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία ένταξης σε αυτό.

Υπενθυμίζεται ότι για την αξιολόγηση των αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Για τον λόγο αυτό, κρίθηκε χρήσιμο οι ενδιαφερόμενοι (πρωτίστως οι ιδιώτες που δεν επιλέγουν να αξιοποιήσουν τις υπηρεσίες κάποιου επαγγελματία συμβούλου) να έχουν στη διάθεσή τους το Σαββατοκύριακο για να εξοικειωθούν με τη λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Τη Δευτέρα, 12 Μαρτίου, στις 12:00 μ.μ. θα ενεργοποιηθεί η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων.

Αίσθηση την εβδομάδα που πέρασε προκάλεσε η απάντηση της Υφυπουργού Οικονομικών Κ. Παπανάτσιου σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ι. Κουτσούκου σχετικά με την προστασία της πρώτης κατοικίας στην εγκύκλιο για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς. Όπως τόνισε η κα. Υφυπουργός «Θα ήθελα εδώ να τονίσω ως προς την αναφορά που κάνατε στην ΠΟΛ. 1055/2010, ότι προβλέφθηκε ρητά ότι στην περίπτωση που συντρέχει σπουδαίος λόγος, παραδείγματος χάριν όταν πρόκειται για ακίνητο οφειλέτη, το οποίο αποτελεί αποδεδειγμένα την κύρια και μοναδική κατοικία και η οποία καλύπτει τις στοιχειώδεις ανάγκες στέγασης του πολίτη, οι προθεσμίες έκδοσης προγραμμάτων πλειστηριασμού ακινήτων, δεν τηρούνται κατόπιν αιτιολογημένης έκθεσης του προϊσταμένου της αρμόδιας ΔΟΥ. Αυτό σαφώς εξακολουθεί σε κάθε περίπτωση να ισχύει, ανεξαρτήτως του τρόπου διενέργειας του πλειστηριασμού, είτε είναι φυσικός είτε ηλεκτρονικός». Δεν θα διαφωνήσουμε με την κα. Υφυπουργό, απλώς θεωρούμε ότι σε συγκεκριμένες περιπτώσεις λειτουργούν καλύτερα αυτοματοποιημένα συστήματα λήψης αποφάσεων (π.χ. δεν εκπλειστηριάζεται πρώτη κατοικία αντικειμενικής αξίας έως 200.000 ευρώ), παρά η προσωπική κρίση του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. που ανθρωπίνως εμπεριέχει στοιχεία υποκειμενικότητας. Εξάλλου, οι αναφερόμενοι ως «στρατηγικοί κακοπληρωτές» δεν είναι δυνατόν να έχουν ως μόνο περιουσιακό στοιχείο μία πρώτη κατοικία και τίποτε άλλο (κινητό ή ακίνητο), δεδομένου ότι τότε πρόκειται εξ’ αντικειμενικής αδυναμίας κακοπληρωτές.

Στον ανασχεδιασμό του εντύπου Ε3 προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, προκειμένου να προσαρμοστεί στις διατάξεις περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων του Ν.4308/2014, καθώς και για να αποτυπωθούν σε αυτό με πληρέστερο τρόπο τα αποτελέσματα και το σύνολο των οικονομικών πληροφοριών των επιχειρήσεων. Στην κατεύθυνση αυτή, έχουν συμπεριληφθεί δυναμικοί πίνακες, όπου αναλύονται οι αναγραφόμενες οικονομικές πληροφορίες της επιχείρησης (αγορές, πωλήσεις, έξοδα κ.λπ.).

Επίσης, περιλαμβάνεται πίνακας για την αναγραφή των μετόχων των ανώνυμων εταιρειών.

Η νέα μορφή του εντύπου προέκυψε μετά και από τις παρατηρήσεις και επισημάνσεις, που καταγράφηκαν και ελήφθησαν υπόψη από τη δημόσια διαβούλευση.

Η νέα μορφή του Ε3 περιλαμβάνεται σε απόφαση, που υπέγραψε ο Διοικητής της Α.Α.Δ.Ε., Γιώργος Πιτσιλής. Στην ίδια απόφαση, κοινοποιήθηκε και η “κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης”, στην οποία, για το τρέχον φορολογικό έτος, για λόγους απλούστευσης, υπάρχει η εξής αλλαγή:

Ο πίνακας συμπλήρωσης των αποδοθέντων και οφειλόμενων φόρων αντικαταστάθηκε από υπεύθυνη δήλωση του λογιστή φοροτεχνικού της επιχείρησης. Με αυτή, βεβαιώνεται η ορθή υποβολή των δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων εισοδήματος και απόδοσης έμμεσων.

Η εργασιακή εβδομάδα τελειώνει κάπου εδώ για τους περισσότερους και έτσι για την εβδομάδα που έρχεται, θα συζητηθεί πολύ η παραχώρηση των καταπατημένων εκτάσεων του ελληνικού δημοσίου στους καταπατητές, έναντι φυσικά τιμήματος. Με βάση την τελευταία καταγραφή που πραγματοποίησε το υπουργείο Οικονομικών το 2016 επί των ημερών του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών κ. Τρύφωνα Αλεξιάδη τα ακίνητα της ιδιωτικής περιουσίας του δημοσίου που κατέχονται παρανόμως από ιδιώτες ανέρχονται σε 25.482. Είμαστε σε αναμονή του τελικού σχεδίου.

Μάρτιος και έχουμε μπει πλέον στην φωτεινή εποχή της Άνοιξης, εξάλλου η φύση το διαλαλεί. Ελπίζοντας για το καλύτερο, σε κάθε επίπεδο, προσπαθώντας να ξεφύγουμε έστω και για λίγο, έστω και νοητά από αυτά που συμβαίνουν γύρω μας, περάστε μερικές όμορφες ώρες με τους δικούς σας ανθρώπους και χαρίστε μερικές όμορφες στιγμές στον εαυτό σας, γιατί του το χρωστάτε. Καλό Σαββατοκύριακο.

πηγη:https://www.e-forologia.gr

 

 
© Copyright 2011 - 2019 Στύξ - Ανεξάρτητη Πολιτισμική και Πολιτική Εφημερίδα της Βόρειας Πελοποννήσου